Alirokumabi (Praluent) rajoitetusti peruskorvattavaksi 1.1.2018 alkaen

Alirokumabia sisältävä Praluent-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.1.2018 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (40 %)

  • familiaalisen hyperkolesterolemian hoidossa ruokavalion ohella yhdessä muiden veren rasva-arvoja alentavien hoitojen kanssa
    • aikuispotilailla, joilla on ateroskleroottinen valtimosairaus ja joiden LDL-kolesterolipitoisuus on yli 2,6 mmol/l muusta veren rasva-arvoja alentavasta lääkehoidosta (ml. suurin siedetty statiiniannos ja etsetimibi) huolimatta, ja
    • aikuispotilailla, joilla ei ole todettu ateroskleroottista valtimosairautta ja joiden LDL-kolesterolipitoisuus on yli 5 mmol/l muusta veren rasva-arvoja alentavasta lääkehoidosta (ml. suurin siedetty statiiniannos ja etsetimibi) huolimatta.

Alirokumabi lisätään Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevan päätöksen päätöskohtaan ’388. Evolokumabi’.

Alirokumabin rajoitetun peruskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.1.2018 voimaan tulevasta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

388.     Alirokumabi ja evolokumabi

Alirokumabi ja evolokumabi ovat rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä. Niiden peruskorvausoikeus (388) myönnetään familiaalisen hyperkolesterolemian hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B endokrinologian, kardiologian tai sisätautien erikoislääkäriltä tai näiden alojen erikoissairaanhoidon yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään asianmukaisen hyvän hoitokäytännön mukaiseen familiaalisen hyperkolesterolemian hoitoon, kun

  • potilas on käyttänyt muuta veren rasva-arvoja alentavaa lääkehoitoa (ml. suurin siedetty statiiniannos ja etsetimibi) tai potilas ei siedä näitä hoitoja tai nämä hoidot ovat vasta-aiheisia

ja tästä huolimatta potilaan LDL-kolesterolipitoisuus on

  • yli 2,6 mmol/l, jos potilaalla on todettu ateroskleroottinen valtimosairaus (sepelvaltimotauti, aivovaltimosairaus, suurten valtimoiden kuten aortan ateroskleroosi ja ääreisvaltimosairaus), tai
  • yli 5,0 mmol/l, jos potilaalla ei ole todettu ateroskleroottista valtimosairautta.

Familiaalisen hyperkolesterolemian tulee olla osoitettu toteamalla LDL-reseptorigeenin mutaatio tai kliinisin perustein siten kuin erityiskorvattavaa sairautta 211 (Periytyvät rasva-aineenvaihdunnan vaikea-asteiset häiriöt) koskevissa lääketieteellisissä edellytyksissä kuvataan.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa alirokumabin tai evolokumabin tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Lisätietoja