Trastutsumabi-injektio (Herceptin) rajoitetusti erityiskorvattavaksi 1.4.2016 alkaen

Trastutsumabia sisältävä Herceptin-injektiovalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.4.2016 alkaen rajoitetusti erityiskorvattava (100 %) sairaudessa rintasyöpä, kun kysymyksessä on

  • HER2-positiivisen varhaisen vaiheen rintasyövän hoito.

Jos trastutsumabi-injektio annetaan julkisen terveydenhuollon yksikössä, potilaalle ei saa aiheutua trastutsumabi-injektiosta kustannuksia, koska kustannusvastuu kuuluu julkiselle terveydenhuollolle ja perittävä asiakasmaksu kattaa myös lääkehoidon (Sairausvakuutuslaki 2 luku, 3 §).

Kansaneläkelaitos myöntää rajoitetun erityiskorvausoikeuden 173 ilman erillistä hakemusta henkilöille, joilla on voimassa oleva rajoitettu peruskorvausoikeus ’370. Trastutsumabi-injektio’.

Trastutsumabi-injektiovalmisteen rajoitetun erityiskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.4.2016 voimaan tulevasta rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

173.    Trastutsumabi-injektio

Trastutsumabi-injektio on erityiskorvattavaa rintasyövän hoidossa tässä päätöksessä esitetyin edellytyksin.

Trastutsumabi-injektion erityiskorvausoikeus myönnetään erikoissairaanhoidon syöpätauteja hoitavasta yksiköstä annetun tai syöpätautien erikoislääkärin antaman B-lausunnon perusteella. Lausunnossa tulee kertoa missä lääke annostellaan. Korvausoikeutta ei myönnetä, jos injektio annetaan julkisessa terveydenhuollossa.

Erityiskorvausoikeus myönnetään HER2-positiivisen varhaisen vaiheen (levinneisyydeltään korkeintaan T4N3M0) rintasyövän hoitoon.

Lausunnossa on sairautta, sen TNM-luokituksen mukaista levinneisyyttä ja sen mahdollista aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa trastutsumabi-injektion tarve perustellaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kahdeksi vuodeksi.

Lisätietoja