Terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotusta koskeva ohje palveluntuottajille/ Anvisning om momsbeskattningen av hälso- och sjukvård

Verohallinto on päivittänyt 1.4.2019 alkaen terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotusta koskevaa ohjetta. Pyydämme Kelalle kuntoutuspalveluja tuottavia palveluntuottajia tutustumaan päivitettyyn ohjeeseen. Ohjetta noudatetaan Kelan järjestämien kuntoutuspalvelujen osalta 1.7.2019 alkaen lukuun ottamatta Nuotti-valmennusta, jonka osalta ohjetta noudatetaan vasta 1.1.2020.  

Kela on valmistellut ohjetta yhteistyössä verohallinnon kanssa. Yhteistyön perusteella Kelan järjestämistä eri kuntoutuspalveluista on muodostettu arvonlisäverotuksen kannalta kokonaisuuksia, jonka johdosta eri kuntoutuspalvelujen arvonlisäverovelvollisuus määräytyy kuntoutuskokonaisuuden perusteella.

Kela on ilmoittanut voimassa olevissa sopimuksissaan, ettei arvonlisäverovelvollisuudessa tai arvonlisäverokannassa tapahtuvia muutoksia huomioida kesken sopimuskauden lukuun ottamatta vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmämusiikkiterapiaa. Ryhmämusiikkiterapiassa palveluntuottajalle on vahvistettu sekä arvonlisäverottomat sekä arvonlisäverolliset hinnat, koska hankintamenettelynä on käytetty ranskalaista urakkaa, jossa tarjousten vertailu on tehty laatutekijöiden perusteella ja Kela on vahvistanut palvelulle kiinteät hinnat.

Terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotusta koskevassa ohjeessa on kerrottu arvonlisäveron määräytymisen keskeiset periaatteet. Kelalle järjestämien kuntoutuspalvelujen kannalta on huomioitava erityisesti ohjeen kohdat 3.8. Kuntoutuspalvelut sekä 3.8.1. Kansaneläkelaitokselle myytävät kuntoutuspalvelut.

Muulle kuin kuntoutujalle annetut majoitus- ja ateriapalvelut

Ohjeessa todetaan majoituspalveluiden, ravintola- tai ateriapalveluiden ja muiden palveluiden olevan arvonlisäverollisia silloin, kun ne luovutetaan muille kuin hoidettavalle henkilölle esim. hänen perheenjäsenilleen. Kelan järjestämien kuntoutuspalveluiden kannalta tämä koskee niitä kuntoutuspalveluita, joihin osallistuu kuntoutujan lisäksi hänen perheenjäsenen tai läheinen. Edellä mainittu arvonlisäverovelvollisuus koskee niitäkin kuntoutuspalveluja, jotka muilta osin ovat arvonlisäverottomia kuntoutuspalveluja.

Arvonlisäverolliset kuntoutuspalvelut

Ohjeen kohdassa 3.8.1 todetusti osa Kelan järjestämistä ammatillisen kuntoutuspalvelun sisällöstä voi muodostua myös pääasiassa muista palveluista kuin arvonlisäverottomista terveyden- ja sairaanhoitopalveluista. Esimerkkinä mainitaan Nuotti-valmennus. Näissä tilanteissa palvelun myynti on arvonlisäverotonta ainoastaan palveluun sisältyvien terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen osalta. Muilta osin palvelu on arvonlisäverollinen. Näiden ammatillisten kuntoutuspalvelujen arvonlisäverokäsittely määräytyy edellä kappaleessa 3.8 kuvatun mukaisesti.

Kelan arvion mukaan myös Kelan järjestämä Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus voi olla luonteeltaan arvonlisäverollista palvelua.

Verohallinto ohjaa lisätietoa arvonlisäveroon liittyen

Jos palveluntuottaja on Kelalle tuottamansa palvelun osalta epävarma arvonlisäverovelvollisuudestaan, verohallinto antaa asiaan liittyen lisätietoja. Tämä koskee esimerkiksi omaisten majoitus- ja ateriapalvelujen arvonlisäverokohtelua. Palveluntuottajan on huomioitava ohje myös Kelan järjestämissä tulevissa kuntoutuspalvelujen tarjouskilpailuissa. Palveluntuottaja voi tarvittaessa hakea ennakkoratkaisua arvonlisäverovelvollisuuden osalta.

