Kelan etuudet koronakriisin aikana

Koronaviruksen leviäminen ja sen estämiseksi tehdyt toimet ovat vaikuttaneet monien ihmisten toimeentuloon keväästä 2020 alkaen. Tähän tietopakettiin on koottu perustietoa etuuksien ja tukien saajamääristä.

Työttömyysturvan ja perustoimeentulotuen saajien määrä kasvoi vuonna 2020

Koronakriisi lisäsi vuonna 2020 eniten työttömyysturvan tarvetta. Kelan maksamaa työttömyysturvaa sai vuonna 2020 yhteensä 412 000 saajaa, joista 44 000 oli yrittäjien työmarkkinatuen saajia. Vuonna 2021 työttömyysturvaa maksettiin yhteensä noin 356 000 henkilölle, joista yrittäjien työmarkkinatuen saajia oli 32 000.

Yrittäjien työmarkkinatuen saajat mukaan luettuna Kelan työttömyysturvan saajien määrä kasvoi 24 prosenttia vuodesta 2019 vuoteen 2020. Vuodesta 2020 vuoteen 2021 työttömyysturvaa saavien määrä laski 14 prosenttia.

Perustoimeentulotuen saajakotitalouksien ja yleistä asumistukea saavien ruokakuntien määrä kasvoi 5 prosenttia vuodesta 2019 vuoteen 2020. Saajamäärä kasvoi odotettua vähemmän, mutta tukia sai kuitenkin 2000-luvun ennätysmäärä kotitalouksia ja ruokakuntia vuonna 2020.

Vuonna 2021 yleistä asumistukea saavien ruokakuntien määrä pysyi vuoden 2020 tasolla. Perustoimeentulotukea maksettiin vuonna 2021 yhteensä 379 000 henkilölle 268 000 kotitaloudessa. Tukea saavia kotitalouksia oli noin 20 000 vähemmän kuin vuonna 2020.

Syksyllä 2020 perustoimeentulotuen saajille maksettiin eduskunnan päätöksellä myös väliaikaista epidemiakorvausta. Loka-joulukuun 2020 aikana 75€/kk/henkilö-suuruista korvausta maksettiin 227 500 henkilölle 153 900 kotitaloudessa.

Tartuntatautipäivärahan saajien määrä moninkertaistui

Tartuntatautipäivärahaa maksettiin vuonna 2020 yhteensä 27 100 henkilölle, kun vuonna 2019 sen saajia oli vain 120. Tartuntatautipäivärahan saajien määrä moninkertaistui edelleen vuonna 2021, kun sitä maksettiin jo lähes 127 000 henkilölle. Saajia oli siis noin 100 000 enemmän kuin vuonna 2020.

Sairauspäivärahan saajien määrä sen sijaan väheni vuonna 2020 verrattuna vuoteen 2019. Vuonna 2021 sairauspäivärahaa maksettiin 305 000 henkilölle eli noin 10 000:lle enemmän kuin vuonna 2020. Saajia oli vuonna 2021 suunnilleen saman verran kuin vuonna 2019.

Kela vastaa perusturvasta

Työttömäksi jääneet ja lomautetut voivat hakea työttömyysturvaa. Työttömyyskassaan kuuluvat henkilöt voivat hakea ansioihin sidottua ansiopäivärahaa kassasta. Kassaan kuulumattomat henkilöt voivat hakea Kelasta työssäoloehdon täyttyessä peruspäivärahaa ja muussa tapauksessa työmarkkinatukea.

Työttömyysturvahakemusten lisäksi pienituloisille kotitalouksille maksetaan yleistä asumistukea ja perustoimeentulotukea. Perustoimeentulotuki on viimesijainen tukimuoto, joten kotitalouden tulee ensin selvittää oikeutensa muihin tukiin ja lähtökohtaisesti turvata elantonsa muilla ensisijaisilla tavoilla kuten mahdollisia säästöjä käyttämällä.

Sairastuneille ja altistuneille mahdolliset menetetyt ansiot korvataan Kelan maksamasta sairauspäivärahasta sekä tartuntatautipäivärahasta. Sairauspäiväraha korvaa työikäisen väestön tulonmenetyksiä sairauspoissaolon aikana. Tartuntatautipäiväraha korvaa ansionmenetystä, jos henkilö joutuu olemaan poissa työstä karanteenin tai eristyksen vuoksi. Tartuntatautipäivärahaa voi saada myös alle 16-vuotiaan lapsen huoltaja, jos lapsi on tartunnan leviämisriskin vuoksi eristyksessä, eikä huoltaja voi siksi tehdä ansiotyötään.

 

Tiedotteet

Tilastot

Tutkimusblogi

Yhteystiedot

  • tutkimuspäällikkö Signe Jauhiainen (toimeentulo), Twitter: @SigneJauhiainen
  • erikoistutkija Heini Kari (lääkkeet), Twitter: @HeiniKari

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@kela.fi