Liraglutidin (Victoza) rajoitettu peruskorvattavuus ja rajoitettu erityiskorvattavuus laajenevat 1.5.2018 alkaen

Liraglutidia sisältävä Victoza-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.5.2018 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (40 %) ja rajoitetusti erityiskorvattava (65 %) sairaudessa diabetes, muu kuin insuliinihoito, kun kyseessä on vaikeahoitoisen tyypin 2 diabetes mellituksen hoito

  • yhdistelmähoitona suun kautta otettavien diabeteslääkkeiden kanssa potilaille, joilla ei ole saavutettu riittävää diabetestasapainoa suun kautta otettavilla diabeteslääkkeillä mukaan lukien toisen linjan hoitovaihtoehdot ja inkretiinimimeettihoitoa aloitettaessa painoindeksi on vähintään 30 kg/m2, sekä
  • perusinsuliinin rinnalla, joko yhdistettynä suun kautta otettaviin diabeteslääkkeisiin tai ilman suun kautta otettavia diabeteslääkkeitä, kun näillä ei ole saavutettu riittävää diabetestasapainoa, ja inkretiinimimeettihoitoa aloitettaessa painoindeksi on vähintään 30 kg/m2.

Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevan päätöksen päätöskohta ’346. Dulaglutidi, eksenatidi, liksisenatidi ja liraglutidi’ ja rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevan päätöksen päätöskohta ’285. Dulaglutidi, eksenatidi, liksisenatidi ja liraglutidi’ muutetaan vastaamaan liraglutidin korvattavuuden laajennusta.

Liraglutidin rajoitetun peruskorvattavuuden ja rajoitetun erityiskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.5.2018 voimaan tulevasta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

346.    Dulaglutidi, eksenatidi, liksisenatidi ja liraglutidi

Dulaglutidi, eksenatidi, liksisenatidi ja liraglutidi ovat rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä. Niiden peruskorvausoikeus (346) myönnetään vaikeahoitoisen tyypin 2 diabeteksen hoitoon seuraavin edellytyksin. Dulaglutidi, eksenatidi, liksisenatidi ja liraglutidi voivat olla myös erityiskorvattavia siten kuin rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B diabeteksen hoitoon perehtyneeltä lääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Dulaglutidin, eksenatidin, liksisenatidin ja liraglutidin peruskorvausoikeus myönnetään vaikeahoitoisen tyypin 2 diabeteksen hyvän hoitokäytännön mukaiseen hoitoon potilaille, joilla ei ole saavutettu riittävää glukoositasapainoa hoitosuositusten mukaisilla muiden lääkeryhmien diabeteslääkkeillä.    

Dulaglutidin, eksenatidin ja liksisenatidin peruskorvausoikeuden myöntäminen edellyttää, että

  • potilaan painoindeksi inkretiinimimeettihoitoa (esimerkiksi dulaglutidi-, eksenatidi-, liksisenatidi- tai liraglutidihoitoa) aloitettaessa on vähintään 35 kg/m2.

Liraglutidin peruskorvausoikeuden myöntäminen edellyttää, että

  • potilaan painoindeksi inkretiinimimeettihoitoa (esimerkiksi dulaglutidi-, eksenatidi-, liksisenatidi- tai liraglutidihoitoa) aloitettaessa on vähintään 30 kg/m2.

Lausunnossa on sairauden ja hyvän hoitokäytännön mukaisen hoitosuunnitelman lisäksi kuvattava hoitosuositusten mukaisia muita lääkkeitä käytettäessä saadut hoitotulokset sekä potilaan pituus, paino ja painoindeksi inkretiinimimeettihoitoa aloitettaessa.

Korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.5.2018 voimaan tulevasta rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

285.    Dulaglutidi, eksenatidi, liksisenatidi ja liraglutidi

Dulaglutidi, eksenatidi, liksisenatidi ja liraglutidi ovat rajoitetusti erityiskorvattavia tämän päätöksen mukaisessa vaikeahoitoisen tyypin 2 diabeteksen hoidossa.

Dulaglutidin, eksenatidin, liksisenatidin ja liraglutidin erityiskorvausoikeus myönnetään diabeteksen hoitoon perehtyneen lääkärin antaman B-lausunnon perusteella vaikeahoitoisen tyypin 2 diabeteksen hyvän hoitokäytännön mukaiseen hoitoon potilaille, joilla ei ole saavutettu riittävää glukoositasapainoa hoitosuositusten mukaisilla muiden lääkeryhmien diabeteslääkkeillä.

Dulaglutidin, eksenatidin ja liksisenatidin erityiskorvausoikeuden myöntäminen edellyttää, että

  • potilaan painoindeksi inkretiinimimeettihoitoa (esimerkiksi dulaglutidi-, eksenatidi-, liksisenatidi- tai liraglutidihoitoa) aloitettaessa on vähintään 35 kg/m².

Liraglutidin erityiskorvausoikeuden myöntäminen edellyttää, että

  • potilaan painoindeksi inkretiinimimeettihoitoa (esimerkiksi dulaglutidi-, eksenatidi-, liksisenatidi- tai liraglutidihoitoa) aloitettaessa on vähintään 30 kg/m2.

Lausunnossa on sairauden ja hyvän hoitokäytännön mukaisen hoitosuunnitelman lisäksi kuvattava hoitosuositusten mukaisia muita lääkkeitä käytettäessä saadut hoitotulokset sekä potilaan pituus, paino ja painoindeksi inkretiinimimeettihoitoa aloitettaessa.

Korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

Lisätietoja