Tofasitinibin (Xeljanz) rajoitettu peruskorvattavuus ja rajoitettu erityiskorvattavuus laajenevat 1.3.2019 alkaen

Tofasitinibille uudet korvausoikeudet 1.3.2019 alkaen

Tofasitinibia sisältävä Xeljanz-lääkevalmiste on voimassa olevan korvattavuuden lisäksi lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.3.2019 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (40 %) ja rajoitetusti erityiskorvattava (65 %) sairaudessa hajapesäkkeiset sidekudostaudit, reumaattiset niveltulehdukset ja niihin verrattavat tilat

  • nivelpsoriaasin hoidossa, kun vaste tavanomaisille antireumaateille on ollut riittämätön tai kun nämä ovat vasta-aiheisia.

Lisäksi Xeljanz-lääkevalmiste on 1.3.2019 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (40 %)

  • kohtalaisen tai vaikean aktiivisen haavaisen paksusuolitulehduksen hoitoon aikuisille, jotka eivät ole saaneet riittävää vastetta, joiden vaste on hävinnyt tai jotka eivät ole sietäneet joko tavanomaista hoitoa tai biologista lääkettä.

Tofasitinibi sisältyy tällä hetkellä Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevan päätöksen päätöskohtaan ’313. Abatasepti, adalimumabi, anakinra, barisitinibi, etanersepti, golimumabi, iksekitsumabi, infliksimabi, sarilumabi, sekukinumabi, sertolitsumabipegoli, tofasitinibi, tosilitsumabi ja ustekinumabi (reumasairaudet)’ ja rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevan päätöksen päätöskohtaan ’281. Abatasepti, adalimumabi, anakinra, etanersepti, golimumabi, infliksimabi, sekukinumabi, sertolitsumabipegoli, tofasitinibi ja tosilitsumabi’.

Tofasitinibi poistetaan 1.3.2019 alkaen päätöskohdista 313 ja 281, ja tofasitinibille laaditaan omat päätöskohdat 3005 ja 291. Päätöskohtien 313 ja 281 muutoksista on oma tiedote.

Kela myöntää tofasitinibin rajoitetun erityiskorvausoikeuden 291 ilman uutta lääkärinlausuntoa B niille henkilöille, joilla on voimassa oleva korvausoikeus 313 tai 281 ja jotka ovat ostaneet tofasitinibia korvattuna.

Tofasitinibin rajoitetun peruskorvattavuuden ja rajoitetun erityiskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.3.2019 voimaan tulevasta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

3005. Tofasitinibi

Tofasitinibi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (3005) myönnetään seuraavin edellytyksin. Tofasitinibi voi olla myös erityiskorvattavaa siten kuin rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B alan erikoissairaanhoidon yksiköstä tai alan erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään aikuisille

  • nivelreuman tai nivelpsoriaasin hoitoon, kun
    • vaste tavanomaisille antireumaateille on ollut riittämätön tai ne ovat vasta-aiheisia.
  • keskivaikean tai vaikean haavaisen paksusuolitulehduksen hoitoon, kun
    • vaste joko tavanomaiselle hoidolle (kuten kortikosteroidi- tai immunosuppressiohoito) tai biologiselle lääkehoidolle on ollut riittämätön, vaste on menetetty tai hoito ei ole ollut siedetty.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kahdeksi vuodeksi.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.3.2019 voimaan tulevasta rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

291. Tofasitinibi

Tofasitinibi on erityiskorvattavaa tämän päätöksen mukaisten tulehduksellisten nivelsairauksien hoidossa.

Erityiskorvausoikeus myönnetään alan erikoissairaanhoidon yksiköstä annetun tai alan erikoislääkärin antaman B-lausunnon perusteella nivelreuman tai nivelpsoriaasin hoitoon aikuisille, kun

  • vaste tavanomaisille antireumaateille on ollut riittämätön tai ne ovat vasta-aiheisia.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kahdeksi vuodeksi.

Lue lisää