Lääkärinpalkkion korvaaminen

Lääkärinpalkkiotaksa jakautuu lääkärin vastaanottopalkkiotaksaan ja toimenpidetaksaan.

Samalta käyntipäivältä korvaus maksetaan vain joko aikaperusteisen vastaanottokäynnin, etävastaanottokäynnin tai toimenpiteen korvaustaksan mukaan.

Vastaanottopalkkiotaksa on aikaperusteinen. Korvauksen perusteena on lääkärin vastaanottoon käyttämää aikaa vastaava korvaustaksa. Tähän sisältyvät vastaanoton yhteydessä suoritetut pientoimenpiteet, hoito-ohjeiden anto, akupunktiohoito ja lääkemääräyksien uusiminen, joista ei makseta erikseen korvausta. Korvaus voidaan maksaa samana päivänä enintään tunnin kestäneestä käynnistä.

Etävastaanotto

Lääkärin videoyhteyden välityksellä antamaa hoitoa voidaan korvata etävastaanottona, kun mukana on kuvayhteys. Hoidon antaja arvioi, mitkä palvelut ja mitkä asiakasryhmät soveltuvat hoidettavaksi etäyhteyden kautta. Korvaus maksetaan lääkärin etävastaanottoon käyttämän ajan perusteella. Aikaperusteiseen korvaustaksaan sisältyy ohjeiden antaminen ja reseptin kirjoittaminen.

Lääkärintodistus

Lääkärintodistuksista ja -lausunnoista maksetaan korvaus silloin, kun todistus tai lausunto on kirjoitettu sairausvakuutuslain mukaista etuutta varten, esimerkiksi sairauspäiväraha tai erityiskorvattavat lääkkeet.

Hoito-ohjeet ja mahdollinen resepti

WZB00 (puhelimitse annetut hoito-ohjeet ja mahdollinen resepti) korvataan ainoastaan silloin, kun hoito-ohjeita annetaan muulloin kuin hoitokäynnin yhteydessä. Saman lääkärin hoitokäynnistä ja koodista WZB00 ei makseta korvausta samalta käyntipäivältä.

Koodia WZB00 käytetään tilanteissa, joissa hoito-ohjeita annetaan esimerkiksi puhelimitse, postitse, sähköpostitse tai chatin välityksellä.

Pelkästä reseptin uusimisesta ei makseta korvausta.

Kotikäynti

Kotikäynnin korvaustaksa on aikaperusteinen, johon kuuluu myös matkaan käytetty aika. Varsinaisesta kotikäynnistä asiakkaan luona korvataan hoitoon käytetystä ajasta enintään yhden tunnin ajalta. 

Jos käynti matkoineen kestää yli tunnin, voidaan lisäksi korvata lääkärin käyttämästä matka-ajasta asiakkaan luokse kultakin alkavalta 15 minuutilta taksan mukaan.

Asiakkaan vaatima hoidon taso vaikuttaa lääkärin käyttämään hyväksyttävään matka-aikaan. Lääkärin käyttämässä matka-ajassa huomioidaan enintään se aika, joka kuluu yleislääkäriltä potilasta lähinnä olevasta pääterveyskeskuksesta ja erikoislääkäriltä potilasta lähinnä olevasta yliopistollisesta sairaalasta potilaan luokse.

Kotikäynnin tehneen lääkärin omalla autolla tehdystä matkasta korvaus maksetaan Verohallinnon vuosittain vahvistaman verovapaan korvauksen suuruisena.

Kun lääkärin tekemästä kotikäynnistä aiheutuu matkakustannuksia, lääkäri laskuttaa nämä kustannukset asiakkaalta. Kun asiakas on maksanut nämä matkakustannukset lääkärille, voi hän hakea korvausta näistä kustannuksista Kelasta. Kustannuksista vähennetään omavastuuosuus samoin, kuin asiakas olisi itse tehnyt matkan.