Tofasitinibi (Xeljanz) rajoitetusti erityiskorvattavaksi 1.3.2018 alkaen

Tofasitinibia sisältävä Xeljanz-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.3.2018 alkaen rajoitetusti erityiskorvattava (65 %) sairaudessa hajapesäkkeiset sidekudostaudit, reumaattiset niveltulehdukset ja niihin verrattavat tilat

  • nivelreuman hoidossa, kun vaste tavanomaisille antireumaateille on ollut riittämätön tai kun nämä ovat vasta-aiheisia.

Tofasitinibi lisätään Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevan päätöksen päätöskohtaan ’281. Abatasepti, adalimumabi, anakinra, etanersepti, golimumabi, infliksimabi, sekukinumabi, sertolitsumabipegoli ja tosilitsumabi’.

Kansaneläkelaitos myöntää rajoitetun erityiskorvausoikeuden 281 ilman erillistä hakemusta henkilöille, joilla on voimassa oleva rajoitettu peruskorvausoikeus ’313. Abatasepti, adalimumabi, anakinra, barisitinibi, etanersepti, golimumabi, infliksimabi, sekukinumabi, sertolitsumabipegoli, tofasitinibi, tosilitsumabi ja ustekinumabi (reumasairaudet)’ ja jotka ovat ostaneet Xeljanz-lääkevalmistetta peruskorvattuna apteekista.

Tofasitinibin rajoitetun erityiskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.3.2018 voimaan tulevasta rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

281.    Abatasepti, adalimumabi, anakinra, etanersepti, golimumabi, infliksimabi, sekukinumabi, sertolitsumabipegoli, tofasitinibi ja tosilitsumabi

Abatasepti, adalimumabi, anakinra, etanersepti, golimumabi, infliksimabi, sekukinumabi, sertolitsumabipegoli, tofasitinibi ja tosilitsumabi ovat erityiskorvattavia valtioneuvoston asetuksen mukaisen sairauden hajapesäkkeiset sidekudostaudit, reumaattiset niveltulehdukset ja niihin verrattavat tilat (202) hoidossa, kun kysymyksessä on tämän päätöksen mukainen nivelreuman, juveniilin polyartriitin, psoriaasiin liittyvän niveltulehduksen, selkärankareuman tai edellä mainittuja niveltulehduksia läheisesti muistuttavan niveltulehduksen hoito.

Abataseptin, adalimumabin, anakinran, etanerseptin, golimumabin, infliksimabin, sekukinumabi, sertolitsumabipegolin, tofasitinibin ja tosilitsumabin erityiskorvausoikeus myönnetään näiden sairauksien hoitoon perehtyneestä alan erikoisyksiköstä annetun tai näiden sairauksien hoitoon perehtyneen alan erikoislääkärin antaman B-lausunnon perusteella edellä mainittujen niveltulehdusten tutkimusnäyttöön perustuvan hyvän hoitokäytännön mukaiseen hoitoon, kun

  • vaste tavanomaisille antireumaateille on ollut riittämätön tai kun nämä ovat vasta-aiheisia.

Anakinra on erityiskorvattavaa myös kryopyriiniin liittyvien jaksoittaisiin oireyhtymiin (CAPS-oireyhtymiin) kuuluvien inflammatorisen monielinsairauden (NOMID)/kroonisen infantiilisen hermo-, iho- ja niveloireyhtymän (CINCA) ja Muckle-Wellsin oireyhtymän (MWS) hyvän hoitokäytännön mukaisessa hoidossa.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hoitosuunnitelma, jossa abataseptin, adalimumabin, anakinran, etanerseptin, golimumabin, infliksimabin, sekukinumabin, sertolitsumabipegolin, tofasitinibin tai tosilitsumabin tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti. Lausuntoon tulee sisältyä tieto käytettävästä lääkkeestä, lääkkeen annostuksesta ja annostelupaikasta.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kahdeksi vuodeksi. Jatkokorvausoikeuden myöntämisen edellytyksenä on, että lausunnossa on kuvattu hoitovasteen järjestelmällinen seuranta, josta voidaan päätellä lääkityksen tehoavan.

Lisätietoja