Liksisenatidi (Lyxumia) rajoitetusti erityiskorvattavaksi 1.6.2017 alkaen

Liksisenatidia sisältävä Lyxumia-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.6.2017 alkaen rajoitetusti erityiskorvattava (65 %) sairaudessa diabetes; muu kuin insuliinihoito

  • vaikeahoitoisen tyypin 2 diabetes mellituksen hoidossa potilaille, joilla ei ole saavutettu riittävää diabetestasapainoa suun kautta otettavilla diabeteslääkkeillä mukaan lukien toisen linjan hoitovaihtoehdot eikä perusinsuliinilla yhdistettynä tablettimuotoisiin diabeteslääkkeisiin tai ilman niitä, ja inkretiinimimeettihoitoa aloitettaessa painoindeksi on ≥35 kg/m2.

Kansaneläkelaitos myöntää rajoitetun erityiskorvausoikeuden 285 ilman erillistä hakemusta henkilöille, joilla on voimassa oleva rajoitettu peruskorvausoikeus ’346. Dulaglutidi, eksenatidi, liksisenatidi ja liraglutidi' ja jotka ovat ostaneet Lyxumia-lääkevalmistetta peruskorvattuna apteekista.

Liksisenatidin rajoitetun erityiskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.6.2017 voimaan tulevasta rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

285.    Dulaglutidi, eksenatidi, liksisenatidi ja liraglutidi

Dulaglutidi, eksenatidi, liksisenatidi ja liraglutidi ovat rajoitetusti erityiskorvattavia tämän päätöksen mukaisessa vaikeahoitoisen tyypin 2 diabeteksen hoidossa.

Dulaglutidin, eksenatidin, liksisenatidin ja liraglutidin erityiskorvausoikeus myönnetään diabeteksen hoitoon perehtyneen lääkärin antaman B-lausunnon perusteella vaikeahoitoisen tyypin 2 diabeteksen hyvän hoitokäytännön mukaiseen hoitoon potilaille, joilla ei ole saavutettu riittävää glukoositasapainoa hoitosuositusten mukaisilla muiden lääkeryhmien diabeteslääkkeillä.

Erityiskorvausoikeuden myöntäminen edellyttää, että

  • potilaan painoindeksi inkretiinimimeettihoitoa (esimerkiksi dulaglutidi-, eksenatidi-, liksisenatidi- tai liraglutidihoitoa) aloitettaessa on 35 kg/m² tai tätä suurempi.

Lausunnossa on sairauden ja hyvän hoitokäytännön mukaisen hoitosuunnitelman lisäksi kuvattava hoitosuositusten mukaisia muita lääkkeitä käytettäessä saadut hoitotulokset sekä potilaan pituus, paino ja painoindeksi inkretiinimimeettihoitoa aloitettaessa.

Korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

Lisätietoja