Kuntoutuspsykoterapia

Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiaa 16–67-vuotiaille. Alle 16-vuotiaiden terapiasta vastaa julkinen terveydenhuolto.

Kuntoutuspsykoterapian tavoitteena on tukea ja parantaa kuntoutujan työ- tai opiskelukykyä. Kuntoutuksen keinoin pyritään turvaamaan työelämässä pysyminen tai sinne siirtyminen, työhön paluu tai opintojen edistyminen.

Kuntoutuspsykoterapian saaminen edellyttää, että

  • työ- tai opiskelukyky on mielenterveyden häiriön vuoksi uhattuna

  • hakija on ollut psykiatrisen diagnoosin saamisen jälkeen vähintään 3 kuukautta asianmukaisessa hoidossa, johon on sisältynyt tarpeellinen lääketieteellinen, psykiatrinen ja psykoterapeuttinen tutkimus ja hoito

  • hoidosta vastaavassa terveydenhuollon yksikössä on tehty kirjallinen kuntoutussuunnitelma, jossa on kuvattu yksilöllisesti arvioitu kuntoutuspsykoterapian tarve ja sen soveltuvuus kuntoutukseen

  • kuntoutussuunnitelmaan/B-lääkärinlausuntoon sisältyy vähintään kahteen henkilökohtaiseen tapaamiseen perustuva psykiatrin, lastenpsykiatrin tai nuorisopsykiatrin arvio diagnoosista ja kuntoutustarpeesta

  • em. kuntoutussuunnitelman/lääkärinlausunnon perusteella voidaan arvioida kuntoutuspsykoterapian olevan tarpeen työ- tai opiskelukyvyn tukemiseksi tai parantamiseksi

  • muiden hoito- ja kuntoutusmuotojen (esim. kriisiterapia tai aikarajoitteinen lyhytterapia) mahdollisuudet on selvitetty.

  • hoito jatkuu edelleen psykiatrian erikoislääkärin suosituksen mukaan.

Kuntoutuspsykoterapia voi olla yksilö-, ryhmä-, perhe- tai paripsykoterapiaa tai kuvataideterapiaa. Lisäksi 16–25-vuotiaille nuorille terapia voi olla musiikkiterapiaa.

Kuntoutuspsykoterapiaa korvataan enintään 80 kertaa vuodessa ja kolmessa vuodessa enintään 200 kertaa.

Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiaa enintään 3 vuoden ajan ja myöntää terapian vuodeksi kerrallaan. Terapia voidaan myöntää siitä alkaen kun kaikki myöntämisen edellytykset täyttyvät, aikaisintaan kuitenkin sen kuukauden alusta, jolloin kuntoutuja jättää  hakemuksen Kelaan.

Terapian jatkopäätöstä varten kuntoutuja tarvitsee uuden lausunnon. Jos terapia on toteutunut suunnitellusti, riittää jatkohakemuksen liitteeksi kuntoutujan kokonaishoidosta vastaavan lääkärin lausunto. Jos terapiakäynnit ovat jääneet hyvin vähäisiksi, terapia on toteutunut epäsäännöllisesti, terapia on keskeytynyt tai terapiassa ei ole edistytty tavoitteiden mukaisesti tarvitaan jatkohakemuksen liitteeksi lausunto psykiatrilta. Lisäksi jatkohakemuksen liitteeksi tarvitaan aina lausunto terapeutilta. Terapian loputtua terapeutti toimittaa Kelaan terapian loppulausunnon.

Uusi terapiajakso

Kela voi korvata kuntoutuspsykoterapiana uuden enintään kolme vuotta kestävän terapiajakson, kun edellisen jakson päättymisestä on kulunut vähintään viisi vuotta. Uusi psykoterapiajakso voidaan myöntää esim. silloin, kun joku menetys, muu kuormittava elämäntilanne, opintojen loppuun saattaminen tai työelämään siirtyminen

  • vaikeuttaa aikaisempaa mielenterveyden häiriötä, joka uhkaa työ- tai opiskelukykyä

tai

  • kyseessä on uusi sairaus, joka uhkaa työ- tai opiskelukykyä.

Kuntoutuspsykoterapian etuusohjeet
Menettelyohjeita Kelan kuntoutuspsykoterapian toteuttamiseen liittyen

Korvauksen määrä

Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiaa valtioneuvosten asetuksella vahvistetun enimmäismäärän mukaan. Enimmäiskorvaus on usein pienempi kuin terapeutin perimä palkkio, joten kuntoutuja voi joutua maksamaan osan kuluista itse.

Kuka voi antaa kuntoutuspsykoterapiaa

Psykoterapiaa voi antaa terapeutti, jonka koulutuksen Valvira (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) on hyväksynyt. Terapeutilla tulee olla oikeus käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä. Lisäksi Kela edellyttää, että terapeutilla on koulutus siihen psykoterapiaan, jota hän asiakkaalle antaa.

Pätevyyden vahvistaminen ja koulutusvaatimukset
Pätevyysselvityslomake KU 118
Ohje pätevyyden hakemiseen

Terapiapalaute ja laskutuslomakkeet

Palautelomake KU 138
Terapialasku KU 205
Tilitys kuntoutuskustannuksista KU 206
Terapiapalautteiden ja tilitysten postitusosoitteet