Kuntalisän maksamisen ehdot

Kuntalisä maksetaan Kelan kautta kuntalisäsopimukseen kirjattujen ehtojen mukaisesti. Ehtoihin voit tutustua helpoiten silmäilemällä mallisopimusta. Kuntalisäehdoista voit myös lukea aihepiireittäin:

Perusteena kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki tai molemmat

Kuntalisä voidaan maksaa joko

 • vain kotihoidon tuen korotuksena tai
 • vain yksityisen hoidon tuen korotuksena tai
 • molempien tukimuotojen korotuksena.

Lisäksi kunta valitsee, maksetaanko kuntalisä

 • hoitorahan korotuksena vai
 • hoitolisän korotuksena.

Jos kuntalisää maksetaan hoitolisän korotuksena, kuntalisän maksamisen edellytyksenä on se, että perheelle maksetaan hoitolisää.

Kuntalisä määräytyy tuen piirissä olevien lasten mukaisesti. Kuntalisä maksetaan siis sen mukaan, mikä etuus lapsesta on myönnetty ja mitkä kuntalisäehdot kyseiselle etuudelle on kuntalisäsopimukseen kirjattu. Jos kunta on esimerkiksi sitoutunut sopimuksessaan maksamaan kuntalisää vain lapsista, joista maksetaan kotihoidon tukea, kuntalisää ei makseta eikä kuntalisäoikeutta tutkita perheen niiden lasten osalta, jotka ovat yksityisessä hoidossa ja joista maksettava etuus on yksityisen hoidon tuki.

Lapsen hoitaja

Kotihoidon tuen kuntalisän maksamiselle voidaan asettaa ehto siitä, että

 • kotihoidon tuen piirissä olevaa lasta hoitaa vanhempi tai että
 • kaikkia kotihoidon tuen piirissä olevia lapsia hoitaa vanhempi.

Jos valitaan ehto, että perheen kaikkia kotihoidon tuen piirissä olevia lapsia hoitaa vanhempi, voi perheen esikouluikäinen lapsi osallistua perusopetuslaissa tarkoitettuun esiopetukseen. Jos lapsi kuitenkin on esiopetuksen lisäksi kunnallisessa päivähoidossa, ei kuntalisää makseta.

Kotihoidon tuen kuntalisän maksamisen ehdoksi ei voida asettaa, että lasta hoidetaan kotona. Muiden edellytysten täyttyessä oikeus lastenhoidon tukeen syntyy, jos lapselle ei ole myönnetty kunnallista hoitopaikkaa. Muilta osin ei tutkita, missä lasta hoidetaan.

Kun maksetaan yksityisen hoidon tuen kuntalisää hoitorahan korotuksena, kuntalisää voidaan maksaa hoidon tuottajaryhmän mukaan. Hoidon tuottajaryhmiä ovat

 • päiväkoti
 • ryhmäperhepäivähoito
 • perhepäivähoito
 • työsuhteinen hoitaja.

Lapsen hoitoaika yksityisen hoidon tuessa

Yksityisen hoidon tuen kuntalisän maksamiselle voidaan asettaa ehto siitä, että hoito on kokopäiväistä. Silloin kunta voi määritellä, että hoidon tulee kestää yli 20 tuntia viikossa.

Kuntalisän määräytyminen lapsen iän mukaan

Kuntalisä voidaan maksaa hoitorahaan tai hoitolisään oikeuttavista lapsista ilman ikärajoitusta. Kuntalisäoikeus voidaan myös määrittää yksityisen hoidon tuessa lapsen iän mukaisesti ja kotihoidon tuessa joko lapsen iän tai lasten lukumäärän mukaisesti.

Kuntalisän määrän porrastuksessa iän mukaisesti hyväksytään viisi ikärajaa, jotka kunta voi päättää. Tämä mahdollistaa viiden erisuuruisen kuntalisän maksamisen. Kuntalisä voi siten olla esim. 200 e/kk alle 1-vuotiaasta lapsesta, 150 e/kk 2-vuotiaasta lapsesta, 100 e/kk 3-vuotiaasta lapsesta sekä 0 e/kk yli 4-vuotiaasta. Perusopetuslaissa tarkoitettuun esiopetukseen osallistuvasta lapsesta voidaan kirjata sopimukseen oma kuntalisän määränsä, jos kuntalisä maksetaan hoitorahan korotuksena.

Kunta voi myös määritellä oman kuntalisän määränsä niistä lapsista, joilla on oikeus enintään 20 tunnin varhaiskasvatukseen. Tähän määrään on mahdollista valita kaksi ikärajaa.

Jos kunta maksaa kuntalisää sekä kotihoidon että yksityisen hoidon tuen korotuksena ja kotihoidon tuen kuntalisä on valittu maksettavaksi ikäporrastuksen mukaisesti, ei ikärajojen tarvitse olla samat kotihoidon ja yksityisen hoidon tuessa. Edellytyksenä kuitenkin on, että jos kunta maksaa kuntalisää sekä kotihoidon tuen että yksityisen hoidon tuen korotuksena, tulee molempien etuuksien korotuksena maksettavien kuntalisien ehdot kirjata samaan sopimukseen. Myös maksamisen ehtojen voimassaoloaikojen tulee olla yhtenevät molemmissa etuuksissa.

