Viitehintajärjestelmään kuuluvat valmisteet

Lääkevalmisteiden viitehintaryhmä muodostetaan korvattavista, keskenään vaihtokelpoisista, myyntiluvallisista lääkevalmisteista edellyttäen, että muodostettavaan viitehintaryhmään sisältyy vähintään yksi kaupan oleva korvattava rinnakkaisvalmiste, rinnakkaistuontivalmiste tai rinnakkaisjakeluvalmiste (SVL 6 luku 18 §).

Kullekin viitehintaryhmälle määritellään korvauksen perusteena oleva viitehinta. Viitehinta on korkein hinta, jonka perusteella samaan viitehintaryhmään sisällytetyn lääkevalmisteen korvauksen suuruus lasketaan. Viitehinta määräytyy myyntiluvan haltijoiden tekemien hintailmoitusten perusteella. Viitehinta lasketaan edullisimman viitehintaryhmään sisällytettävän lääkevalmisteen arvonlisäverollisesta vähittäishinnasta (SVL 6 luku 19 §). Viitehinta määräytyy siten, että edullisimman lääkevalmisteen arvonlisäverolliseen vähittäishintaan lisätään 0,50 euroa.

Lääkkeiden hintalautakunta vahvistaa lääkevalmisteiden viitehintaryhmät, viitehintaryhmille asetettavat viitehinnat ja viitehintaryhmiin sisällytettävät valmisteet vuosineljänneksittäin. Kukin vuosineljännes muodostaa viitehintakauden (SVL 6 luku 21 §).

Hintailmoitusmenettelyyn kuuluvat lääkevalmisteet määritellään lääkkeiden hintalautakunnan julkaisemassa luettelossa, joka perustuu Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen luetteloon keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista. Myyntiluvan haltijan on ilmoitettava hintailmoitusmenettelyyn kuuluvan lääkevalmisteen tukkuhinta lääkkeiden hintalautakunnalle (hintailmoitus). Hintailmoitus on tehtävä viimeistään 21 päivää ennen viitehintakauden alkua. Hintailmoitus on edellytys lääkevalmisteen korvattavuudelle. Jos myyntiluvan haltija ei tee hintailmoitusta säädetyssä määräajassa, lääkevalmisteen korvattavuus päättyy seuraavan viitehintakauden alkaessa (SVL 6 luku 20 §).

Poikkeavaan viitehintaryhmään kuuluvat valmisteet

Poikkeava viitehintaryhmä muodostetaan tilanteessa, jossa muodostettavaan viitehintaryhmään sisältyy lääkevalmiste, jolle myyntilupaviranomainen on myöntänyt toisen lääketieteellisen käytön perusteella rinnakkaisvalmisteista merkittävästi poikkeavan käyttöaiheen ja josta myyntiluvan haltija on tehnyt ilmoituksen lääkkeiden hintalautakunnalle (SVL 6 luku 18 a §).

Poikkeavaan viitehintaryhmään kuuluvien valmisteiden toimittaminen korvattuna on ohjeistettu  kohdassa Lääkevaihto / Vaihtokelpoisen valmisteen toimittaminen korvattuna.  

 

1.6.2017 (Apteekkien SV-ohjeet kohta 5.2)