Iksekitsumabin (Taltz) rajoitettu peruskorvattavuus laajenee 1.10.2018 alkaen


Iksekitsumabia sisältävä Taltz-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.10.2018 alkaen voimassa olevan päätöksen lisäksi rajoitetusti peruskorvattava (40 %)

  • aikuisten aktiivisen nivelpsoriaasin hoidossa, kun vaste tavanomaisille antireumaateille on ollut riittämätön tai kun nämä ovat vasta-aiheisia.

Iksekitsumabi lisätään Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevan päätöksen päätöskohtaan ’313. Abatasepti, adalimumabi, anakinra, barisitinibi, etanersepti, golimumabi, infliksimabi, sarilumabi, sekukinumabi, sertolitsumabipegoli, tofasitinibi, tosilitsumabi ja ustekinumabi (reumasairaudet)’.

Iksekitsumabin rajoitetun peruskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.10.2018 voimaan tulevasta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

313. Abatasepti, adalimumabi, anakinra, barisitinibi, etanersepti, golimumabi, iksekitsumabi, infliksimabi, sarilumabi, sekukinumabi, sertolitsumabipegoli, tofasitinibi, tosilitsumabi ja ustekinumabi (reumasairaudet)


Abatasepti, adalimumabi, anakinra, barisitinibi, etanersepti, golimumabi, iksekitsumabi, infliksimabi, sarilumabi, sekukinumabi, sertolitsumabipegoli, tofasitinibi, tosilitsumabi ja ustekinumabi ovat rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä. Niiden peruskorvausoikeus eräiden reumasairauksien hoitoon (313) myönnetään seuraavin edellytyksin. Abatasepti, adalimumabi, anakinra, etanersepti, golimumabi, infliksimabi, sekukinumabi, sertolitsumabipegoli, tofasitinibi ja tosilitsumabi voivat olla myös erityiskorvattavia kuten rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B näiden sairauksien hoitoon perehtyneestä alan erikoisyksiköstä tai näiden sairauksien hoitoon perehtyneeltä alan erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään

  • aktiivisen nivelreuman,
  • aktiivisen kroonisen juveniilin polyartriitin,
  • aktiivisen psoriaasiin liittyvän niveltulehduksen,
  • aktiivisen selkärankareuman ja
  • edellä mainittuja niveltulehduksia läheisesti muistuttavien niveltulehdusten

tutkimusnäyttöön perustuvan hyvän hoitokäytännön mukaiseen hoitoon, kun vaste tavanomaisille antireumaateille on ollut riittämätön tai kun nämä ovat vasta-aiheisia.

Anakinra on peruskorvattavaa myös kryopyriiniin liittyvien jaksoittaisiin oireyhtymiin (CAPS-oireyhtymiin) kuuluvien inflammatorisen monielinsairauden (NOMID)/kroonisen infantiilisen hermo-, iho- ja niveloireyhtymän (CINCA), Muckle-Wellsin oireyhtymän (MWS) ja perinnöllisen autoinflammatorisen kylmäurtikarian (FCAS) hyvän hoitokäytännön mukaisessa hoidossa.

Adalimumabi on peruskorvattavaa myös ei-infektioperäisen intermediaarisen uveiitin, posteriorisen uveiitin ja panuveiitin hoidossa aikuispotilailla, joilla vaste kortikosteroidille ja perinteiselle immunosuppressantille on riittämätön, tai kun nämä eivät sovi tai kortikosteroidien käyttöä täytyy rajoittaa. Lisäksi adalimumabi on peruskorvattavaa lasten kroonisen ei-infektioperäisen anteriorisen uveiitin hoidossa, kun tavanomaisella hoidolla ei ole saatu riittävää vastetta, tavanomainen hoito on ollut huonosti siedettyä tai se ei ole tarkoituksenmukaista.

Lausunnon tulee olla laadittu näitä sairauksia hoitavassa erikoisyksikössä tai sen tulee olla näiden sairauksien hoitoon perehtyneen sisätautien, reumatologian tai lastentautien erikoislääkärin laatima. Perinnöllisen autoinflammatorisen kylmäurtikarian (FCAS) hoidossa lausunnon laatijana voi toimia myös ihotautien ja allergologian erikoislääkäri. Uveiitin hoidossa lausunnon laatijana voi toimia myös silmätautien erikoislääkäri. Lausunnosta tulee taudinmääritystä ja aiempia hoitoja koskevien tietojen lisäksi ilmetä perustelut abataseptin, adalimumabin, anakinran, barisitinibin, etanerseptin, golimumabin, iksekitsumabin, infliksimabin, sarilumabin, sekukinumabin, sertolitsumabipegolin, tofasitinibin, tosilitsumabin tai ustekinumabin käytölle sekä hoitosuunnitelma, johon sisältyy tieto käytettävästä lääkkeestä, lääkkeen annostuksesta ja annostelupaikasta.

Korvausoikeus myönnetään kerralla enintään kahdeksi vuodeksi.

Ensimmäisen korvausjakson jälkeen jatkokorvausoikeus voidaan edellä mainituilta erikoisaloilta annetun lausunnon perusteella myöntää kerralla enintään kahdeksi vuodeksi. Jatkokorvausoikeuden myöntämisen edellytyksenä on, että lausunnossa on kuvattu hoitovasteen järjestelmällinen seuranta, josta voidaan päätellä käytetyn lääkityksen tehoavan.

 

Lue lisää