Ruksolitinibi (Jakavi) rajoitetusti erityiskorvattavaksi 1.7.2016 alkaen

Ruksolitinibia sisältävä Jakavi-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.7.2016 alkaen rajoitetusti erityiskorvattava (100 %) sairaudessa leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit, kun kysymyksessä on

  • primaarista myelofibroosia, polysytemia veran jälkeistä myelofibroosia tai essentiellin trombosytoosin jälkeistä myelofibroosia sairastavien aikuispotilaiden oireiden tai sairauteen liittyvän splenomegalian hoito keskiriskin-2 ja korkean riskin potilailla.

Kansaneläkelaitos myöntää rajoitetun erityiskorvausoikeuden 174 ilman erillistä hakemusta henkilöille, joilla on voimassa oleva rajoitettu peruskorvausoikeus ’374. Ruksolitinibi’.

Ruksolitinibin rajoitetun erityiskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.7.2016 voimaan tulevasta rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

174.    Ruksolitinibi

Ruksolitinibi on erityiskorvattavaa tämän päätöksen mukaisten pahanlaatuisten veri- ja luuydintautien hoidossa.

Ruksolitinibin erityiskorvausoikeus myönnetään erikoissairaanhoidon pahanlaatuisia veritauteja hoitavasta yksiköstä annetun B-lausunnon perusteella

  • primaarista tai polysytemia veran jälkeistä tai essentiellin trombosytoosin jälkeistä myelofibroosia sairastavien aikuispotilaiden oireiden tai sairauteen liittyvän splenomegalian hyvän hoitokäytännön mukaiseen hoitoon keskiriskin-2 ja korkean riskin potilaille.

Potilaat kuuluvat keskiriski-2:n tai korkean riskin ryhmään, jos heillä esiintyy vähintään kaksi seuraavista tekijöistä (DIPSS-plus-riskipisteytys):

  • yleisoireet (esimerkiksi laihtuminen, kuumeilu tai poikkeava väsymys)
  • ikä yli 65 vuotta
  • hemoglobiini alle 100 g/l
  • riippuvuus punasolusiirroista
  • trombosyyttimäärä alle 100 x 109/l
  • leukosyyttimäärä yli 25 x 109/l
  • veren valkosolujen blastiosuus vähintään 1 %
  • huonon ennusteen karyotyyppi (kompleksi karyotyyppi tai +8, -7/7q-, i(17q), inv(3), -5/5q-, 12p-, 11q23)

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa ruksolitinibin tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Lisätietoja