Lääkevaihto ja viitehintajärjestelmä

Apteekeilla on tietyin edellytyksin velvollisuus vaihtaa lääkemääräyksellä määrätty lääkevalmiste halvimpaan tai siitä hinnaltaan vähän poikkeavaan, yleisesti saatavilla olevaan vaihtokelpoiseen lääkevalmisteeseen.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea) laatii neljännesvuosittain luettelon kaikista keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista, joilla on Suomessa voimassa oleva myyntilupa. Fimean luetteloon sisältyvien vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden hinnat tulee ilmoittaa vähintään 21 päivää ennen kunkin vuosineljänneksen ensimmäistä päivää. Ilmoitukset lähetetään Kelalle, josta ne toimitetaan edelleen lääkkeiden hintalautakunnalle, Suomen Apteekkariliitolle ja Yliopiston Apteekille (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkevaihdosta 210/2003).

Hintailmoitus on tehtävä myös siinä tapauksessa, että valmisteen hinta ei muutu. Neljännesvuoden aikana tehtäviä muita hintailmoituksia ei lähetetä Kelalle.

Viitehintajärjestelmä

Osa lääkevaihdossa olevista lääkevalmisteista kuuluu viitehintajärjestelmään. Viitehintajärjestelmään kuuluvat lääkevalmisteet määritellään lääkkeiden hintalautakunnan julkaisemassa luettelossa, joka perustuu Fimean julkaisemaan luetteloon keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista.

Viitehintajärjestelmään kuuluvista valmisteista hintailmoituksen tekeminen on korvattavuuden säilymisen edellytys. Viitehintajärjestelmässä käytetään samaa hintailmoitusta kuin lääkevaihdossa. Viitehintajärjestelmän mukainen hintailmoitus lähetetään Kelalle, joka toimittaa ilmoituksen lääkkeiden hintalautakunnalle.

Lääkkeiden hintalautakunta muodostaa yritysten tekemien hintailmoitusten perusteella jokaiselle viitehintaryhmälle viitehinnan, joka on korvauksen perusteena käytettävä hinta kyseisen viitehintaryhmän valmisteille. Viitehinta on voimassa koko viitehintajakson ajan, ja se voi poiketa valmisteen myyntihinnasta.

Yksi hintailmoitus Kelalle

Lääkevaihtoon ja viitehintajärjestelmän hintailmoitusmenettelyyn kuuluvien valmisteiden hinnat ilmoitetaan yhdellä hintailmoituksella. Hintailmoitus tehdään Kelalle, ja Kela välittää hintailmoitukset lääkkeiden hintalautakunnalle, Suomen Apteekkariliitolle ja Yliopiston Apteekille (ks. ilmoitusaikataulu).

Hintailmoituksen tekijänä voi toimia lääkkeiden myyntiluvan haltija, maahantuoja tai valmistaja taikka valtuutettu toimija. Kelan sähköisessä asiointipalvelussa yritys ilmoittaa valmisteidensa vuosineljänneksen alussa voimassa olevat tukkuhinnat sekä tiedot siitä, ovatko kyseiset valmisteet yleisesti saatavilla tulevan vuosineljänneksen ajan. Hintailmoituspalvelussa on myös mahdollista ilmoittaa viitehintajärjestelmän hintailmoitusmenettelyyn kuuluvan valmisteen siirrosta pois korvausjärjestelmästä.

Määräaikaan mennessä tehtyjen ilmoitusten perusteella määräytyvät viitehintaryhmän korvauksen perusteena oleva viitehinta (SVL 6 luku 19 § ja 20 §) sekä keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden halvin hinta ja hintaputkeen kuuluvat lääkevalmisteet (Lääkelaki 57 b § 2 mom.).

