Afatinibi (Giotrif) rajoitetusti erityiskorvattavaksi 1.3.2016 alkaen

Afatinibia sisältävä Giotrif-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.3.2016 alkaen rajoitetusti erityiskorvattava (100 %) sairaudessa pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole valtioneuvoston asetuksessa erikseen mainittu, kun kysymyksessä on

  • paikallisesti edennyttä tai etäpesäkkeistä ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastavien aikuispotilaiden, joita ei ole aiemmin hoidettu epidermaalisen kasvutekijän reseptorin (EGFR:n) tyrosiinikinaasin estäjillä, hoito, kun kasvaimessa on vähintään yksi aktivoiva EGFR-mutaatio.

Afatinibi lisätään Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevan päätöksen päätöskohtaan ’155. Gefitinibi’. Lisäksi päätöskohdan 155 lääketieteelliset edellytykset muokataan vastaamaan päätöskohtaa ’341. Afatinifi ja gefitinibi’. Afatinibin rajoitetun erityiskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.3.2015 voimaan tulevasta rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

155.     Afatinibi ja gefitinibi

Afatinibi ja gefitinibi ovat erityiskorvattavia tämän päätöksen mukaisten pahanlaatuisten kasvainten hoidossa.

Afatinibin ja gefitinibin erityiskorvausoikeus myönnetään erikoissairaanhoidon syöpäsairauksia hoitavasta yksiköstä annetun tai alan erikoislääkärin antaman B-lausunnon perusteella

  • paikallisesti edenneen tai etäpesäkkeitä lähettäneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon, kun kasvaimessa on todettu vähintään yksi aktivoiva EGFR-tyrosiinikinaasin mutaatio.

Lausunnossa on sairautta koskevien tietojen lisäksi esitettävä aikataulun sisältävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa afatinibin tai gefitinibin tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.
Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Lisätietoja