Lisäkorvaus lääkekustannuksista

SVL 5 luku 8 § 1 ja 2 mom.

Jos saman kalenterivuoden aikana alkuomavastuun ja vakuutetulle tämän luvun mukaan korvatuista lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista sekä perusvoiteista korvaamatta jääneiden korvauksen perusteena olevien kustannusten yhteismäärä ylittää 576,60 euroa* (vuosiomavastuu), vakuutetulla on oikeus ylittävältä määrältä lisäkorvaukseen. Lisäkorvaus on 100 prosenttia 2,50 euron lääkekohtaisen omavastuun ylittävältä osalta.

Vuosiomavastuun rahamäärä on sidottu elinkustannusindeksiin siten, että sitä muutetaan samanaikaisesti ja samassa suhteessa kuin kansaneläkkeitä muutetaan kansaneläkeindeksistä annetun lain (456/2001) mukaisesti.

* Vuonna 2021 vuosiomavastuu on 579,78 euroa.

Lisäkorvaus apteekista suorakorvauksena

Apteekki voi luovuttaa valmisteet lisäkorvauksella vähennettyyn hintaan, kun apteekki tarkistaa jokaisen lääkeoston yhteydessä asiakkaan oikeuden lisäkorvaukseen Kelan suorakorvaustietojen kyselypalvelusta.

Lisäksi edellytetään, että yleiset korvattavuuden edellytykset täyttyvät.

Lisäkorvauksen voi antaa myös vuosiomavastuun ylittävästä ns. rajaostosta.

Jos lääkkeen korvaamisen edellytykset eivät täyty, asiakas ohjataan hakemaan sekä korvausta että lisäkorvausta Kelasta.

Lääkekohtainen omavastuu, lisäkorvaus

SVL 5 luku 9 § 5 mom.
Lääkekohtainen omavastuu peritään samalla kertaa ostetusta enintään kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaavasta valmistemäärästä

Lääkkeet voidaan katsoa samalla kertaa ostetuiksi, jos lisäkorvattava lääkevalmiste toimitetaan vakuutetusta riippumattomista syistä eri kerroilla. Lisäkorvattavasta valmisteesta voidaan periä yksi lääkekohtainen omavastuu esimerkiksi silloin, jos osa asiakkaan ostamasta lääke-erästä on jouduttu erikseen tilaamaan (ks. Apteekkitiedote 32/2019, esimerkit 1-3).

Lääkekohtainen omavastuu peritään toimituseräkohtaisesti. Toimituserällä tarkoitetaan yhdellä lääkemääräyksellä samalla toimituskerralla toimitettavia lääkepakkauksia. Samaksi lääkkeeksi katsotaan valmisteet, joilla on sama kauppanimi, vahvuus ja lääkemuoto. Esimerkiksi jos samalla kertaa toimitetaan saman lääkkeen eri pakkauskokoja tai eri makuja, lääkekohtainen omavastuu peritään vain kerran (hinnoitellaan lisäpakkaus).

1.1.2021 (Apteekkien SV-ohjeet kohta 7.4, 7.4.1 ja 7.4.2)

Lue lisää