Kun työkyvyttömyys pitkittyy

Kun työntekijän työkyvyttömyys pitkittyy sairauden tai vamman takia, työnantaja, työntekijä ja työterveyshuolto selvittävät yhteistyössä, voiko työntekijä palata työhönsä tai jatkaa työssä ja mitä se työpaikalla vaatii.

Työnantaja

 • ilmoittaa työterveyshuollolle, kun työntekijä on ollut joko yhtäjaksoisesti tai lyhyemmissä jaksoissa poissa työstä yhteensä kuukauden.
 • selvittää, tarvitaanko työpaikalla erityisiä järjestelyjä, jotta työntekijä voi palata työhönsä tai jatkaa työssä. Järjestelyt toteutetaan tarpeen mukaan.
 • osallistuu työterveyshuollon koolle kutsumaan yhteisneuvotteluun, jossa selvitetään työntekijän työkyky ja mahdollisuudet jatkaa työssä.

Työterveyshuolto

 • voi jo työkyvyttömyyden alkuvaiheessa tarvittaessa kutsua työntekijän ja työnantajan yhteisneuvotteluun.
 • järjestää neuvottelun, jossa keskustellaan työntekijän mahdollisuuksista jatkaa työssä ja työpaikan mahdollisuuksista toteuttaa muutoksia, jotka helpottavat paluuta työhön.
 • sopii työntekijän kanssa yhteydenpitotavan, joka on tarkoituksenmukainen työntekijän sairauden kannalta. Esimerkiksi jos työntekijän terveydentila on heikko, voi muu kuin henkilökohtainen tapaaminen olla vaihtoehtona
 • laatii lausunnon työntekijän jäljellä olevasta työkyvystä ja mahdollisuuksista palata työhönsä tai jatkaa työssä
 • laatii lausunnon A-todistukselle tai B-lausuntolomakkeelle. A-todistukselle laadittu lausunto on riittävä mm. silloin, kun se koskee vain 90 päivän tilannetta ja asiakkaan hoidosta vastaava yksikkö laatii lausunnot sairauspäivärahaa varten
 • jos työhön paluun selvittely ei ole sairauden vuoksi mahdollista, lausunnoksi riittää toteamus tästä A-lomakkeelle.

Työntekijä

 • saa Kelasta kehotuksen pyytää työterveyshuoltoa kirjoittamaan lausunnon hänen työkyvystään ja mahdollisuuksistaan jatkaa työssä, jos työkyvyttömyys pitkittyy. Kela voi myös kutsua työntekijän kuntoutustarveselvitykseen.
 • toimittaa lausunnon Kelaan, ennen kuin Kela maksanut sairauspäivärahaa 90 arkipäivältä. Työntekijä ja työterveyshuolto voivat sopia myös, että työterveyshuolto toimittaa lausunnon Kelaan.
 • Ilman lausuntoa sairauspäivärahan maksaminen päättyy. Maksamista ei kuitenkaan keskeytetä, jos lausunnon toimittamatta jättäminen ei johdu työtekijästä tai jos keskeyttäminen olisi muuten kohtuutonta.

Paluuta työhön voivat tukea

 • osasairauspäiväraha
 • kuntoutus
 • koulutus
 • työaikajärjestelyt
 • työkokeilu
 • työkuormituksen vähentäminen
 • työtehtävien rajoittaminen tai muuttaminen
 • paremmat työvälineet tai apuvälineet
 • ergonomiset parannukset.

Lue lisää