Lääkärinpalkkion korvaaminen

Lääkärinpalkkiotaksa jakautuu lääkärin vastaanottopalkkiotaksaan ja toimenpidetaksaan.

Samalta käyntipäivältä korvaus maksetaan vain joko aikaperusteisen vastaanottokäynnin, etäpalvelun tai toimenpiteen korvaustaksan mukaan.

Vastaanottopalkkiotaksa on aikaperusteinen. Korvauksen perusteena on lääkärin vastaanottoon käyttämää aikaa vastaava korvaustaksa. Tähän sisältyvät vastaanoton yhteydessä suoritetut pientoimenpiteet, hoito-ohjeiden anto, akupunktiohoito ja lääkemääräyksien uusiminen, joista ei makseta erikseen korvausta. Korvaus voidaan maksaa samana päivänä enintään tunnin kestäneestä käynnistä.

Etäpalvelu

Lääkärin etäyhteyden välityksellä antamaa hoitoa voidaan korvata, kun palvelu on toteutettu esimerkiksi puhelimen tai tunnistetun chat- tai videoyhteyden kautta.

Hoidon antaja arvioi, mitkä palvelut ja mitkä asiakasryhmät soveltuvat hoidettavaksi etäyhteyden kautta. Etäpalvelun korvaustaksaan sisältyy hoito-ohjeiden antaminen ja reseptin kirjoittaminen.

Lääkärintodistus

Lääkärintodistuksista ja -lausunnoista maksetaan korvaus silloin, kun todistus tai lausunto on kirjoitettu sairausvakuutuslain mukaista etuutta varten, esimerkiksi sairauspäiväraha tai erityiskorvattavat lääkkeet.

Kotikäynti

Kotikäynnin korvaustaksa on aikaperusteinen, johon kuuluu myös matkaan käytetty aika. Varsinaisesta kotikäynnistä asiakkaan luona korvataan hoitoon käytetystä ajasta enintään yhden tunnin ajalta. 

Jos käynti matkoineen kestää yli tunnin, voidaan lisäksi korvata lääkärin käyttämästä matka-ajasta asiakkaan luokse kultakin alkavalta 15 minuutilta taksan mukaan.

Asiakkaan vaatima hoidon taso vaikuttaa lääkärin käyttämään hyväksyttävään matka-aikaan. Lääkärin käyttämässä matka-ajassa huomioidaan enintään se aika, joka kuluu yleislääkäriltä potilasta lähinnä olevasta pääterveyskeskuksesta ja erikoislääkäriltä potilasta lähinnä olevasta yliopistollisesta sairaalasta potilaan luokse.

Kotikäynnin tehneen lääkärin omalla autolla tehdystä matkasta korvaus maksetaan Verohallinnon vuosittain vahvistaman verovapaan korvauksen suuruisena.

Kun lääkärin tekemästä kotikäynnistä aiheutuu matkakustannuksia, lääkäri laskuttaa nämä kustannukset asiakkaalta. Kun asiakas on maksanut nämä matkakustannukset lääkärille, voi hän hakea korvausta näistä kustannuksista Kelasta. Kustannuksista vähennetään omavastuuosuus samoin, kuin asiakas olisi itse tehnyt matkan.