Kelan kuntoutuspalveluihin liittyvät tutkimusluvat

Kelan kuntoutusryhmä myöntää vain Kelan kuntoutuspalveluihin liittyviä tutkimuslupia, joita voivat olla esimerkiksi Kelan kuntoutuspalveluita käsittelevät opinnäytetyöt tai kuntoutuspalveluntuottajien tutkimukset ja julkaistavat selvitykset.

Kelan tietoja luovutetaan vain tutkimuksiin, jotka täyttävät tieteellisen tutkimuksen kriteerit ja em. laeissa säädetyt edellytykset. Yksittäisen henkilön tiedot eivät saa paljastua tutkimuksen yhteydessä. Tutkimustyö ei saa haitata varsinaista kuntoutustapahtumaa ja kuntoutujalla on oikeus kieltäytyä osallistumasta tutkimukseen.

Opinnäytteillä tulee olla ohjaaja, sillä ohjaaja/oppilaitos on yhdessä tutkijan kanssa vastuussa siitä, että tutkimus on asianmukainen. Oppilaitos vastaa siitä, että tutkimus täyttää tutkimuseettiset kriteerit

Tutkimuseettisen toimikunnan ohje

Tutkimuksen tekijät vastaavat siitä, ettei tutkimus aiheuta häiriöitä kuntoutukseen. Tutkimukseen osallistuvilta / heidän huoltajiltaan on kysyttävä kirjallinen lupa tutkimukseen osallistumisesta. Kuntoutujille on kerrottava selkeästi, mitä heidän kuntoutuksessa antamia tietoja käytetään tutkimustarkoitukseen. Yhteydenotossa kuntoutujiin tulee noudattaa tietosuojaan liittyviä lakeja ja säädöksiä. Kuntoutujille tulee antaa selkeästi tieto siitä, että tutkimus tehdään heidän kuntoutuksestaan erillisenä, eikä tutkimuksesta kieltäytyminen vaikuta heidän kuntoutukseensa.

Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston ohje tutkittavien informoinnista

Tutkija ei voi olla suoraan yhteydessä kuntoutujiin, vaan yhteydenottajana voi olla kuntoutuspalveluntuottaja.

Mikäli tutkimuksen suorittamiseen tarvitaan tietoja Kelan rekistereistä, tulee Kelaan toimittaa tietojen käyttölupahakemus.

Tutkimuslupaa kuntoutuspalveluiden tutkimiseen haetaan Kelan kuntoutusryhmältä vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksesta tulee ilmetä vastuullinen tutkijataho, tutkimuksen tarkoitus, käytetyt menetelmät, kohderyhmä ja arvio tutkimuseettisen lausunnon tarpeesta. Mikäli tutkimus kohdistuu kuntoutujiin tai heidän asiakastietoihin, tutkimuksen suorittaja voi tarvita myös eettisen toimikunnan luvan. Hakemuksen liitteeksi laitetaan lopullinen tutkimussuunnitelma, mahdollinen tutkittavan suostumusasiakirja sekä mahdolliset haastattelu- ja kyselylomakkeet. Lisäksi liitteenä tulee olla tutkittavalle tarkoitetut tiedotteet/saatekirjeet, joista käy ilmi

  • vastuututkija, tutkimusorganisaatio, tutkimuksen rahoittaja
  • tutkimuksen tarkoitus, tavoite ja merkitys
  • tutkimuksen toteutustapa
  • tutkittavan oikeudet (vapaaehtoisuus, oikeus lisätietoihin ja keskeyttämiseen)
  • mahdolliset hyödyt ja haitat tutkittavalle
  • tietosuojasta huolehtiminen
  • tutkimusaineiston käyttötarkoitus ja mahdollinen muu myöhempi käyttö
  • tutkittavaa koskevien rekisteritietojen mahdollinen yhdistäminen muuhun aineistoon
  • tutkijoiden yhteystiedot

Tutkimuslupahakemus liitteineen tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen kuntoutushanke(at)kela.fi. Käsittelyaika on noin kuukausi. Hakijalta voidaan pyytää lisäselvityksiä tarvittaessa.