KIILA-kuntoutus - ammatillinen työkykyä tukeva kuntoutus

KIILA-kuntoutus on uusi työssäoleville tarkoitettu ammatillista työkykyä tukeva kuntoutus.

Hakijatahoina ovat työterveyshuollot, työnantajat, yhdistykset ja liitot. KIILA kuntoutuskurssien hakuaika on jatkuva ja kursseja haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta.

Tavoite

KIILA-kuntoutuksen tavoitteena on parantaa ja tukea työntekijän työkykyä sekä edistää hänen pysymistään työelämässä.

Kohderyhmänä ovat työssä olevat alle 67-vuotiaat henkilöt, jotka ovat vakituisessa työsuhteessa tai jotka työskentelevät määräaikaisissa, toistuvissa työsuhteissa. Tämä käsittää myös yrittäjät. Kuntoutusperusteen määrittää henkilön ajankohtainen ja yksilöllinen kuntoutustarve.

Työntekijä voi parantaa omaa työkykyään KIILA-kuntoutuksessa, jos hänen työkykynsä ja ansiomahdollisuudet ovat olennaisesti heikentyneet sairauden vuoksi. KIILA-kuntoutus voi myös olla ratkaisu, kun asianmukaisesti todetun sairauden tai vamman arvioidaan lähivuosina merkittävästi heikentävän työntekijän työkykyä ja ansaintamahdollisuuksia.

KIILA-kuntoutuksessa yhteistyö työnantajan ja työterveyshuollon kanssa on välttämätöntä. Kuntoutus tulee käynnistää riittävän varhain, jotta työssä jatkaminen voidaan turvata.

KIILA-kuntoutus auttaa muuttuvan työelämän haasteissa

KIILA-kuntoutus on työssä oleville tarkoitettu ammatillinen kuntoutus, jonka tehtävänä on työ- ja toimintakyvyn edistäminen ja tukeminen.

Hyvinvoiva työntekijä on tehokkaampi.

Kuntoutukseen pääsyn edellytyksenä on, että kuntoutustarve ja -mahdollisuudet on riittävästi selvitetty työpaikalla tai työterveyshuollossa tai julkisessa tai yksityisessä terveydenhuollossa ja, että työpaikan tai työterveyshuollon toimenpiteet eivät riitä työkyvyn ylläpitämiseksi. Tällöin työntekijä voi hakeutua perusterveydenhuollon tai työterveyshuollon kautta ammatilliseen kuntoutukseen

KIILA-kuntoutus suunnitellaan aina yksilöllisesti. Se voidaan toteuttaa joko yksilökohtaisesti tai ammattiala- tai työpaikkakohtaisissa ryhmissä. Ryhmäkuntoutuksen suunnitteluun osallistuvat palveluntuottajan, työnantajan ja työterveyshuollon edustajat sekä tarvittaessa Kelan edustaja.

Kuntoutusta yhteistyössä

KIILA-kuntoutuksessa kuntoutusyhteistyö työterveyshuollon ja työpaikan toimijoiden välillä on välttämätöntä muun muassa työntekijän työkyvyn ylläpitämiseksi tai palauttamiseksi.

Sisältö ja toteutus

KIILA- kuntoutusta toteutetaan sekä avo- että laitoskuntoutuksena. Kuntoutus toteutetaan ryhmämuotoisina vuorokausina ja yksilöllisen avopäivän sekä yksilöllisten käyntikertojen yhdistelmänä. Ryhmämuotoiset jaksot ovat kaikille pakollisia. Kuntoutuksen pituus ja sisältö muodostuvat kuntoutujan tilanteen arvioinnista, ryhmäjaksoista ja yksilöllisistä osista sekä päätösosasta.

Kurssi sisältää 10–13 ryhmämuotoista vuorokautta, 1 yksilöllinen avopäivä ja 2-4 yksilöllistä käyntikertaa (yksi asiantuntijan käyntikerta). Kurssi toteutetaan 1-1,5 vuoden aikana.

Kuntoutuksessa arvioidaan monipuolisesti kuntoutettavan työntekijän kuntoutustarvetta, siihen johtaneita syitä sekä työntekijän nykyistä työnhallintaa ja mahdollisuuksia parantaa sitä. Kuntoutuksen tarkoituksena on vastata yksilön kuntoutustarpeeseen.

KIILA-kuntoutuksen sisältö perustuu toimiviin ratkaisuihin ja käytäntöihin, jotka liittyvät kuntoutujan työhön ja hänen terveytensä ja elämänhallintansa tukemisiin. Kuntoutujan toimintaympäristö on huomioitava kuntoutuksen sisällössä, jossa painotetaan kuntoutujan oppimista ja aktiivista roolia.

Lisätietoja

KIILA-kuntoutuksen palvelukuvauksen yleinen osa ja palvelulinjakohtainen osa (voimassa 1.5.2016 alkaen)
Kelan kuntoutuskurssitarjonnan haku
Kelan keskitettyjen vakuutuspiirien yhteyshenkilöt
Kelan ja palveluntuottajien yhteyshenkilöt
KIILA-kuntoutuksen esivalintaprosessi ja keskitetty päätöksenteko, muistio