Liraglutidin (Victoza) rajoitettu peruskorvattavuus ja rajoitettu erityiskorvattavuus laajenevat 1.3.2016 alkaen

Liraglutidia sisältävä Victoza-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.3.2016 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (40 %) sekä rajoitetusti erityiskorvattava (100 %) sairaudessa diabetes, kun kysymyksessä on

 • vaikeahoitoisen tyypin 2 diabetes mellituksen hoito
  • potilailla, joilla ei ole saavutettu riittävää diabetestasapainoa suun kautta otettavilla diabeteslääkkeillä mukaan lukien toisen linjan hoitovaihtoehdot ja inkretiinimimeettihoitoa aloitettaessa painoindeksi on ≥35 kg/m2, sekä
  • perusinsuliinin rinnalla, joko yhdistettynä suun kautta otettaviin diabeteslääkkeisiin tai ilman suun kautta otettavia diabeteslääkkeitä, kun näillä ei ole saavutettu riittävää diabetestasapainoa, ja inkretiinimimeettihoitoa aloitettaessa painoindeksi on ≥35 kg/m2.

sekä rajoitetusti erityiskorvattava (100 %) sairaudessa diabetes, kun kysymyksessä on

 • vaikeahoitoisen tyypin 2 diabetes mellituksen hoito
  • potilailla, joilla ei ole saavutettu riittävää diabetestasapainoa suun kautta otettavilla diabeteslääkkeillä mukaan lukien toisen linjan hoitovaihtoehdot ja inkretiinimimeettihoitoa aloitettaessa painoindeksi on ≥35 kg/m2, sekä
  • perusinsuliinin rinnalla, joko yhdistettynä suun kautta otettaviin diabeteslääkkeisiin tai ilman suun kautta otettavia diabeteslääkkeitä, kun näillä ei ole saavutettu riittävää diabetestasapainoa, ja inkretiinimimeettihoitoa aloitettaessa painoindeksi on ≥35 kg/m2.

Liraglutidi on 29.2.2016 saakka rajoitetusti perus- ja erityiskorvattava annosrajoituksella 1,2 mg/vrk korvausoikeuksilla 358 ja 162.
 
Liraglutidi lisätään 1.3.2016 alkaen Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavia ja rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevien päätösten päätöskohtiin ’346. Dulaglutidi, eksenatidi ja liksisenatidi’ ja ’160. Eksenatidi’. Liraglutidin annosrajoitus poistuu. Samalla päätöskohtien 346 ja 160 B-lausunnon laatijatahoa koskeva edellytys muutetaan muotoon ’Lääkärinlausunto B diabeteksen hoitoon perehtyneeltä lääkäriltä.’

Kansaneläkelaitos myöntää rajoitetun peruskorvausoikeuden 346 ja rajoitetun erityiskorvausoikeuden 160 ilman erillistä hakemusta henkilöille, joilla on voimassa oleva rajoitettu peruskorvausoikeus ’358. Liraglutidi’ ja rajoitettu erityiskorvausoikeus ’162. Liraglutidi’. Asiakkaat saavat 1.3.2016 jälkeen liraglutidin korvattuna ilman annosrajoitusta myös korvausoikeuksilla 358 ja 162 siihen saakka, kunnes uudet korvausoikeudet 346 ja 160 on myönnetty kaikille edellä mainituille henkilöille.

Liraglutidin rajoitetun peruskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.3.2016 voimaan tulevasta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

346.    Dulaglutidi, eksenatidi, liksisenatidi ja liraglutidi

Dulaglutidi, eksenatidi, liksisenatidi ja liraglutidi ovat rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä. Niiden peruskorvausoikeus (346) myönnetään vaikeahoitoisen tyypin 2 diabeteksen hoitoon seuraavin edellytyksin. Eksenatidi ja liraglutidi voivat olla myös erityiskorvattavia siten kuin rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B diabeteksen hoitoon perehtyneeltä lääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Dulaglutidin, eksenatidin, liksisenatidin ja liraglutidin peruskorvausoikeus myönnetään vaikeahoitoisen tyypin 2 diabeteksen hyvän hoitokäytännön mukaiseen hoitoon potilaille, joilla ei ole saavutettu riittävää glukoositasapainoa hoitosuositusten mukaisilla muiden lääkeryhmien diabeteslääkkeillä.
Peruskorvausoikeuden myöntäminen edellyttää, että

 • potilaan painoindeksi inkretiinimimeettihoitoa (esimerkiksi dulaglutidi-, eksenatidi-, liksisenatidi- tai liraglutidihoitoa) aloitettaessa on 35 kg/m2 tai tätä suurempi.

Lausunnossa on sairauden ja hyvän hoitokäytännön mukaisen hoitosuunnitelman lisäksi kuvattava hoitosuositusten mukaisia muita lääkkeitä käytettäessä saadut hoitotulokset sekä potilaan pituus, paino ja painoindeksi inkretiinimimeettihoitoa aloitettaessa.

Korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.3.2016 voimaan tulevasta rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

160.    Eksenatidi ja liraglutidi

Eksenatidi ja liraglutidi ovat erityiskorvattavia tämän päätöksen mukaisessa vaikeahoitoisen tyypin 2 diabeteksen hoidossa.

Eksenatidin ja liraglutidin erityiskorvausoikeus (160) myönnetään diabeteksen hoitoon perehtyneen lääkärin antaman B-lausunnon perusteella vaikeahoitoisen tyypin 2 diabeteksen hyvän hoitokäytännön mukaiseen hoitoon potilaille, joilla ei ole saavutettu riittävää glukoositasapainoa hoitosuositusten mukaisilla muiden lääkeryhmien diabeteslääkkeillä.

Erityiskorvausoikeuden myöntäminen edellyttää, että

 • potilaan painoindeksi inkretiinimimeettihoitoa (esimerkiksi dulaglutidi-, eksenatidi-, liksisenatidi- tai liraglutidihoitoa) aloitettaessa on 35 kg/m² tai tätä suurempi.

Lausunnossa on sairauden ja hyvän hoitokäytännön mukaisen hoitosuunnitelman lisäksi kuvattava hoitosuositusten mukaisia muita lääkkeitä käytettäessä saadut hoitotulokset sekä potilaan pituus, paino ja painoindeksi inkretiinimimeettihoitoa aloitettaessa.
Korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

Lisätietoja