Olaparibi (Lynparza) rajoitetusti peruskorvattavaksi 1.12.2017 alkaen

Olaparibia sisältävä Lynparza-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.12.2017 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (40 %)

  • monoterapiana uusiutunutta platinaherkkää korkean pahanlaatuisuusasteen seroosia epiteelistä munasarja-, munanjohdin- tai primaaria peritoneaalista syöpää sairastavien aikuispotilaiden ylläpitohoitoon, kun potilailla on BRCA-mutaatio (ituradan ja/tai somaattinen) sekä hoitovaste (täydellinen tai osittainen vaste) platinapohjaiselle solunsalpaajahoidolle.

Olaparibin rajoitetun peruskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.12.2017 voimaan tulevasta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

389.     Olaparibi

Olaparibi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (389) myönnetään eräiden syöpäsairauksien hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon syöpäsairauksia hoitavasta yksiköstä tai ko. alojen erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Olaparibin peruskorvausoikeus myönnetään monoterapiana niiden aikuisten potilaiden hoitoon, joilla on uusiutunut platinaherkkä korkean pahanlaatuisuusasteen seroosi epiteliaalinen munasarja-, munanjohdin- tai primaari peritoneaalinen syöpä, kun

  • potilaalla on todettu BRCA-geenin mutaatio tai BRCA-geenien mutaatioita ja
  • platinapohjaisiin lääkkeisiin perustuvalla hoidolla on saavutettu osittainen tai täydellinen hoitovaste.

Osittaisella hoitovasteella tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että kasvain tai kasvainpesäkkeiden koko on pienentynyt. Täydellisellä hoitovasteella tarkoitetaan sitä, että kasvainta tai kasvainpesäkkeitä ei ole todettavissa.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa olaparibin tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Lisätietoja