Afatinibin (Giotrif) rajoitettu peruskorvattavuus ja rajoitettu erityiskorvattavuus laajenevat 1.12.2016 alkaen

Afatinibia sisältävä Giotrif-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.12.2016 alkaen voimassa olevien päätöksien lisäksi rajoitetusti peruskorvattava (40 %

  • paikallisesti edenneen tai etäpesäkkeisen, histologialtaan levyepiteeliperäisen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa, kun sairaus on edennyt platinapohjaisen solunsalpaajahoidon aikana tai sen jälkeen.

Lisäksi valmiste on rajoitetusti erityiskorvattava (100 %) sairaudessa pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole valtioneuvoston asetuksessa erikseen mainittu, kun kysymyksessä on

  • paikallisesti edenneen tai etäpesäkkeisen, histologialtaan levyepiteeliperäisen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoito, kun sairaus on edennyt platinapohjaisen solunsalpaajahoidon aikana tai sen jälkeen.

Afatinibin korvattavuuden laajennus lisätään Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevan päätöksen päätöskohtaan ’341. Afatinibi ja gefitinibi’ ja rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevan päätöksen päätöskohtaan ’155. Afatinibi ja gefitinibi’.

Afatinibin rajoitetun peruskorvattavuuden ja rajoitetun erityiskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.12.2016 voimaan tulevasta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

341. Afatinibi ja gefitinibi

Afatinibi ja gefitinibi ovat rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä. Niiden peruskorvausoikeus (341) myönnetään eräiden syöpäsairauksien hoitoon seuraavin edellytyksin. Afatinibi ja gefitinibi voivat olla myös erityiskorvattavia siten kuin rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon syöpäsairauksia hoitavasta yksiköstä tai alan erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Afatinibin ja gefitinibin peruskorvausoikeus myönnetään aikuisille potilaille

  • paikallisesti edenneen tai etäpesäkkeitä lähettäneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon, kun kasvaimessa on todettu vähintään yksi aktivoiva EGFR-tyrosiinikinaasin mutaatio.

Afatinibin peruskorvausoikeus myönnetään aikuisille potilaille lisäksi

  • paikallisesti edenneen tai etäpesäkkeisen, levyepiteeliperäisen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa, kun sairaus on edennyt platinapohjaisen solunsalpaajahoidon aikana tai sen jälkeen.

Lausunnossa on sairautta koskevien tietojen lisäksi esitettävä aikataulun sisältävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa afatinibin tai gefitinibin tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.12.2016 voimaan tulevasta rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä
 

155. Afatinibi ja gefitinibi

Afatinibi ja gefitinibi ovat erityiskorvattavia tämän päätöksen mukaisten pahanlaatuisten kasvainten hoidossa.

Afatinibin ja gefitinibin erityiskorvausoikeus myönnetään erikoissairaanhoidon syöpäsairauksia hoitavasta yksiköstä annetun tai alan erikoislääkärin antaman B-lausunnon perusteella aikuisille potilaille

  • paikallisesti edenneen tai etäpesäkkeitä lähettäneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon, kun kasvaimessa on todettu vähintään yksi aktivoiva EGFR-tyrosiinikinaasin mutaatio.

 Afatinibin erityiskorvausoikeus myönnetään lisäksi

  • paikallisesti edenneen tai etäpesäkkeisen, levyepiteeliperäisen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon, kun sairaus on edennyt platinapohjaisen solunsalpaajahoidon aikana tai sen jälkeen.

    
Lausunnossa on sairautta koskevien tietojen lisäksi esitettävä aikataulun sisältävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa afatinibin tai gefitinibin tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Lisätietoja