Brivarasetaami (Briviact) rajoitetusti erityiskorvattavaksi 1.1.2019 alkaen

Brivarasetaamia sisältävä Briviact-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.1.2019 alkaen rajoitetusti erityiskorvattava (100 %) sairaudessa epilepsia ja siihen verrattavat kouristustilat, kun kysymyksessä on

  • vaikeahoitoinen paikallisalkuinen epilepsia.

Brivarasetaami lisätään Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevan päätöksen päätöskohtaan ’182. Eslikarbatsepiini, gabapentiini, lakosamidi, levetirasetaami, perampaneeli, pregabaliini, tiagabiini ja tsonisamidi’. Lisäksi selkiytetään päätöskohdan kieliasua.

Brivarasetaamin rajoitetun erityiskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.1.2019 voimaan tulevasta rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

182. Brivarasetaami, eslikarbatsepiini, gabapentiini, lakosamidi, levetirasetaami, perampaneeli, pregabaliini, tiagabiini ja tsonisamidi

Brivarasetaami, eslikarbatsepiini, gabapentiini, lakosamidi, levetirasetaami, perampaneeli, pregabaliini, tiagabiini ja tsonisamidi ovat erityiskorvattavia epilepsian ja siihen verrattavien kouristustilojen toisen linjan hoidossa, kun kysymyksessä on tämän päätöksen mukainen paikallinen tai muu vaikeahoitoinen epilepsia (182).

Brivarasetaamia, eslikarbatsepiinia, gabapentiinia, lakosamidia, levetirasetaamia, perampaneelia, pregabaliinia, tiagabiinia tai tsonisamidia voidaan erityiskorvata paikallista tai paikallisalkuista epilepsiaa sairastaville potilaille lisälääkkeenä, kun yksinään käytetyillä epilepsialääkkeillä ei ole voitu saavuttaa hyvää hoitotulosta.

Levetirasetaamia voidaan erityiskorvata lisälääkkeenä myös nuoruusiän myoklonista epilepsiaa ja idiopaattista yleistynyttä epilepsiaa sairastavien hoidossa, kun yksinään käytetyillä epilepsialääkkeillä ei ole saavutettu hyvää hoitotulosta.

Gabapentiiniä ja levetirasetaamia voidaan erityiskorvata myös ainoana lääkkeenä paikallisalkuisten kohtausten hoidossa, jos hoidossa käytetty tavanomainen ensisijainen lääke (karbamatsepiini, okskarbatsepiini tai valproaatti) ei sovi potilaalle huonon tehon tai haittavaikutusten takia.

B-lausunnon tulee perustua erikoissairaanhoidon tutkimuksiin tai olla alan erikoislääkärin laatima.

Lue lisää