Kuntoutuspäätös ja terveydenhuollon selvitykset kuntoutusrahaa varten

Seuraavassa kerrotaan lyhyesti joistain terveydenhuollon kuntoutustoimenpiteistä, joiden ajalle Kela voi myöntää asiakkaalle kuntoutusrahan. Päihdehuoltolain mukaisesta yksilökuntoutuksesta ja nuoren kuntoutusrahasta kerrotaan tarkemmin omilla sivuillaan.

Kuntoutusrahan maksamiseksi asiakkaan kuntoutuksen tulee yleensä perustua kuntoutuspäätökseen. Asiakas toimittaa tiedot kuntoutuspäätöksestä Kelaan kuntoutusrahahakemuksen liitteenä. Ilmoituksen voi antaa lomakkeella KU114 ja kuntoutuspäätöksen tekijä merkitsee lomakkeelle, mihin lakiin kuntoutus perustuu. Kuntoutuspäätöksen tiedot voi antaa myös muulla dokumentilla, esimerkiksi maksusitoumuksella. Silloin on varmistettava, että se sisältää Kelan lomaketta vastaavat tiedot.

Nuoren kuntoutusrahaa tai kuntoutusrahaa oppisopimuksen ajalle hakeva asiakas tarvitsee lääkärinlausunto B:n. Kuntoutuspäätöstä ei tarvita.

Työterveyshuollon tai työnantajan järjestämä kuntoutus

Kuntoutusrahaa voidaan maksaa työterveyshuoltolain perusteella järjestetyn varhaiskuntoutuksen ajalta. Kuntoutusrahan maksamisen edellytyksenä on, että asiakkaalla on todettu työterveyshuollossa työkykyongelmia, arvioitu kuntoutuksen tarve ja työnantaja osallistuu merkittävällä osalla työkykyä tukevan kuntoutuksen kustannuksiin. Kuntoutus voi olla esimerkiksi:

 • kuntoremonttikurssi (ks. Kuntoremonttimuistio)
 • lääkinnällinen kuntoutus esimerkiksi kuntoutuslaitoksessa
 • päihdekuntoutusjakso
 • enintään noin 3 kuukauden mittainen työkokeilu omalla työpaikalla, kun:
  • oikeutta työeläkekuntoutukseen ei ole
  • työnantaja maksaa työkokeilun ajalta palkkaa
  • työntekijän tavallisia työtehtäviä on muutettu terveydentilan kannalta sopivammiksi tai hän kokeilee kokonaan uusia tehtäviä.

Kunnan tai kuntayhtymän järjestämä lääkinnällinen kuntoutus

Kuntoutusrahaa voidaan maksaa kunnan tai kuntayhtymän järjestämän lääkinnällisen kuntoutuksen ajalta, kun tehty kuntoutuspäätös perustuu terveydenhuoltolakiin.

Kuntoutus voi olla esimerkiksi:

 • lääkinnällinen kuntoutusjakso
 • kuntoutustutkimus ja työkokeilu
 • sopeutumisvalmennuskurssi
 • apuvälineiden käyttöön liittyvä sovitus, koulutus tai huolto
 • päihdekuntoutusjakso.

Oppisopimuskoulutus vajaakuntoiselle

Kela voi maksaa kuntoutusrahaa oppisopimuskoulutuksen ajalta, jos asiakkaan työkyky ja ansiomahdollisuudet ovat olennaisesti heikentyneet. Kuntoutusrahaa ei kuitenkaan myönnetä asiakkaalle, jolla on oikeus työeläkelaitoksen järjestämään ammatilliseen kuntoutukseen tai eritysopetuksena järjestettävään oppisopimuskoulutukseen.

Oppisopimuskoulutuksen ajalta kuntoutusraha myönnetään ilman kuntoutuspäätöstä. Kuntoutusrahaoikeuden selvittämiseksi tarvitaan kopio oppisopimuksesta sekä lääkärinlausunto B. Lausunnosta tulee käydä ilmi työkykyä heikentävät sairaudet tai vammat, sekä niiden sairauskoodit (ICD-10). Lisäksi lausunnossa on kuvattava sairauden tai vamman kehittyminen, nykyinen toimintakyky ja sairauden tai vamman ennuste, sekä tulevan ammatin sopivuus asiakkaan sairaus ja toimintakyky huomioiden.

Lisätiedot