Edoksabaani (Lixiana) rajoitetusti peruskorvattavaksi 1.12.2016 alkaen

Edoksabaania sisältävä Lixiana-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.12.2016 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (40 %) kun kysymyksessä on

 • syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian hoito sekä uusiutuvan syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian ehkäisy aikuisilla, kun
  • antikoagulaatiohoidon kesto on enintään 6 kuukautta, tai
  • pitkäaikainen ehkäisevä hoito on hyvän hoitokäytännön mukaista ja varfariinihoidolla ei ole saavutettu hyvää hoitotasapainoa tai varfariinihoitoa ei voida haittavaikutusten tai vasta-aiheiden vuoksi käyttää
 • aivohalvauksen ja systeemisen embolian ehkäisy ei-läppäperäistä eteisvärinää sairastavilla aikuispotilailla, kun
  • potilaalla on suuri tukosriski,
  • potilaalla on vähintään keskisuuri tukosriski ja kardioversion yhteydessä annettavan antikoagulaatiohoidon kesto on enintään 3 kuukautta, tai
  • potilaalla on keskisuuri tukosriski ja varfariinihoidolla ei ole saavutettu hyvää hoitotasapainoa tai varfariinihoitoa ei voida haittavaikutusten tai vasta-aiheiden vuoksi käyttää.

Edoksabaani lisätään Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevan päätöksen päätöskohtiin ’351. Apiksabaani, dabigatraani ja rivaroksabaani eteisvärinän hoitoon’ ja ’379. Rivaroksabaani syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian uusiutumisen pitkäaikaiseen ehkäisyyn’ sekä ’Apiksabaani, dabigatraani ja rivaroksabaani lyhytaikaisessa hoidossa’. Samalla päätöskohtaa ’Apiksabaani, dabigatraani ja rivaroksabaani lyhytaikaisessa hoidossa’ selkeytetään.

Edoksabaanin rajoitetun peruskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan. Voimassa olevat reseptimerkinnät löytyvät Kansaneläkelaitoksen verkkosivuilta.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.12.2016 voimaan tulevasta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

351. Apiksabaani, dabigatraani, edoksabaani ja rivaroksabaani eteisvärinän hoitoon

Apiksabaani, dabigatraani, edoksabaani ja rivaroksabaani ovat rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä. Niiden peruskorvausoikeus (351) myönnetään eteisvärinäpotilaille seuraavin edellytyksin. Lääkemääräysmerkinnän perusteella apiksabaania, dabigatraania, edoksabaania ja rivaroksabaania voidaan peruskorvata siten kuin rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B hoitavalta lääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus (351) voidaan myöntää eteisvärinäpotilaiden aivohalvauksen ja systeemisen embolian ehkäisemiseksi, kun kysymyksessä on

 • ei-läppäperäinen (mitraalistenoosiin tai mekaaniseen tekoläppään liittymätön) eteisvärinä, joka edellyttää hyvän hoitokäytännön mukaan antikoagulaatiohoitoa, ja
  • potilaalla on suuri tukosriski (CHA2DS2VASc ≥ 2), tai
    
  • potilaalla on keskisuuri tukosriski (CHA2DS2VASc = 1) ja varfariinihoidolla ei ole saavutettu hyvää hoitotasapainoa vähintään 3 kuukauden hoidossa (hyvällä hoitotasapainolla tarkoitetaan, että INR-arvot ovat varfariinihoidon vakiinnuttua vähintään 70 % hoitoajasta hoitoalueella), tai
    
  • potilaalla on keskisuuri tukosriski (CHA2DS2VASc = 1) ja varfariinia ei voida haittavaikutusten tai vasta-aiheiden takia käyttää.

CHA2DS2VASc-riskipisteet lasketaan kansallisen Käypä hoito -suosituksen mukaisesti.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa apiksabaanin, dabigatraanin, edoksabaanin tai rivaroksabaanin tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

379. Apiksabaani, dabigatraani, edoksabaani ja rivaroksabaani syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian uusiutumisen pitkäaikaiseen ehkäisyyn

Apiksabaani, dabigatraani, edoksabaani ja rivaroksabaani ovat rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä. Lääkärinlausunto B:n perusteella niiden peruskorvausoikeus (379) myönnetään syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian uusiutumisen pitkäaikaiseen (yli 6 kuukautta kestävään) ehkäisyyn alla kuvatuin lääketieteellisin edellytyksin, kun varfariinihoito ei sovellu potilaalle.

