Sukroferrinen oksihydroksidi (Velphoro) rajoitetusti peruskorvattavaksi 1.12.2018 alkaen

Sukroferristä oksihydroksidia sisältävä Velphoro-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.12.2018 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (40 %)

  • vaikeahoitoisen hyperfosfatemian hoidossa dialyysipotilailla.

Sukroferrinen oksihydroksidi lisätään Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevan päätöksen päätöskohtaan ’320. Lantaanikarbonaatti ja sevelameeri’. Lisäksi selkiytetään päätöskohdan rakennetta ja sanamuotoja.

Sukroferrisen oksihydroksidin rajoitetun peruskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.12.2018 voimaan tulevasta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

320. Lantaanikarbonaatti, sevelameeri ja sukroferrinen oksihydroksidi

Lantaanikarbonaatti, sevelameeri ja sukroferrinen oksihydroksidi ovat rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä. Niiden peruskorvausoikeus (320) myönnetään kroonista munuaistautia sairastavien potilaiden vaikeahoitoisen hyperfosfatemian hoitoon seuraavin edellytyksin. Lantaanikarbonaatti ja sevelameeri voivat olla myös erityiskorvattavia siten kuin rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B munuaissairauksien hoitoon perehtyneestä erikoissairaanhoidon yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Lantaanikarbonaatin, sevelameerin ja sukroferrisen oksihydroksidin peruskorvausoikeus myönnetään kroonista munuaistautia sairastavan potilaan hyperfosfatemian hoitoon, kun kalsiumsuoloilla ei voida saavuttaa tyydyttävää seerumin fosfaattipitoisuutta aiheuttamatta hyperkalsemiaa tai liian korkeaa kalsium- ja fosfaattipitoisuuksien tuloa.

Lantaanikarbonaatti, sevelameeri ja sukroferrinen oksihydroksidi ovat peruskorvattavia

  • aikuisille dialyysipotilaille.

Lantaanikarbonaatti ja sevelameeri ovat peruskorvattavia lisäksi

  • kroonista munuaistautia sairastaville aikuisille potilaille, joiden seerumin fosfaattipitoisuus on 1,78 mmol/l tai suurempi.

Sevelameeri on peruskorvattavaa lisäksi

  • kroonista munuaistautia sairastaville lapsille.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä aikataulun sisältävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään kerralla enintään kahdeksi vuodeksi.

Lue lisää