Tiedot perustulokokeiluun kuuluvista henkilöistä

Suomessa toteutetaan perustulokokeilu vuosina 2017–2018. Kela vastaa kokeilun toteuttamisesta.

Perustulokokeiluun osallistuu 2 000 Kelan 25-58 -vuotiasta työttömyysetuuden saajaa, jotka on valittu kokeiluun satunnaisotannalla joulukuussa 2016. Nämä henkilöt muodostavat kokeilun kokeiluryhmän ja heille maksetaan perustuloa kokeilun ajalta 1.1.2017 alkaen. Perustulo on määrältään 560 euroa kuukaudessa ja se on verotonta tuloa.

Perustulokokeilua koskevan lain 5 § mukaan Kela ilmoittaa kokeiluryhmään poimittujen nimet ja henkilötunnukset Verohallinnolle ja kunnille.

Tiedot perustulokokeiluun kuuluvista asiakkaista tulevat kunnille näkyviin Kelan etuustietojärjestelmään (Kelmu) 12.2.2017. Tiedot näkyvät yksittäisen asiakkaan tiedoissa käyttöliittymän yläosassa. Kunnan sosiaalihuollosta ja työllisyyden hoidosta ja/tai kuntouttavasta työtoiminnasta vastaava viranhaltija voi halutessaan jo ennen sitä pyytää Kelalta tiedot kaikista ko. kunnan alueelta perustulokokeiluun osallistuvista henkilöistä.

Pyynnöt pyydetään tekemään osoitteeseen: pirjo.laitinen@kela.fi. Tiedot voidaan toimittaa suojattuna sähköpostina. Tiedot perustulokokeiluun osallistuvista henkilöistä on tarkoitettu ainoastaan kunnan omaan käyttöön.