Lääkemääräysmerkinnän perusteella apiksabaania, dabigatraania, edoksabaania ja rivaroksabaania voidaan peruskorvata laskimotukos- ja keuhkoemboliapotilaille enintään 6 kuukauden ajalta siten kuin muualla rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan (päätöskohta Apiksabaani, dabigatraani, edoksabaani ja rivaroksabaani lyhytaikaisessa hoidossa).

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B hoitavalta lääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus voidaan myöntää hyvän hoitokäytännön mukaiseen syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian hoitoon ja uusiutumisen pitkäaikaiseen ehkäisyyn

 • kun varfariinihoidolla ei ole saavutettu hyvää hoitotasapainoa vähintään 3 kuukauden hoidossa (hyvällä hoitotasapainolla tarkoitetaan, että INR-arvot ovat varfariinihoidon vakiinnuttua vähintään 70 % hoitoajasta hoitoalueella), tai
   
 • kun varfariinihoitoa ei voida haittavaikutusten tai vasta-aiheiden vuoksi käyttää.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa apiksabaanin, dabigatraanin, edoksabaanin tai rivaroksabaanin tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

Apiksabaani, dabigatraani, edoksabaani ja rivaroksabaani lyhytaikaisessa hoidossa

Apiksabaani, dabigatraani, edoksabaani ja rivaroksabaani ovat lyhytaikaisessa hoidossa peruskorvattavia alla kuvatuin lääketieteellisin edellytyksin.

Pitempiaikaisessa hoidossa apiksabaani, dabigatraani, edoksabaani ja rivaroksabaani voivat olla peruskorvattavia siten kuin rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevan päätöksen päätöskohdissa 351 ja 379 kuvataan.

Erillisselvitys

Peruskorvauksen edellytyksenä olevien lääketieteellisten edellytysten täyttyminen osoitetaan ilman lääkärinlausuntoa lääkärin lääkemääräyksen kohtaan 'Perustelut' tekemällä merkinnällä, joka sairaudesta riippuen on joku seuraavista:

 • ’Rytminsiirto, lääkehoidon aloitus’, jonka jälkeen on merkitty lääkehoidon aloittamisajankohta esimerkiksi ’Rytminsiirto, lääkehoidon aloitus 3.6.2015’.
  • Korvattavia lääkeaineita ovat apiksabaani, dabigatraani, edoksabaani ja rivaroksabaani
 • ’Tekonivelleikkaus’, jonka jälkeen on merkitty leikkauksen ajankohta esimerkiksi ’Tekonivelleikkaus 3.6.2015’.
  • Korvattavia lääkeaineita ovat apiksabaani, dabigatraani ja rivaroksabaani
 • ’Syvä laskimotukos’ tai ’Keuhkoembolia’, jonka jälkeen on merkitty syvän laskimotukoksen tai keuhkoembolian ajankohta esimerkiksi ’Syvä laskimotukos 3.6.2015’ tai ’Keuhkoembolia 3.6.2015’.
  • Korvattavia lääkeaineita ovat apiksabaani, dabigatraani, edoksabaani ja rivaroksabaani

Lääketieteelliset edellytykset

Apiksabaania, dabigatraania, rivaroksabaania ja tekonivelleikkauspotilaita lukuun ottamatta myös edoksabaania voidaan peruskorvata lääkemääräysmerkinnän perusteella:

 • rytminsiirron yhteydessä ei-läppäperäistä eteisvärinää sairastaville potilaille, joilla on vähintään keskisuuri tukosriski (CHA2DS2VASc ≥ 1), enintään 3 kuukauden ajalta
   
 • tekonivelleikkauspotilaille enintään 2 kuukauden ajalta (edoksabaani ei ole tällä indikaatiolla korvattavaa)
   
 • laskimotukos- ja keuhkoemboliapotilaille enintään 6 kuukauden ajalta.

Lisätietoja