Sähköinen potilastietojärjestelmä ja liittyminen Kanta –palveluihin

Palveluntuottajat ja terapialiitot ovat tiedustelleet yhteydenotoissaan, edellyttääkö Kela vuonna 2018 kuntoutuspalveluja kilpailuttaessaan palveluntuottajilta sähköistä potilastietojärjestelmää ja liittymistä Kanta –palveluihin.

Kela ei tule edellyttämään vuonna 2018 kilpailutettavissa kuntoutuspalveluissa palveluntuottajilta sähköistä potilastietojärjestelmää ja liittymistä Kanta –palveluihin, vaan palveluntuottajan tulee noudattaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annettua lakia (159/2007). Lain mukaan sellaisen yksityisen terveydenhuollon palvelujen antajan, joka toteuttaa potilasasiakirjojen säilytyksen sähköisesti, tulee liittyä Kanta -palvelujen käyttäjäksi. Velvoite ei koske heitä, joilla ei ole käytössä sähköistä potilastietojärjestelmää.

Palveluntuottajan tulee kuitenkin huomioida, että hänen on toiminnassaan ensisijaisesti noudatettava voimassa olevaa lainsäädäntöä ja seurattava lainsäädännön muutoksia.