Hintailmoitus valtuutetun ilmoittajan välityksellä

Neljännesvuosi-ilmoitukset voi lähettää Kelaan myös yrityksen valtuuttama ilmoittaja. Tällöin yrityksen tulee tehdä sopimus valtuuttamansa ilmoittajan kanssa ja ilmoittaa valtuutuksesta Kelalle. Viitehintajärjestelmään kuuluvien korvattavien valmisteiden osalta valtuutuksesta tulee lisäksi ilmoittaa kirjallisesti Lääkkeiden hintalautakunnalle. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi valtuuttajan sekä valtuutetun yrityksen yhteystiedot Y-tunnuksineen, valtuutuksen voimassaoloaika sekä pakkaustasoiset tiedot valmisteista, joita valtuutus koskee.

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden halvin hinta

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden halvin hinta ja siitä vähän poikkeava hinta eli ns. hintaputki määräytyvät lääkeyritysten määräaikaan mennessä tekemien hintailmoitusten perusteella. Näiden ilmoitusten perusteella määräytyvät myös ne lääkevalmisteet, jotka kuuluvat kyseiseen hintaputkeen. Keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden halvin hinta on kunkin vuosineljänneksen ensimmäisenä päivänä halvimman valmisteen arvonlisäverollinen vähittäismyyntihinta. Viitehintaryhmän voimassa ollessa halvin hinta on viitehintaryhmän halvimman korvattavan valmisteen arvonlisäverollinen vähittäismyyntihinta.

Hintaputken yläraja ja viitehinta lasketaan lisäämällä halvimpaan hintaan 0,50 euroa.

Vain ne valmisteet, joista on tehty kauppaantuloilmoitus Fimealle ja joiden ilmoitetaan olevan yleisesti saatavilla, ovat mukana määriteltäessä vaihtokelpoisten valmisteiden halvinta hintaa ja viitehintaa.

Luettelo Kelalle ilmoitetuista hinnoista

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (210/2003) mukaan Kelan tehtävänä on julkaista luettelo sille ilmoitetuista vaihtokelpoisista lääkkeistä ja niiden hinnoista. Luettelo julkaistaan viimeistään 7 päivää ennen kunkin neljännesvuoden ensimmäistä päivää.

Kelan luettelossa lääkevalmisteet on jaoteltu pakkaustasoisiin lääkevaihtoryhmiin. Keskenään vaihtokelpoisia ovat ne lääkevalmisteet, jotka sisältävät samaa lääkeainetta ja joiden vahvuus ja pakkauskoko vastaavat toisiaan. Samaan lääkevaihtoryhmään kuuluvilla lääkepakkauksilla on tunnisteena sama 10-numeroinen substituutioryhmäkoodi.

 • Koodi on yleensä 00-alkuinen, paitsi ns. poikkeavassa viitehintaryhmässä 88-alkuinen.
 • Seuraavat 4 numeroa muodostuvat Fimean antamasta substituutioryhmästä.
 • Viimeiset 4 numeroa muodostetaan Kelassa valmisteen pakkauskoon perusteella.

Tietyillä tablettien ja kapselien pakkauksilla on sama koodin loppuosa, vaikka pakkauskoot poikkeavat hieman toisistaan. Tällaisia ovat

 • pakkauskoot 28, 29 ja 30, joilla koodin loppuosa on 0030
 • pakkauskoot 49 ja 50, joilla koodin loppuosa on 0050
 • pakkauskoot 98, 99 ja 100, joilla koodin loppuosa on 0100

Tiedustelut

Hintailmoituksia ja hintaputkien muodostamista koskeviin tiedusteluihin vastaavat Kelassa

 • Suunnittelija Katri Auraniemi puh. 050 551 8276
 • Suunnittelija Päivi Puustinen puh. 050 551 6909
 • Sähköposti laakevaihto (at) kela.fi

Viitehintajärjestelmää koskeviin tiedusteluihin vastaavat lääkkeiden hintalautakunnassa

 • Johtava proviisori Ulla Kurkijärvi puh. 0295 163 436
 • Ylifarmaseutti Hanna-Kaisa Joutsen puh. 0295 163 442
 • Sähköposti hila (at) stm.fi

Lisätietoja