Perampaneeli (Fycompa) rajoitetusti erityiskorvattavaksi 1.8.2016 alkaen

Perampaneelia sisältävä Fycompa-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.8.2016 alkaen rajoitetusti erityiskorvattava (100 %) sairaudessa epilepsia ja siihen verrattavat kouristustilat, kun kysymyksessä on

  • vaikeahoitoinen paikallisalkuinen epilepsia.

Perampaneeli lisätään Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevan päätöksen päätöskohtaan ’182. Eslikarbatsepiini, gabapentiini, lakosamidi, levetirasetaami, pregabaliini, tiagabiini ja tsonisamidi’. Samalla päätöskohdan sanamuotoja selkeytetään ja rakennetta yksinkertaistetaan.

Perampaneelin rajoitetun erityiskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.8.2016 voimaan tulevasta rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

182. Eslikarbatsepiini, gabapentiini, lakosamidi, levetirasetaami, perampaneeli, pregabaliini, tiagabiini ja tsonisamidi

Eslikarbatsepiini, gabapentiini, lakosamidi, levetirasetaami, perampaneeli, pregabaliini, tiagabiini ja tsonisamidi ovat erityiskorvattavia epilepsian ja siihen verrattavien kouristustilojen toisen linjan hoidossa, kun kysymyksessä on tämän päätöksen mukainen paikallinen tai muu vaikeahoitoinen epilepsia (182).

Paikallista tai paikallisalkuista epilepsiaa sairastavilla on tietyin edellytyksin oikeus saada eslikarbatsepiini, gabapentiini, lakosamidi, levetirasetaami, perampaneeli, pregabaliini, tiagabiini tai tsonisamidi lisälääkkeenä erityiskorvattuna. Edellytyksenä on, että B-lausunnolla on osoitettu kysymyksessä olevan paikallinen tai paikallisalkuinen epilepsia, jonka hoidossa yksinään käytetyillä epilepsialääkkeillä ei ole voitu saavuttaa hyvää hoitotulosta ja jonka hoitoon esitetään perustellusti lisättäväksi eslikarbatsepiini, gabapentiini, lakosamidi, levetirasetaami, perampaneeli, pregabaliini, tiagabiini tai tsonisamidi.

Levetirasetaamia voidaan erityiskorvata lisälääkkeenä myös nuoruusiän myoklonista epilepsiaa ja idiopaattista yleistynyttä epilepsiaa sairastavien hoidossa, kun yksinään käytetyillä epilepsialääkkeillä ei ole saavutettu hyvää hoitotulosta.

Gabapentiiniä ja levetirasetaamia voidaan erityiskorvata myös ainoana lääkkeenä paikallisalkuisten kohtausten hoidossa, jos hoidossa käytetty tavanomainen ensisijainen lääke (karbamatsepiini, okskarbatsepiini tai valproaatti) ei sovi potilaalle huonon tehon tai haittavaikutusten takia.

B-lausunnon tulee perustua erikoissairaanhoidon tutkimuksiin tai olla alan erikoislääkärin laatima.

Lisätietoja