Kuntoutuspsykoterapia

Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiaa 16–67-vuotiaille. Alle 16-vuotiaiden terapiasta vastaa julkinen terveydenhuolto.

Kuntoutuspsykoterapian tavoitteena on tukea ja parantaa kuntoutujan työ- tai opiskelukykyä. Kuntoutuksen keinoin pyritään turvaamaan työelämässä pysyminen tai sinne siirtyminen, työhön paluu tai opintojen edistyminen.

Kuntoutuspsykoterapia voi olla yksilö-, ryhmä-, perhe- tai paripsykoterapiaa tai kuvataideterapiaa. 16–25-vuotiaille nuorille terapia voi olla myös musiikkiterapiaa.

Kuka voi saada kuntoutuspsykoterapiaa?

Kuntoutuspsykoterapian saaminen edellyttää, että

 • työ- tai opiskelukyky on mielenterveyden häiriön vuoksi uhattuna.
 • hakija on ollut psykiatrisen diagnoosin saamisen jälkeen vähintään 3 kuukautta asianmukaisessa hoidossa, johon on sisältynyt hyvän hoitokäytännön mukainen tarpeellinen lääketieteellinen, psykiatrinen ja psykoterapeuttinen tutkimus ja hoito
 • hoidosta vastaavassa terveydenhuollon yksikössä on tehty kirjallinen kuntoutussuunnitelma, jossa on kuvattu yksilöllisesti arvioitu kuntoutuspsykoterapian tarve ja sen soveltuvuus kuntoutukseen
 • kuntoutussuunnitelmaan/B-lääkärinlausuntoon sisältyy psykiatrin, lastenpsykiatrin tai nuorisopsykiatrin arvio diagnoosista ja kuntoutustarpeesta
  • arvion tulee perustua vähintään kahteen henkilökohtaiseen tapaamiseen
  • vastaanotot voivat toteutua myös videovälitteisesti Valviran ohjeiden mukaisesti
  • julkisessa psykiatrisia potilaita hoitavassa yksikössä erikoistuvan lääkärin tekemä lausunto voidaan myös hyväksyä

 • em. kuntoutussuunnitelman/lääkärinlausunnon perusteella voidaan arvioida kuntoutuspsykoterapian olevan tarpeen työ- tai opiskelukyvyn tukemiseksi tai parantamiseksi

 • muiden hoito- ja kuntoutusmuotojen (esim. kriisiterapia tai aikarajoitteinen lyhytterapia) mahdollisuudet on selvitetty.

  • kuntoutuspsykoterapiaa ei korvata, jos muut hoito- ja kuntoutusm uodot ovat riittäviä työ- tai opiskelukyvyn parantamiseksi tai palauttamiseksi
 • hoito jatkuu edelleen psykiatrian erikoislääkärin suosituksen mukaan.

Kuntoutuspsykoterapian tarvetta arvioitaessa keskeistä on, tarvitseeko hakija psykiatrisen ja psykoterapeuttisen hoidon lisäksi pidempikestoista kuntouttavaa terapiaa pystyäkseen opiskelemaan, pysyäkseen työkykyisenä tai välttääkseen pitkittyviä sairauspoissaoloja tai työkyvyttömyyseläkkeelle joutumista. Korvaamisen edellytyksenä on lisäksi se, että hakija todennäköisesti saavuttaa kuntoutuspsykoterapialle asetetun tavoitteen Kansaneläkelaitoksen korvaaman enintään 3 vuoden mittaisen terapian avulla

Kuinka pitkäksi ajaksi terapiaa voi saada?

Kuntoutuspsykoterapiaa korvataan enintään 80 kertaa vuodessa.  Kolmessa vuodessa korvataan enintään 200 kertaa.

Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiaa enintään 3 vuoden ajan ja myöntää terapian vuodeksi kerrallaan. Terapia voidaan myöntää siitä alkaen, kun kaikki myöntämisen edellytykset täyttyvät, aikaisintaan kuitenkin sen kuukauden alusta, jolloin kuntoutuja jättää hakemuksen Kelaan.
Terapian jatkopäätöstä varten riittää hoidosta vastaavan lääkärin lausunto, jos terapia on toteutunut suunnitellusti. Jos terapiakäynnit ovat jääneet hyvin vähäisiksi, terapia on toteutunut epäsäännöllisesti, terapia on keskeytynyt tai terapiassa ei ole edistytty tavoitteiden mukaisesti, jatkohakemuksen liitteeksi tarvitaan lausunto psykiatrilta. Lisäksi jatkohakemukseen tarvitaan aina lausunto terapeutilta. Terapian loputtua terapeutti toimittaa Kelaan terapian loppulausunnon.

Uusi terapiajakso

Kela voi korvata kuntoutuspsykoterapiana uuden, enintään 3 vuotta kestävän terapiajakson, kun edellisen jakson päättymisestä on kulunut vähintään 5 vuotta. Uusi psykoterapiajakso voidaan myöntää esim. silloin, kun joku menetys, muu kuormittava elämäntilanne, opintojen loppuun saattaminen tai työelämään siirtyminen

 • vaikeuttaa aikaisempaa mielenterveyden häiriötä, joka uhkaa työ- tai opiskelukykyä tai
 • kyseessä on uusi sairaus, joka uhkaa työ- tai opiskelukykyä.

Lue lisää