Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun kilpailutus on käynnistynyt

Kela järjestää kuulo-, kuulonäkö- ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelut tulkkauspalvelulain (laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta 133/2010) nojalla. Kela hankkii palvelut ulkopuolisilta palveluntuottajilta. Hankinta tehdään neljällä hankinta-alueella.

Kyseessä on julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 25 §:n kansallisen kynnysarvon ylittävä liitteen E mukainen sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta.

Hankinnasta on julkaistu 23.4.2022 hankintailmoitukset HILMA-ilmoituskanavalla:

Pohjoinen hankinta-alue, tuote 3 puhevammaisten tulkkauspalvelu
Keskinen hankinta-alue
Läntinen hankinta-alue
Uudenmaan hankinta-alue

Lue lisää