Rivaroksabaani (Xarelto 2,5 mg) rajoitetusti peruskorvattavaksi 1.7.2019 alkaen

Rivaroksabaania sisältävä Xarelto 2,5 mg -lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.7.2019 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (40 %) aterotromboottisten tapahtumien ehkäisyssä

 • samanaikaisesti asetyylisalisyylihapon kanssa vakaaoireista (stabiilia) sepelvaltimotautia sairastavilla aikuisilla potilailla, joilla on lisäksi vähintään yksi seuraavista iskeemisen tapahtuman riskiä lisäävistä sairauksista: oireinen ääreisvaltimotauti, useita sairastettuja sydäninfarkteja, diabetes tai sydämen vajaatoiminta (NYHA I-II), ja
 • samanaikaisesti asetyylisalisyylihapon ja klopidogreelin yhdistelmän kanssa aikuisilla potilailla, joilla on akuutti sepelvaltimotautikohtaus, jossa sydämen biomarkkerit ovat kohonneet. Korvattavuus koskee enintään 12 kuukauden hoitoa.

Rivaroksabaanin korvattavuudelle stabiilissa sepelvaltimotaudissa laaditaan uusi päätöskohta 3013. Akuuttia sepelvaltimotautikohtausta koskeva korvattavuus toteutetaan lääkemääräysmerkinnällä ja se lisätään päätöskohtaan ’Apiksabaani, dabigatraani, edoksabaani ja rivaroksabaani lyhytaikaisessa hoidossa’.

Rivaroksabaanin rajoitetun peruskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Otteet Kansaneläkelaitoksen 1.7.2019 voimaan tulevasta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

3013. Rivaroksabaani sepelvaltimotaudin hoitoon

Rivaroksabaani on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (3013) myönnetään sepelvaltimotaudin hoitoon seuraavin edellytyksin. Lääkemääräysmerkinnän perusteella rivaroksabaania voidaan peruskorvata sepelvaltimotautikohtauksen hoidossa siten kuin muualla Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B kardiologian tai sisätautien erikoislääkäriltä tai näiden alojen erikoissairaanhoidon yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään stabiilia sepelvaltimotautia sairastaville potilaille aterotromboottisten tapahtumien ehkäisyyn yhdistelmähoitona asetyylisalisyylihapon kanssa, kun potilaalla on vähintään yksi seuraavista riskitekijöistä:

 • oireinen ääreisvaltimotauti
 • useita sairastettuja sydäninfarkteja
 • diabetes
 • NYHA I-II -luokan sydämen vajaatoiminta.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

Apiksabaani, dabigatraani, edoksabaani ja rivaroksabaani lyhytaikaisessa hoidossa

Apiksabaani, dabigatraani, edoksabaani ja rivaroksabaani ovat lyhytaikaisessa hoidossa peruskorvattavia alla kuvatuin lääketieteellisin edellytyksin.

Pitempiaikaisessa hoidossa apiksabaani, dabigatraani, edoksabaani ja rivaroksabaani voivat olla peruskorvattavia siten kuin rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevan päätöksen päätöskohdissa 351, 379 tai 3013 kuvataan. Apiksabaani, dabigatraani, edoksabaani ja rivaroksabaani voivat olla myös erityiskorvattavia siten kuin rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevan päätöksen päätöskohdassa 290 kuvataan.

Erillisselvitys

Peruskorvauksen edellytyksenä olevien lääketieteellisten edellytysten täyttyminen osoitetaan ilman lääkärinlausuntoa lääkärin lääkemääräyksen kohtaan 'Perustelut' tekemällä merkinnällä, joka sairaudesta riippuen on joku seuraavista:

 • ’Rytminsiirto, lääkehoidon aloitus’, jonka jälkeen on merkitty lääkehoidon aloittamisajankohta esimerkiksi ’Rytminsiirto, lääkehoidon aloitus 3.6.2015’.
  • Korvattavia lääkeaineita ovat apiksabaani, dabigatraani, edoksabaani ja rivaroksabaani
 • ’Katetriablaatio, lääkehoidon aloitus’, jonka jälkeen on merkitty lääkehoidon aloittamisajankohta esimerkiksi ’Katetriablaatio, lääkehoidon aloitus 3.6.2015’.
  • Korvattava lääkeaine on dabigatraani
 • ’Tekonivelleikkaus’, jonka jälkeen on merkitty leikkauksen ajankohta esimerkiksi ’Tekonivelleikkaus 3.6.2015’.
  • Korvattavia lääkeaineita ovat apiksabaani, dabigatraani ja rivaroksabaani
 • ’Syvä laskimotukos’ tai ’Keuhkoembolia’, jonka jälkeen on merkitty syvän laskimotukoksen tai keuhkoembolian ajankohta esimerkiksi ’Syvä laskimotukos 3.6.2015’ tai ’Keuhkoembolia 3.6.2015’.
  • Korvattavia lääkeaineita ovat apiksabaani, dabigatraani, edoksabaani ja rivaroksabaani
 • ’Sepelvaltimotautikohtaus’, jonka jälkeen on merkitty sepelvaltimotautikohtauksen ajankohta esimerkiksi ’Sepelvaltimotautikohtaus 3.6.2015’.
  • Korvattava lääkeaine on rivaroksabaani

Lääketieteelliset edellytykset

Apiksabaania, dabigatraania, rivaroksabaania ja tekonivelleikkauspotilaita lukuun ottamatta myös edoksabaania voidaan peruskorvata lääkemääräysmerkinnän perusteella:

 • rytminsiirron yhteydessä ei-läppäperäistä eteisvärinää sairastaville potilaille, joilla on vähintään keskisuuri tukosriski (CHA2DS2VASc ≥ 1), enintään 3 kuukauden ajalta
 • tekonivelleikkauspotilaille enintään 2 kuukauden ajalta (edoksabaani ei ole tällä indikaatiolla korvattavaa)
 • laskimotukos- ja keuhkoemboliapotilaille enintään 6 kuukauden ajalta.

Dabigatraania voidaan peruskorvata lääkemääräysmerkinnän perusteella lisäksi:

 • katetriablaation yhteydessä ei-läppäperäistä eteisvärinää sairastaville potilaille, joilla on vähintään keskisuuri tukosriski (CHA2DS2VASc ≥ 1), enintään 4 kuukauden ajalta.

Rivaroksabaania voidaan peruskorvata lääkemääräysmerkinnän perusteella lisäksi:

 • akuutin sepelvaltimotautikohtauksen yhteydessä, kun sydänlihasvaurion merkkiaineet ovat kohonneet, yhdessä asetyylisalisyylihapon ja klopidogreelin kanssa, enintään 12 kuukauden ajalta sepelvaltimotautikohtauksesta lukien.

Lue lisää