Rajoitettu erityiskorvaus

Lääkkeiden hintalautakunta (Hila) voi rajoittaa lääkkeen erityiskorvattavuuden koskemaan tiettyä sairauden muotoa tai vaikeusastetta. Erityiskorvaus voidaan maksaa, kun asiakkaalla on Kelan myöntämä korvausoikeus.

Asiakas hakee korvausoikeutta lääkärin kirjoittamalla B-lääkärinlausunnolla. Jos korvausoikeus myönnetään, asiakkaalle lähetetään uusi Kela-kortti, johon on merkitty korvausoikeuden numero. Apteekki saa ajantasaiset tiedot asiakkaan korvausoikeuksista Kelan suorakorvaustietojen kyselypalvelusta.

Eräitä lääkeaineita sisältävät valmisteet edellyttävät korvausoikeuden lisäksi lääkemääräykseen tehdyn erillisen reseptimerkinnän, jotta erityiskorvaus voidaan maksaa.

Osa lääkeaineista on sekä rajoitetusti peruskorvattavia että rajoitetusti erityiskorvattavia samoilla lääketieteellisillä edellytyksillä. Lääketieteellisten edellytysten täyttyessä asiakkaalle myönnetään aina rajoitettu erityiskorvausoikeus. Asiakkaalle saatetaan myöntää poikkeuksellisesti myös rajoitettu peruskorvausoikeus esim. takautuvien korvausten maksamista varten.

Korvauksen määrä

Korvausta maksetaan 50 euron alkuomavastuun täyttymisen jälkeen. 

  • Alempi erityiskorvaus on 65 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta.
  • Ylempi erityiskorvaus on 100 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta 4,50 euron lääkekohtaisen omavastuun ylittävältä osalta.

Korvausoikeuden myöntämisen edellytykset

Alla olevassa taulukossa on lueteltu aakkosjärjestyksessä rajoitetusti erityiskorvattavat lääkeaineet. Korvausnumeroista on linkit Kelan päätöksen mukaisiin korvausoikeuden myöntämisen edellytyksiin. Sivun vasemmassa reunassa lääkeaineet on esitetty korvausnumeron mukaisessa järjestyksessä. Edellytykset perustuvat Kelan päätökseen rajoitetusti erityiskorvattavista lääkkeistä.

Rajoitettu ylempi erityiskorvaus (100 %)
Lääkeaine Korvausnumero
Abirateroni ja entsalutamidi 163
Afatinibi ja gefitinibi 155
Agalsidaasi alfa, agalsidaasi beeta ja migalastaatti 195
Aksitinibi 168
Alektinibi 1504
Bosutinibi 170
Brivarasetaami, eslikarbatsepiini, gabapentiini, lakosamidi, levetirasetaami, perampaneeli, pregabaliini, tiagabiini ja tsonisamidi 182
Dabrafenibi ja vemurafenibi 167
Daltepariini, enoksapariini ja tintsapariini Reseptimerkintä + 115, 116, 117, 128 tai 130
Daltepariini ja tintsapariini (yli 6 kuukauden hoidossa) 166
Dasatinibi 150
Deferasiroksi 175
Degludekinsuliini 171
Dimetyylifumaraatti, glatirameeriasetaatti, interferoni beeta ja teriflunomidi (MS-tauti) 157
Eliglustaatti, imigluseraasi ja velagluseraasi alfa 151
Emisitsumabi 1503
Erlotinibi 191
Everolimuusi 158
Fingolimodi 164
Fulvestrantti 192
Glargininsuliini 300 U/ml 177
Hyytymistekijä VIII ja von Willebrand -tekijä von Willebrandin taudin hoitoon 194
Hyytymistekijä VIII ja von Willebrand -tekijä A-hemofiliaa sairastavien vasta-ainepositiivisten potilaiden siedätyshoitoon 172
Iksatsomibi 1505
Imatinibi 189
Interferoni alfa 180
Kabotsantinibi 1502
Kasvuhormoni (aivolisäkkeen etulohkon vajaatoiminta) 101 Kasvuhormoni
Kasvuhormoni (munuaisten vajaatoimintaan liittyvä kasvuhäiriö) 186
Kritsotinibi 169
Lamotrigiini ja topiramaatti 183
Lantaanikarbonaatti ja sevelameeri 190
Lapatinibi 156
Lenalidomidi 153
Mekasermiini 154
Nilotinibi 152
Palbosiklibi 1501
Parikalsitoli ja sinakalseetti 196
Patsopanibi 159
Rasagiliini 193
Regorafenibi 176
Retigabiini ja vigabatriini 181
Rufinamidi 199
Ruksolitinibi 174
Sorafenibi 198
Sunitinibi 197
Takrolimuusirakeet Reseptimerkintä + 127
Takrolimuusivoide Reseptimerkintä + 127
Tegafuurin, gimerasiilin ja oterasiilin yhdistelmävalmiste 178
Trastutsumabi-injektio 173
Vismodegibi 179
Von Willebrand -tekijävalmiste 161

 

Rajoitettu alempi erityiskorvaus (65 %)
Lääkeaine Korvausnumero
Abatasepti, adalimumabi, anakinra, etanersepti, golimumabi, infliksimabi, sarilumabi, sekukinumabi, sertolitsumabipegoli ja tosilitsumabi 281
Apiksabaani, dabigatraani, edoksabaani ja rivaroksabaani eteisvärinän hoitoon 290
Barisitinibi 293
Dulaglutidi, eksenatidi, liksisenatidi ja liraglutidi 285
Evolokumabi familiaalisen hyperkolesterolemian hoidossa 292
Febuksostaatti 288
Ivabradiini 283
Natriumoksibaatti ja modafiniili 282
Nintedanibi ja pirfenidoni 284
Prasugreeli Reseptimerkintä + 206
Sakubitriilin ja valsartaanin yhdistelmävalmiste 289
Siklosporiini-silmätippa 286
Tikagrelori 60 mg 287
Tikagrelori 90 mg Reseptimerkintä + 206
Tofasitinibi 291

 

Lue lisää