Muutos korvausoikeuteen ’307. Donepetsiili, galantamiini, memantiini ja rivastigmiini’ 1.11.2016 alkaen

Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevan päätöksen päätöskohtaa ’307. Donepetsiili, galantamiini, memantiini ja rivastigmiini’ muutetaan 1.11.2016 alkaen muotoon ’307. Rivastigmiini’. Päätöskohdasta poistetaan lääkeaineet donepetsiili, galantamiini ja memantiini, koska näitä lääkeaineita sisältävät valmisteet ovat peruskorvattavia ilman rajoituksia. Donepetsiilia, galantamiinia tai memantiinia sisältävää lääkevalmistetta käyttävän potilaan ei tarvitse hakea näiden lääkeaineiden korvausoikeutta Kansaneläkelaitokselta.

Markkinoilla olevat rivastigmiinia sisältävät lääkelaastarit ovat edelleen rajoitetusti peruskorvattavia, korvausoikeudella ’307. Rivastigmiini’. Tällä hetkellä markkinoilla olevat rivastigmiinikapselit ovat peruskorvattavia ilman rajoituksia.

Rivastigmiinin rajoitetun peruskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.11.2016 voimaan tulevasta erityiskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

307.    Rivastigmiini

Rivastigmiini on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Rivastigmiinin peruskorvausoikeus (307) myönnetään merkittävää toiminnallista haittaa aiheuttavan Alzheimerin taudin hoitoon sekä idiopaattiseen Parkinsonin tautiin liittyvän lievän ja kohtalaisen vaikean dementian oireenmukaiseen hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon neurologian tai geriatrian yksiköstä tai neurologian tai geriatrian erikoislääkäriltä tai kehitysvammalääketieteeseen perehtyneeltä lääkäriltä. Selvissä tapauksissa voidaan erillisselvitykseksi hyväksyä muunkin Alzheimerin taudin tai Parkinsonin tautiin liittyvän dementian hoitoon perehtyneen lääkärin antama B-lausunto edellyttäen, että hoitoa aloitettaessa taudinmäärityksen ja hoidon tarpeen arvion on tehnyt neurologian tai geriatrian erikoislääkäri tai että ne on tehty erikoissairaanhoidon näiden alojen yksikössä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeuden myöntämisen edellytyksenä on, että rivastigmiiniä käytetään merkittävää toiminnallista haittaa aiheuttavan Alzheimerin taudin hoitoon tai idiopaattiseen Parkinsonin tautiin liittyvän lievän tai kohtalaisen vaikean dementian oireenmukaiseen hoitoon.

Lausunnosta tulee ilmetä, että neurologian tai geriatrian erikoislääkäri on hoitoa aloitettaessa tehnyt Alzheimerin taudin tai idiopaattiseen Parkinsonin tautiin liittyvän lievän tai kohtalaisen vaikean dementian taudinmäärityksen ja arvioinut hoidon tarpeen tai että taudinmääritys ja hoidon tarpeen arviointi on tehty näiden alojen erikoissairaanhoidon yksikössä.

Merkittävää toiminnallista haittaa aiheuttavan Alzheimerin taudin taudinmäärityksen tulee perustua kliiniseen neurologiseen tutkimukseen ja aivojen kuvantamistutkimukseen (pään tietokonetomografia tai magneettitutki¬mus), älyllisen toimintakyvyn seulontatestaukseen sekä kliiniseen seurantaan. Tarvittaessa tutkimusta voidaan täydentää neuropsykologisella tutkimuksella.

Idiopaattiseen Parkinsonin tautiin liittyvän lievän tai kohtalaisen vaikean dementian taudinmäärityksen tulee perustua kliiniseen neurologiseen tutkimukseen, älyllisen toimintakyvyn seulontatestaukseen, kliiniseen seurantaan ja tarvittaessa aivojen kuvantamistutkimukseen.

Lausunnossa kuvatuista tutkimustuloksista tulee olla pääteltävissä, että poti¬laalla on dementia, jonka pääasiallinen aiheuttaja on Alzheimerin tauti, tai lievä tai kohtalaisen vaikea dementia, joka liittyy idiopaattiseen Parkinsonin tautiin.

Merkittävä toiminnallinen haitta tarkoittaa, että potilaalla on osoitettu esiintyneen merkittävää sosiaalisen toiminnan heikkenemistä aiemmin paremmalta toimin¬nan tasolta vähintään kolmen kuukauden ajan ja että tämän haitan voidaan arvioida olevan seurausta muistin ja vähintään yhden muun älyllisen toiminnan osa-alueen häiriintymisestä.

Downin oireyhtymää sairastaville, joille kehittyy Alzheimerin taudiksi sopiva dementia, voidaan myöntää peruskorvausoikeus myös ilman aivojen kuvantamistutkimusta. Down-potilaiden Alzheimerin taudin osoittamisessa hyväksytään erillisselvitykseksi myös kehitysvammalääketieteeseen perehtyneen lääkärin antama B-lausunto edellyttämättä edellä esitettyä erikoisalan pätevyyttä.

Peruskorvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

Lisätietoja