Barisitinibille uusi korvausoikeus 1.3.2019 alkaen

Barisitinibi sisältyy tällä hetkellä Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevan päätöksen päätöskohtaan ’313. Abatasepti, adalimumabi, anakinra, barisitinibi, etanersepti, golimumabi, iksekitsumabi, infliksimabi, sarilumabi, sekukinumabi, sertolitsumabipegoli, tofasitinibi, tosilitsumabi ja ustekinumabi (reumasairaudet)’.

Barisitinibi poistetaan 1.3.2019 alkaen päätöskohdasta 313 ja barisitinibille laaditaan uusi päätöskohta 3006. Päätöskohdan 313 muutoksista on oma tiedote.

Kela myöntää barisitinibin rajoitetun peruskorvausoikeuden 3006 ilman uutta lääkärinlausuntoa B niille henkilöille, joilla on voimassa oleva korvausoikeus 313 ja jotka ovat ostaneet barisitinibia korvattuna.

Barisitinibin rajoitetun peruskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.3.2019 voimaan tulevasta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

3006. Barisitinibi

Barisitinibi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (3006) myönnetään seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B alan erikoissairaanhoidon yksiköstä tai alan erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään nivelreuman hoitoon aikuisille, kun

  • vaste tavanomaisille antireumaateille on ollut riittämätön tai ne ovat vasta-aiheisia.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kahdeksi vuodeksi.

Lue lisää