Usein kysytyt kysymykset

Alta voit lukea Kelan ja lastenvalvojien kanssa tehdyn yhteistyön kautta esiin nousseita yleisimpiä kysymyksiä ja niiden vastauksia. Koska kysymykset ja niiden vastaukset on suunnattu kuntien lastenvalvojille ja elatustuen hakemuksia tekeville virkailijoille, vastauksissa puhutaan yleensä vain elatussopimuksista, vaikka tuen myöntäminen voi perustua yhtä lailla tuomioistuimen päätökseen tai elatustuomioon.

Elatustuen usein kysytyt kysymykset:

1.    Jos elatusvelvollinen on työtön, voiko elatusavun määrän vahvistaa työttömyysturvan lapsikorotuksen suuruiseksi.

Vastaus: Jos lapsen lähivanhempi hakee Kelasta elatustukea lapsikorotuksen määrään sidotulla elatussopimuksella, elatustuki pitäisi tarkistaa kuukausittain. Lapsikorotuksen määrä voi vaihdella kuukausittain sen mukaan, kuinka monelta päivältä ja kuinka monesta lapsesta kuukaudessa työttömyysturvaa ja lapsikorotusta maksetaan. Sen vuoksi kiinteä euromääräinen ja kuukausikohtainen summa olisi sekä elatustuen hakijan että Kelan kannalta parempi vaihtoehto. Elatusavun määrittelyn pohjana voi tarvittaessa käyttää lapsikorotuksen määrää.

2.    Jos elatusavun määräksi vahvistetaan työttömyysturvan lapsikorotuksen määrä, voivatko vanhemmat sopia Kelan kanssa, että lapsikorotus pidätetään elatusvelvolliselta suoraan elatusavun maksuna ja tuen hakijalle myönnetään täysi elatustuki?

Vastaus:
Eivät voi. Kelassa ei voida myöntää ja maksaa elatustukea tuen hakijalle elatusapua vastaavalta osalta kuin laiminlyöntitilanteessa. Laiminlyönnin perusteella voidaan myöntää elatustukea vasta sen jälkeen, kun elatusapua on laiminlyöty vähintään yhden täyden kuukauden määrä.

Kaikki laiminlyödyt elatusavut kerryttävät elatusvelvolliselle elatusapuvelkaa. Ennen kuin työttömyysturvan lapsikorotus voidaan periä elatusapuvelan maksuksi, on elatusvelvolliselle voinut kertyä elatusapuvelkaa sen verran, ettei lapsikorotus ei riitä kattamaan sitä.

3.    Mille summalle elatussopimus voidaan tehdä?

Vastaus:
Kela ei voi ottaa kantaa elatussopimuksen sisältöön. Se ei kuulu Kelan toimivaltaan. Elatustukihakemuksen käsittelyn yhteydessä tarkistetaan vain, että elatussopimus täyttää tietyt muotoseikat. Koska emme voi ottaa kantaa sopimuksen sisältöön, olisi erityisen tärkeää, että elatussopimus olisi selkeä eikä sisältäisi mitään tulkinnanvaraista tietoa. Muutoin hakemuksen käsittelijät joutuvat tarkistamaan aina erikseen, miten sopimusta on tarkoitettu noudatettavaksi.

4.    Tarvitaanko elatustukihakemuksen liitteeksi aina alkuperäinen sopimus?

Vastaus: Jos elatustukea haetaan elatusavun laiminlyönnin perusteella, hakemuksen liitteeksi tarvitaan aina alkuperäinen täytäntöönpanokelpoinen elatussopimus. Jos tukea haetaan erotustukena, voidaan hakemus ratkaista sopimuksen kopiolla. Kopion tulee kuitenkin olla täytäntöönpanokelpoisesta sopimuksesta.

5.    Jos lapsen täysikäisyyteen asti tehtyä elatussopimusta muutetaan määräaikaisesti uudella elatussopimuksella, tuleeko aiemmin tehty elatussopimus voimaan määräaikaisen sopimuksen päättymisen jälkeen.

Vastaus: Asiaa joudutaan miettimään usein Kelassa, jos määräaikaisessa sopimuksessa ei ole otettu kantaa tilanteeseen määräaikaisen sopimuksen päätyttyä. Kelassa pyritään noudattamaan sopimuksia sen mukaan, miten asiasta on sopijaosapuolten kesken lastenvalvojan luona sovittu. Sen vuoksi olisi erityisen tärkeää, että määräaikaiseen sopimukseen kirjattaisiin näkyviin, astuuko aiempi sopimus voimaan määräajan jälkeen vai onko määräaikaisen sopimuksen jälkeen tarkoitus tehdä uusi sopimus.

Jos määräaikaiseen sopimuksessa ei ole mainittu mitään jatkosta, Kelassa on katsottu, että määräaikainen sopimus muuttaa aiemmin tehtyä sopimusta vain määräajaksi ja sen jälkeen aiempi sopimus astuu uudelleen voimaan.

