KANSANELÄKELAITOKSEN PÄÄTÖS,

jolla muutetaan 17. päivänä marraskuuta 1998 annettua Kansaneläkelaitoksen päätöstä merkittävien ja kalliiden lääkkeiden sairausvakuutuslain mukaisissa peruskorvauksissa noudatettavista erityisistä käyttöaiheista ja erillisselvityksistä, joilla riittävä hoidollinen peruste osoitetaan, sellaisena kuin se on päätökseen myöhemmin, viimeksi 19. päivänä maaliskuuta 2003 tehtyine muutoksineen.

Annettu Helsingissä 25. päivänä huhtikuuta 2003.

-----------------------------------------------------------------------------------------

313. Etanersepti, infliksimabi ja muut merkittävät ja kalliit reumaattisten sairauksien hoidossa käytettävät lääkkeet

Päätöstä sovelletaan 1.5.2003 lukien.

Etanersepti, infliksimabi ja anakinra ovat peruskorvattavia eräiden reumaattisten sairauksien ja suolistotulehdusten hoidossa erityisin käyttöaihein.

Erillisselvitys: Lääkärinlausunto B näiden sairauksien hoitoon perehtyneestä alan erikoisyksiköstä tai näiden sairauksien hoitoon perehtyneeltä alan erikoislääkäriltä.

Erityiset käyttöaiheet:

Etanersepti, infliksimabi ja anakinra ovat peruskorvattavia

  • aktiivisen nivelreuman,
  • aktiivisen kroonisen juveniilin polyartriitin,
  • aktiivisen psoriaasiin liittyvän niveltulehduksen,
  • aktiivisen selkärankareuman ja
  • edellämainittuja niveltulehduksia läheisesti muistuttavien niveltulehdusten


tutkimusnäyttöön perustuvan hyvän hoitokäytännön mukaisessa hoidossa, kun vaste tavanomaisille antireumaateille on ollut riittämätön tai kun nämä ovat vasta-aiheisia.

Infliksimabi on lisäksi peruskorvattavaa

  • vaikean aktiivisen ja fistuloivan Crohnin taudin hoidossa, kun tavanomaiset lääkkeet ovat osoittautuneet riittämättömiksi hoitovasteen saamiseen.


Lausunnon tulee olla laadittu reumasairauksia tai vastaavasti suolistosairauksia hoitavassa erikoisyksikössä tai sen tulee olla näiden sairauksien hoitoon perehtyneen sisätautien, reumatologian, gastroenterologian, gastroenterologisen kirurgian tai lastentautien erikoislääkärin laatima. Lausunnosta tulee taudinmääritystä ja aiempia hoitoja koskevien tietojen lisäksi ilmetä perustelut etanerseptin, infliksimabin tai anakinran käytölle sekä hoitosuunnitelma, johon sisältyy tieto käytettävästä lääkkeestä, lääkkeen annostuksesta ja annostelupaikasta.

Korvausoikeus myönnetään kerralla enintään kahdeksi vuodeksi.

Ensimmäisen korvausjakson jälkeen jatkokorvausoikeus voidaan edellä mainituilta erikoisaloilta annetun lausunnon perusteella myöntää kerralla enintään kahdeksi vuodeksi. Jatkokorvausoikeuden myöntämisen edellytyksenä on, että lausunnossa on kuvattu hoitovasteen järjestelmällinen seuranta, josta voidaan päätellä käytetyn lääkityksen tehoavan.

----------------------------------------------------------------------------------------

Helsingissä 25. päivänä huhtikuuta 2003

Pääjohtaja Jorma Huuhtanen

Johtaja Pekka Morri