316 Imatinibi

(C15–C18, C20, C49, C91.0, C92.1)

Imatinibi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (316) myönnetään eräiden syöpäsairauksien hoitoon seuraavin edellytyksin. Imatinibi voi olla myös erityiskorvattavaa siten kuin muualla erityiskorvattavia lääkkeitä koskevissa päätöksissä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon pahanlaatuisia veritauteja tai syöpäsairauksia hoitavasta erikoisyksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Imatinibin peruskorvattavuus edellyttää, että sen käyttö on asianmukaisen hyvän hoitokäytännön mukaista, jolloin lääkkeen valinta ja käyttö noudattavat samanlaisia käytäntöjä kuin erikoissairaanhoidon pahanlaatuisia veritauteja ja syöpäsairauksia hoitavissa yksiköissä. Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla yleensä enintään kolmeksi vuodeksi.

Hoidollinen peruste osoitetaan B-lausunnolla, joka on laadittu näitä sairauksia hoitavassa erikoissairaanhoidon yksikössä. Lausunnossa on sairauden ja sen aiempaa hoitoa koskevien tietojen lisäksi esitettävä aikataulun sisältävä hoitosuunnitelma, jossa imatinibin tarve perustellaan edellä olevan mukaisesti ja kerrotaan, kenen valvonnassa hoito annetaan.

Peruskorvausoikeuden myöntäminen edellyttää, että kysymyksessä on jonkin seuraavista sairauksista asianmukaisen hyvän hoitokäytännön mukainen hoito:

  • Philadelphia-kromosomipositiivinen (bcr-abl-positiivinen) leukemia
  • ruoansulatuskanavan pahanlaatuinen Kit-positiivinen (CD117-positiivinen) stroomakasvain (ns. GIST-kasvain)
  • dermatofibrosarcoma protuberans -kasvain (DFSP-kasvain)
  • myelodysplastinen oireyhtymä tai myeloproliferatiivinen sairaus (MDS/MPD)
  • pitkälle edennyt hypereosinofiilinen oireyhtymä (HES) tai krooninen eosinofiilinen leukemia (CEL).
Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaine Korvausnumero
Leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit 117
Pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole edellä erikseen mainittu 130
Imatinibi (rajoitettu erityiskorvaus) 189

Lue lisää