Apiksabaanin (Eliquis), dabigatraanin (Pradaxa) ja rivaroksabaanin (Xarelto) rajoitettu peruskorvattavuus laajenee 1.6.2015 alkaen

Apiksabaania sisältävä Eliquis-lääkevalmiste (2,5 mg ja 5 mg), dabigatraania sisältävä Pradaxa-lääkevalmiste (110 mg ja 150 mg) ja rivaroksabaania sisältävä Xarelto-lääkevalmiste (15 mg ja 20 mg) ovat lääkkeiden hintalautakunnan päätösten mukaan 1.6.2015 alkaen voimassa olevien päätösten lisäksi rajoitetusti peruskorvattavia (35 %)

 • antikoagulaatiohoidossa, kun kysymyksessä on aivohalvauksen ja systeemisen embolian ehkäisy ei-läppäperäistä eteisvärinää sairastavilla aikuispotilailla, kun
  • potilaalla on suuri tukosriski,
  • potilaalla on vähintään keskisuuri tukosriski ja kardioversion yhteydessä annettavan antikoagulaatiohoidon kesto on enintään 3 kuukautta, tai
  • potilaalla on keskisuuri tukosriski ja varfariinihoidolla ei ole saavutettu hyvää hoitotasapainoa tai varfariinihoitoa ei voida haittavaikutusten tai vasta-aiheiden vuoksi käyttää.

Edellä mainitun lisäksi apiksabaania sisältävä Eliquis-lääkevalmiste (2,5 mg ja 5 mg) on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.6.2015 alkaen voimassa olevien päätösten lisäksi rajoitetusti peruskorvattava (35 %)

 • antikoagulaatiohoidossa, kun kysymyksessä on syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian hoito ja syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian uusiutumisen ehkäisy aikuispotilailla, kun antiko-agulaatiohoidon kesto on enintään 6 kuukautta.

Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevan päätöksen päätöskohta ’351 Apiksabaani, dabigatraani ja rivaroksabaani’ on muokattu vastaamaan edellä olevaa hintalautakunnan päätöstä.  Lisäksi lääkemääräysmerkinnän perusteella myönnettävä rajoitettu peruskorvaus on erotettu omaksi päätöskohdaksi ’Apiksabaani, dabigatraani ja rivaroksabaani’.

Apiksabaanin, dabigatraanin ja rivaroksabaanin rajoitetun peruskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.6.2015 voimaan tulevasta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

351. Apiksabaani, dabigatraani ja rivaroksabaani

Apiksabaani, dabigatraani ja rivaroksabaani ovat rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä. Niiden peruskorvausoikeus (351) myönnetään eteisvärinäpotilaille seuraavin edellytyksin. Lääkemääräysmerkinnän perusteella apiksabaania, dabigatraania ja rivaroksabaania voidaan peruskorvata siten kuin muualla rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B hoitavalta lääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus (351) voidaan myöntää eteisvärinäpotilaiden aivohalvauksen ja systeemisen embolian ehkäisemiseksi, kun kysymyksessä on

 • ei-läppäperäinen eteisvärinä, joka edellyttää hyvän hoitokäytännön mukaan antikoagulaatiohoitoa, ja
  • potilaalla on suuri tukosriski (CHA2DS2VASc ≥ 2), tai
  • potilaalla on keskisuuri tukosriski (CHA2DS2VASc = 1) ja varfariinihoidolla ei ole saavutettu hyvää hoitotasapainoa vähintään 3 kuukauden hoidossa (hyvällä hoitotasapainolla tarkoitetaan, että INR-arvot ovat varfariinihoidon vakiinnuttua vähintään 70 % hoitoajasta hoitoalueella), tai
  • potilaalla on keskisuuri tukosriski (CHA2DS2VASc = 1) ja varfariinia ei voida haittavaikutusten tai vasta-aiheiden takia käyttää.

Korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

Apiksabaani, dabigatraani ja rivaroksabaani

Apiksabaani, dabigatraani ja rivaroksabaani ovat lääkemääräysmerkinnän perusteella peruskorvattavia seuraavin edellytyksin. Apiksabaani, dabigatraani ja rivaroksabaani voivat olla peruskorvattavia myös siten kuin muualla rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä (päätöskohta 351) kuvataan. Tällöin apiksabaanin, dabigatraanin ja rivaroksabaanin peruskorvaaminen edellyttää B-lausuntoa.

Erillisselvitys

Apiksabaanin, dabigatraanin ja rivaroksabaanin peruskorvauksen edellytyksenä olevien lääketieteellisten edellytysten täyttyminen osoitetaan ilman lääkärinlausuntoa hoitopaikan lääkärin lääkemääräyksen kohtaan 'Perustelut' tekemillä merkinnöillä:

 • ’Rytminsiirto, lääkehoidon aloitus’, jonka jälkeen on merkitty lääkehoidon aloittamisajankohta esimerkiksi ’Rytminsiirto, lääkehoidon aloitus 3.6.2015'.
 • ’Tekonivelleikkaus’, jonka jälkeen on merkitty leikkauksen ajankohta esimerkiksi ’Tekonivelleikkaus 3.6.2015'.
 • ’Tromboembolia’, ’Laskimotukos’ tai ’Keuhkoembolia’, jonka jälkeen on merkitty laskimotukoksen tai keuhkoembolian ajankohta esimerkiksi ’Tromboembolia 3.6.2015’, ’Laskimotukos 3.6.2015’ tai ’Keuhkoembolia 3.6.2015’.

Lääketieteelliset edellytykset

Apiksabaania, dabigatraania ja rivaroksabaania peruskorvataan lääkemääräysmerkinnän perusteella:

 • rytminsiirron yhteydessä ei-läppäperäistä eteisvärinää sairastaville potilaille, joilla on vähintään keskisuuri tukosriski (CHA2DS2VASc ≥ 1), enintään 3 kuukauden ajalta
 • tekonivelleikkauspotilaille enintään 2 kuukauden ajalta
 • laskimotukos- ja keuhkoemboliapotilaille enintään 6 kuukauden ajalta.

Apiksabaanin, dabigatraanin ja rivaroksabaanin korvattavuus 1.6.2015 alkaen on esitetty alla olevassa taulukossa vahvuuksittain. Taulukko sisältää korvattavuudet kokonaisuudessaan, myös aikaisemmin voimaan tulleet korvattavuudet.

Apiksabaanin (Eliquis), dabigatraanin (Pradaxa) ja rivaroksabaanin (Xarelto) korvattavuus 1.6.2015 alkaen
  Korvausoikeus 351 Tromboembolia
Laskimotukos
Keuhkoembolia
Rytminsiirto Tekonivelleikkaus
Erillisselvitys B-lausunto Reseptimerkintä:
Tromboembolia tai
Laskimotukos
tai Keuhkoembolia + pvm
Reseptimerkintä: Rytminsiirto, lääkehoidon aloitus + pvm Reseptimerkintä: Tekonivelleikkaus + pvm
Korvausaika Ilman määräaikaa 6 kuukautta 3 kuukautta 2 kuukautta
Apiksabaani (Eliquis) 2,5 mg
5 mg
2,5 mg
5 mg
2,5 mg
5 mg
2,5 mg
 
Dabigatraani (Pradaxa) 110 mg
150 mg
110 mg
150 mg
110 mg
150 mg
75 mg
110 mg
Rivaroksabaani (Xarelto) 15 mg
20 mg
15 mg
20 mg
15 mg
20 mg
10 mg
 

Lisätietoja