6.    Jos vanhemmat joutuvat odottamaan aikaa lastenvalvojalle pitkään, voiko lähivanhemmalle myöntää elatustukea ns. väliajalla ennen elatussopimuksen vahvistamista.

Vastaus: Ei voi. Kun kyseessä olevan lapsen isyys on vahvistettu, elatustuen myöntäminen perustuu aina voimassa olevaan lastenvalvojan vahvistamaan elatussopimukseen. Ainostaan silloin, kun elatusapua ei ole voitu vahvistaa isyyden vahvistamisen kanssa samaan aikaan, elatustukea voidaan myöntää määräajalle ilman elatussopimusta.

7.    Jos vanhemmat joutuvat odottamaan pitkään aikaa lastenvalvojalle, pitääkö tuen hakijan toimittaa elatustukihakemus Kelaan jo ennen elatussopimuksen vahvistamista, ettei hakemus myöhästy.

Vastaus: Ei. Jos elatussopimuksen viivästyminen johtuu hakijasta riippumattomista syistä, voidaan elatustukea myöntää kolmea kuukautta pidemmältä ajalta. Esim. tuen hakeminen viivästyy, koska lastenvalvojalle on useamman kuukauden jonot. Jos lapsen lähivanhempi/ lähihuoltaja on laittanut asian vireille elatusavun vahvistamiseksi niin pian kuin se on ollut mahdollista, lastenvalvojan ajan odottaminen katsotaan hänestä riippumattomaksi syyksi.

8.    Voidaanko elatustukea myöntää myöhästyneeltä ajalta, jos kunnan elatustukihakemus myöhästyy elatussopimuksen vahvistamisprosessin viivästymisen vuoksi?

Vastaus:
Jos elatustukea haetaan yli kolme kuukautta takautuvalta ajalta eli ns. myöhästyneeltä ajalta, jokainen hakemus ja myöhästymiseen vaikuttanut tilanne tutkitaan tapauskohtaisesti. Sen vuoksi tähän kysymykseen ei voi antaa suoraan kyllä tai ei –vastausta. Jos olet hakemassa elatustukea myöhästyneeltä ajalta, selvitä myöhästymisen syy hakemuksen Lisätietoja-osioon. Se nopeuttaa hakemuksen käsittelyä, koska muutoin asiaa kysytään hakemuksen käsittelyn yhteydessä.

9.    Voiko Kela auttaa lähivanhempaa ja lastenvalvojaa tavoittamaan ulkomailla asuvaa elatusvelvollista elatussopimuksen tekemiseksi?

Vastaus:
Ei voi. Jos elatussopimuksen tekeminen ei onnistu lastenvalvojan luona, hänen käytettävissään olevin keinoin, voi lähivanhempi nostaa kanteen tuomioistuimessa. Kelan tehtäviin ei kuulu elatussopimusten tekeminen tai siinä auttaminen. Kela tehtäviin kuuluu asiakkaan elatustukihakemuksen ratkaiseminen, elatustuen maksaminen, elatusapuvelan periminen ja elatusvelvollisen maksuvapautushakemuksen ratkaiseminen.

10.    Lasketaanko Kelassa elatusavun indeksitarkistukset asiakkaan pyynnöstä?

Vastaus: Kelassa lasketaan automaattisesti indeksitarkistukset niille asiakkaille, joille maksetaan elatustukea. Ne vanhemmat, jotka hoitavat elatusavun maksamisen keskenään, voivat varmistaa indeksitarkistetut määrät edelleen kunnista.

11.    Jos elatusapua muutetaan määräaikaisesti uudella sopimuksella (jonka jälkeen on tarkoitus palata noudattamaan edellistä elatussopimusta), aiheuttaako käsittely viivettä asiakkaan maksuihin.

Vastaus:
Tämä riippuu tilanteesta. Useimmiten määräaikainen muutos elatusavussa tarkoittaa sitä, että elatusavun määrä pienenee määräajaksi. Kun elatustuki tarkistetaan määräajaksi uuden sopimuksen perusteella, viivettä maksuihin ei yleensä tule. Tuen tarkistaminen uudelleen määräajan jälkeen voi aiheuttaa maksuihin viivettä, koska tilanteesta riippuen toisinaan on tarpeellista selvittää tuen saajan/elatusvelvollisen kanssa tilannetta ennen uuden ratkaisun tekemistä.

Esim.elatusavusta on tehty määräaikainen sopimus, jossa elatusapu on 0 e/kk. Elatusavun laiminlyönnin perusteella myönnetty elatustuki tarkistetaan määräaikaisesti erotustueksi. Kun määräajan jälkeen palataan noudattamaan edellistä sopimusta, voi elatusvelvollinen olla maksanut elatusapuvelan kokonaan tms. Tilanne vaatii selvittämistä, ennen kuin uutta tukiratkaisua voidaan tehdä.