Rivaroksabaanin (Xarelto) rajoitettu peruskorvattavuus laajenee 1.5.2016 alkaen

Rivaroksabaania sisältävät Xarelto 15 mg ja 20 mg -lääkevalmisteet ovat lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.5.2016 alkaen voimassa olevien päätösten lisäksi rajoitetusti peruskorvattavia (40 %)

 • antikoagulaatiohoidossa, kun kysymyksessä on syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian hoito sekä uusiutuvan syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian ehkäisy aikuisilla, kun pitkäaikainen ehkäisevä hoito on hyvän hoitokäytännön mukaista ja varfariinihoidolla ei ole saavutettu hyvää hoitotasapainoa tai varfariinihoitoa ei voida haittavaikutusten tai vasta-aiheiden vuoksi käyttää.

Rivaroksabaani on rajoitetusti peruskorvattava syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian pitkäaikaisessa ehkäisyssä 1.5.2016 alkaen korvausoikeudella 379.

Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevan päätöksen päätöskohtia ’Apiksabaani, dabigatraani ja rivaroksabaani’ ja ’351. Apiksabaani, dabigatraani ja rivaroksabaani’ täsmennetään siten, että jo päätöskohtien otsikosta ilmenee, mitä käyttötarkoitusta kyseinen päätöskohta koskee. Lisäksi päätöskohdan ’Apiksabaani, dabigatraani ja rivaroksabaani’ kahdessa ensimmäisessä kappaleessa selvennetään ko. lääkeaineiden korvattavuutta. Päätöskohtien ’erilliselvitys’ ja ’lääketieteelliset edellytykset’  osiot ovat säilyneet ennallaan.

Rivaroksabaanin rajoitetun peruskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset sekä tarvittavat selvitykset syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian uusiutumisen pitkäaikaisessa ehkäisyssä on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Otteet Kansaneläkelaitoksen 1.5.2016 voimaan tulevasta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

379.    Rivaroksabaani syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian uusiutumisen pitkäaikaiseen ehkäisyyn

Rivaroksabaani on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Lääkärinlausunto B:n perusteella sen peruskorvausoikeus (379) myönnetään syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian uusiutumisen pitkäaikaiseen (yli 6 kuukautta kestävään) ehkäisyyn alla kuvatuin lääketieteellisin edellytyksin, kun varfariinihoito ei sovellu potilaalle.

Lääkemääräysmerkinnän perusteella rivaroksabaania voidaan peruskorvata laskimotukos- ja keuhkoemboliapotilaille enintään 6 kuukauden ajalta siten kuin muualla rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan (päätöskohta Apiksabaani, dabigatraani ja rivaroksabaani lyhytaikaisessa hoidossa).

Erillisselvitys     

Lääkärinlausunto B hoitavalta lääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus voidaan myöntää hyvän hoitokäytännön mukaiseen syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian hoitoon ja uusiutumisen pitkäaikaiseen ehkäisyyn

 • kun varfariinihoidolla ei ole saavutettu hyvää hoitotasapainoa vähintään 3 kuukauden hoidossa (hyvällä hoitotasapainolla tarkoitetaan, että INR-arvot ovat varfariinihoidon vakiinnuttua vähintään 70 % hoitoajasta hoitoalueella), tai
 • kun varfariinihoitoa ei voida haittavaikutusten tai vasta-aiheiden vuoksi käyttää.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa rivaroksabaanin tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

Apiksabaani, dabigatraani ja rivaroksabaani lyhytaikaisessa hoidossa

Lääkemääräysmerkinnän perusteella apiksabaani, dabigatraani ja rivaroksabaani ovat lyhytaikaisessa hoidossa peruskorvattavia alla kuvatuin lääketieteellisin edellytyksin.

Lääkärinlausunto B:n perusteella apiksabaani, dabigatraani ja rivaroksabaani voivat olla peruskorvattavia myös eteisvärinän hoidossa siten kuin rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevan päätöksen päätöskohdassa 351 kuvataan. Lisäksi rivaroksabaani voi olla lääkärinlausunto B:n perusteella peruskorvattavaa syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian uusiutumisen pitkäaikaisessa (yli 6 kuukauden kestoisessa) ehkäisyssä siten kuin rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevan päätöksen päätöskohdassa 379 kuvataan.

