Peruskorvaus

Peruskorvaus
Perusvoiteet
Rajoitetusti korvattavat lääkkeet
Peruskorvaus reseptimerkinnällä
Rajoitetusti korvattavien lääkkeiden peruskorvausoikeuden hakeminen
Luettelot

SVL 5 luku 4 §
Peruskorvattavaksi hyväksytyn lääkkeen korvaus on 40 prosenttia korvauksen perusteesta alkuomavastuun täyttymisen jälkeen.
SVL 5 luku 7 § 3 mom.
Pitkäaikaisen ihotaudin hoidossa käytettävästä perusvoiteesta korvataan 40 prosenttia korvauksen perusteesta alkuomavastuun täyttymisen jälkeen.

Korvaus lasketaan valmistekohtaisesti lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta alkuomavastuun täyttymisen jälkeen tai valmistekohtaisesti kliinisen ravintovalmisteen ja perusvoiteen hinnasta alkuomavastuun täyttymisen jälkeen.

Rajoitettu peruskorvaus

SVL 6 luku 6 §
Lääkkeiden hintalautakunta voi rajoittaa lääkkeen peruskorvattavuuden tarkoin määriteltyihin käyttöaiheisiin.

Rajoitetulla peruskorvattavuudella halutaan kohdentaa ja rajata kalliiden lääkehoitojen korvaukset vain niille asiakkaille, jotka käytettävissä olevan tiedon ja lääkevalmisteista saadun tutkimusnäytön perusteella hyötyvät hoidosta eniten.  

Jos hintalautakunta rajoittaa lääkevalmisteen peruskorvattavuutta, Kela voi sairausvakuutuslain perusteella tarkemmin päättää tarvittavista selvityksistä ja niistä lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee täyttyä, jotta rajoitetusti peruskorvattavan lääkkeen korvaaminen asiakkaalle on lääketieteellisesti perusteltua. Edellä mainittujen lääkkeiden korvaamista koskevat erillisselvitykset ja lääketieteelliset edellytykset on esitetty Kelan rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä.

Asiakas hakee oikeutta lääkkeen rajoitettuun peruskorvaukseen toimittamalla Kelaan asiaa koskevan B-lääkärinlausunnon. Korvausoikeus voidaan myöntää, kun Kelan päätöksen mukaiset selvitykset ja lääketieteelliset edellytykset täyttyvät. Apteekki voi toimittaa rajoitetusti peruskorvattavan lääkkeen korvattuna, jos asiakkaalle on myönnetty oikeus lääkkeen korvaukseen (korvausoikeusnumero).

Osasta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä asiakas voi saada korvauksen lääkärin lääkemääräykseen tekemällä merkinnällä (reseptimerkintä). Apteekki voi toimittaa rajoitetusti peruskorvattavan lääkkeen korvattuna, jos lääkäri on tehnyt lääkemääräykseen suorakorvaukseen oikeuttavan reseptimerkinnän. Suorakorvaukseen oikeuttavat reseptimerkinnät on taulukoitu.

Apteekin tulee kiinnittää huomiota reseptimerkinnän oikeellisuuteen. Lääkevalmiste voidaan toimittaa korvattuna vain, jos lääkemääräyksessä oleva merkintä vastaa taulukon mukaista merkintää. Epäselvissä tapauksissa apteekki voi ohjata asiakkaan hakemaan korvausta Kelasta.  Apteekki voi myös varmistaa reseptimerkinnän oikeellisuuden hoitavalta lääkäriltä ja pyytää lääkäriä tekemään tarvittavat korjaukset sähköiseen lääkemääräykseen.

Jos asiakas ostaa rajoitetusti peruskorvattavaa lääkettä ennen kuin on toimittanut Kelaan lääkärin kirjoittaman B-lausunnon, voidaan korvausoikeus myöntää alkamaan lääkkeen ostopäivästä, jos korvaamisen edellytykset ovat täyttyneet jo lääkkeen ostohetkellä. Korvausoikeus voidaan myöntää kuitenkin alkamaan korkeintaan 6 kuukautta takautuvasti B-lääkärinlausunnon Kelaan toimittamisesta. Asiakas voi hakea korvausta Kelasta.

Luettelo rajoitetusti peruskorvattavista lääkkeistä ja niiden korvausoikeusnumeroista on Kelan internet-sivuilla www.kela.fi/laakarit > Lääkkeet ja lääkekorvaukset > Rajoitetusti peruskorvattavat lääkkeet. Luettelo reseptimerkinnällä korvattavista lääkkeistä on Kelan internet-sivuilla www.kela.fi/apteekit > Reseptimerkinnät.

Rajoitetusti peruskorvattavien lääkkeiden korvausoikeuden hakeminen

Rajoitetusti peruskorvattavan lääkkeen ostoista voidaan maksaa korvaus, jos kyseisen lääkkeen korvausoikeutta on haettu kuuden kuukauden kuluessa lääkeostosta ja korvaamisen edellytykset ovat täyttyneet jo lääkkeen ostohetkellä. Hakemuksella tarkoitetaan Kelaan toimitettua B-lääkärinlausuntoa.

Korvausnumerot Rajoitetusti peruskorvattavat lääkkeet ja niiden korvausnumerot
Lääkehaku Luettelot kaupan olevista

1.1.2017 (Apteekkien SV-ohjeet kohta 7.1, 7.1.1 ja 7.1.1.1)