Lasten lukumäärän mukainen porrastus kotihoidon tuen kuntalisässä

Kotihoidon tuen kuntalisä voidaan maksaa kotihoidon tuen piirissä olevien lasten lukumäärän mukaisesti. Kuntalisän määrä voidaan eritellä kolmesta lapsesta, ja kuntalisä voi esimerkiksi siten olla kotihoidon tuen piirissä olevasta ensimmäisestä lapsesta 100 e/kk, toisesta lapsesta 70 e/kk ja kolmannesta ja sitä seuraavasta lapsesta 0 e/kk. Lisäehtona kunta voi määrittää, että kuntalisä maksetaan vain alle 3-vuotiaista kotihoidon tuen piirissä olevista lapsista.

Riippumatta siitä, maksetaanko kuntalisää lasten iän vai lukumäärän mukaisesti, esikoululaiselle voidaan kirjata sopimukseen oma kuntalisän määränsä hoitorahan korotuksena.

Muita ehtoja

Kunta voi määritellä, että kotihoidon tuen kuntalisää maksetaan vain, jos kaikista lastenhoidon tukeen oikeutetuista lapsista maksetaan nimenomaan kotihoidon tukea. Tai vastaavasti, että yksityisen hoidon tuen kuntalisää maksetaan vain, jos kaikista lastenhoidon tukeen oikeutetuista lapsista maksetaan nimenomaan yksityisen hoidon tukea. Kuntalisää ei makseta, jos joku perheen lapsista on kunnallisessa päivähoidossa. Tällöin yhdelle perheelle voidaan maksaa vain jompaakumpaa kuntalisää, koska kaikista lapsista vaaditaan maksettavaksi samaa tukimuotoa.

Jos kuntalisä maksetaan kotihoidon tuen ja/tai yksityisen hoidon tuen korotuksena, ehdoksi voidaan lisäksi kirjata, että kuntalisää ei makseta siltä ajalta, kun perheelle maksetaan vanhempainpäivärahaa.

Jos kuntalisä maksetaan yksityisen hoidon tuen korotuksena, voidaan sopimukseen myös kirjata ehdoksi, että yksityisen hoidon tuen piirissä olevista lapsista ei makseta kuntalisää heinäkuulta.

Kuntalisän määrä

Kuntalisän määrä voi olla erisuuruinen kotihoidon tuen hoitorahassa ja hoitolisässä sekä yksityisen hoidon tuen hoitorahassa ja hoitolisässä. Yksityisen hoidon tuen hoitorahan korotuksena maksettava kuntalisä voi lisäksi olla erisuuruinen riippuen siitä, onko kyseessä päiväkotihoito, ryhmäperhepäivähoito, perhepäivähoito vai työsuhteinen hoitaja.

Kunta voi myös määritellä perusopetuslaissa tarkoitettuun esiopetukseen osallistuville lapsille oman kuntalisän määränsä tai määritellä, että näistä lapsista ei makseta kuntalisää. Kun lapsi on esiopetuksen lisäksi yksityisessä hoidossa ja kunta on määritellyt näille lapsille oman määränsä, niin kuntalisä maksetaan hoidon aikaa tutkimatta. Eli riittää, että lapsi osallistuu esiopetukseen ja on lisäksi yksityisessä hoidossa.

Sopimuksessa on lisäksi oma määränsä lapsille, joilla on oikeus enintään 20 tunnin varhaiskasvatukseen. Tätä määrää maksetaan kaikista niistä lapsista, joiden varhaiskasvatusoikeuden laajuus on enintään 20 tuntia viikossa ilman että hoidon aikaa tutkitaan. Eli näiden lasten ei tarvitse olla hoidossa yli 20 tuntia viikossa, jotta kuntalisä maksetaan, vaikka kunta muuten sitä vaatisikin. Tämä kuntalisän määrä voi olla eri kuin muutoin maksettava yksityisen hoidon tuen kuntalisän määrä. Kunnan ei ole pakko määritellä näitä määriä ollenkaan, jolloin kaikista lapsista maksetaan kuntalisää samoin edellytyksin ilman, että varhaiskasvatusoikeuden laajuutta tutkitaan. Jos kunnan tarkoitus on, että näistä lapsista ei makseta ollenkaan kuntalisää, määräksi tulee merkitä 0 euroa.

Koska lastenhoidon tuki on lapsikohtainen etuus, kaikki määrät on kirjattava sopimukseen lasta (ei perhettä) kohden. Kuntalisän määrä tulee kirjata sopimukseen euroina. Määrää ei voida sitoa esimerkiksi tuen kokonaismäärään.

Jos kunta haluaa, se voi kirjata sopimukseen, että kotihoidon tuen kuntalisä maksetaan vain perheen nuorimmasta lapsesta. Jos lapsesta maksetaan yksityisen hoidon tukea, on kuitenkin huomattava, että yksityisen hoidon tuen kuntalisä maksetaan aina kaikista edellytykset täyttävistä lapsista. Kannattaa myös muistaa, että yksityisen hoidon tukea hoitorahoineen, hoitolisineen ja kuntalisineen maksetaan enintään hoitomaksun määrän verran. Hoitomaksun ylittävä määrä vähennetään ensisijaisesti kuntalisästä.

Sopimukseen voidaan kirjata, että kuntalisä maksetaan hoitolisän korotuksena. Silloin kunta kirjaa sopimukseensa pienimmän mahdollisen hoitolisän määrän, joka oikeuttaa kuntalisään.

Kuntalisän kokonaismäärälle ei ole mahdollista asettaa euromääräistä kattoa.