Lue lisää: Terveyden sairaanhoidon verotus (vero.fi)

 

Uppdaterad anvisning om momsbeskattningen av hälso- och sjukvård

 

Skatteförvaltningen har publicerat en uppdaterad anvisning om momsbeskattningen av hälso- och sjukvård, som gäller från 1.4.2019. Vi ber de serviceproducenter som producerar rehabiliteringstjänster för FPA att ta del av den uppdaterade anvisningen (länk till anvisningen). Anvisningen ska följas från och med 1.7.2019 för de rehabiliteringstjänster som ordnas av FPA. Ett undantag är NUOTTI-coachning, som börjar omfattas av anvisningen först 1.1.2020. 

Anvisningen har utarbetats av FPA i samarbete med Skatteförvaltningen. Som en följd av samarbetet har de olika rehabiliteringstjänster som FPA ordnar sammanförts till helheter med tanke på momsbeskattningen, vilket betyder att skyldigheten att betala moms (mervärdesskatt) bestäms utifrån rehabiliteringshelheten.

I FPA:s gällande avtal står det att ändringar i mervärdesskatteskyldigheten eller mervärdesskattesatsen under avtalsperioden inte beaktas i de priser som godkänts. Det här gäller emellertid inte musikterapi i grupp inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering. För musikterapi i grupp har priserna fastställts både med och utan moms, eftersom anbudsförfarandet har varit så kallad fransk entreprenad, vilket betyder att jämförelsen av anbuden har gjorts utifrån kvalitetsfaktorer och FPA har fastställt fasta priser för tjänsten.

I anvisningen om momsbeskattningen av hälso- och sjukvård beskrivs de centrala principerna för hur momsen bestäms. Med tanke på de rehabiliteringstjänster som ordnas av FPA är det i synnerhet viktigt att man beaktar kapitel 3.8 Rehabiliteringstjänster och kapitel 3.8.1 Rehabiliteringstjänster som säljs till Folkpensionsanstalten.

Logi- och måltidstjänster till andra än rehabiliteringsklienten

I anvisningen konstateras att logi-, restaurang- och måltidstjänster samt andra tjänster är momspliktiga då de överlåts till någon annan än den person som behandlas, t.ex. till personens familjemedlemmar. I fråga om de rehabiliteringstjänster som FPA ordnar gäller det här sådana rehabiliteringstjänster där, förutom klienten, även klientens familjemedlem eller närstående deltar. Ovannämnda momsplikt gäller också de rehabiliteringstjänster som till övriga delar är momsfria rehabiliteringstjänster.

Momspliktiga rehabiliteringstjänster

I kapitel 3.8.1 i anvisningen konstateras att en del av de yrkesinriktade rehabiliteringstjänster som FPA ordnar också i huvudsak kan bestå av andra tjänster än momsfria hälso- och sjukvårdstjänster. Som exempel nämns NUOTTI-coachning. Försäljningen av en sådan yrkesinriktad rehabiliteringstjänst är momsfri endast till den del den omfattar hälso- och sjukvårdstjänster. Till övriga delar är tjänsten momspliktig. Momsbehandlingen av dessa yrkesinriktade rehabiliteringstjänster fastställs på det sätt som beskrivs i kapitel 3.8.

Enligt FPA:s bedömning kan även sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering som ordnas av FPA vara momspliktig till sin karaktär.

Skatteförvaltningen ger ytterligare information om moms

Serviceproducenter som är osäkra på om en tjänst som de producerar för FPA är momsfri eller momspliktig kan kontakta Skatteförvaltningen, som ger närmare information om saken. Det kan till exempel gälla momsbehandlingen av logi- och måltidstjänster till anhöriga. Serviceproducenten ska beakta anvisningen också i samband med FPA:s framtida anbudsförfaranden gällande rehabiliteringstjänster. Serviceproducenten kan vid behov ansöka om ett förhandsavgörande om momsskyldigheten.

Läs mer: Momsbeskattning av hälso- och sjukvården (vero.fi)