Erillisselvitys

Apiksabaanin, dabigatraanin ja rivaroksabaanin peruskorvauksen edellytyksenä olevien lääketieteellisten edellytysten täyttyminen osoitetaan ilman lääkärinlausuntoa hoitopaikan lääkärin lääkemääräyksen kohtaan 'Perustelut' tekemillä merkinnöillä:

 • ’Rytminsiirto, lääkehoidon aloitus’, jonka jälkeen on merkitty lääkehoidon aloittamisajankohta esimerkiksi ’Rytminsiirto, lääkehoidon aloitus 3.6.2015'.
 • ’Tekonivelleikkaus’, jonka jälkeen on merkitty leikkauksen ajankohta esimerkiksi ’Tekonivelleikkaus 3.6.2015'.
 • ’Tromboembolia’, ’Laskimotukos’ tai ’Keuhkoembolia’, jonka jälkeen on merkitty laskimotukoksen tai keuhkoembolian ajankohta esimerkiksi ’Tromboembolia 3.6.2015’, ’Laskimotukos 3.6.2015’ tai ’Keuhkoembolia 3.6.2015’.

Lääketieteelliset edellytykset

Apiksabaania, dabigatraania ja rivaroksabaania peruskorvataan lääkemääräysmerkinnän perusteella:

 • rytminsiirron yhteydessä ei-läppäperäistä eteisvärinää sairastaville potilaille, joilla on vähintään keskisuuri tukosriski (CHA2DS2VASc ≥ 1), enintään 3 kuukauden ajalta
 • tekonivelleikkauspotilaille enintään 2 kuukauden ajalta
 • laskimotukos- ja keuhkoemboliapotilaille enintään 6 kuukauden ajalta.

351.    Apiksabaani, dabigatraani ja rivaroksabaani eteisvärinän hoitoon

Apiksabaani, dabigatraani ja rivaroksabaani ovat rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä. Niiden peruskorvausoikeus (351) myönnetään eteisvärinäpotilaille seuraavin edellytyksin. Lääkemääräysmerkinnän perusteella apiksabaania, dabigatraania ja rivaroksabaania voidaan peruskorvata siten kuin rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B hoitavalta lääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus (351) voidaan myöntää eteisvärinäpotilaiden aivohalvauksen ja systeemisen embolian ehkäisemiseksi, kun kysymyksessä on

 • ei-läppäperäinen (mitraalistenoosiin tai mekaaniseen tekoläppään liittymätön) eteisvärinä, joka edellyttää hyvän hoitokäytännön mukaan antikoagulaatiohoitoa, ja
 • potilaalla on suuri tukosriski (CHA2DS2VASc ≥ 2), tai
 • potilaalla on keskisuuri tukosriski (CHA2DS2VASc = 1) ja varfariinihoidolla ei ole saavutettu hyvää hoitotasapainoa vähintään 3 kuukauden hoidossa (hyvällä hoitotasapainolla tarkoitetaan, että INR-arvot ovat varfariinihoidon vakiinnuttua vähintään 70 % hoitoajasta hoitoalueella), tai
 • potilaalla on keskisuuri tukosriski (CHA2DS2VASc = 1) ja varfariinia ei voida haittavaikutusten tai vasta-aiheiden takia käyttää.

CHA2DS2VASc-riskipisteet lasketaan kansallisen Käypä hoito -suosituksen mukaisesti.
Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa apiksabaanin, rivaroksabaanin tai dabigatraanin tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

Alla olevassa taulukossa on esitetty rivaroksabaanin korvattavuus vahvuuksittain 1.5.2016 alkaen. Taulukko sisältää myös aikaisemmin voimaan tulleet korvattavuudet.

 

Korvausoikeus 351 (eteisvärinä)

Korvausoikeus 379 (syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian uusiutumisen pitkäaikainen ehkäisy)

Tromboembolia Laskimotukos Keuhkoembolia

Rytminsiirto

Tekonivelleikkaus

Rivaroksabaanin (Xarelto) korvattavuus 1.5.2016 alkaen

Erillisselvitys

B-lausunto

B-lausunto

Reseptimerkintä:
Tromboembolia/ Laskimotukos/ Keuhkoembolia/
+ pvm

Reseptimerkintä:
Rytminsiirto, lääkehoidon aloitus+pvm

Reseptimerkintä:
Tekonivelleikkaus+
pvm

Korvausaika

Ilman määräaikaa

Ilman määräaikaa

6 kuukautta

3 kuukautta

2 kuukautta

Vahvuudet

15 mg
20 mg

15 mg
20 mg

15 mg
20 mg

15 mg
20 mg

10 mg

 

Lisätietoja