Rajoitettu erityiskorvaus

Lääkkeiden hintalautakunta (Hila) voi rajoittaa lääkkeen erityiskorvattavuuden koskemaan tiettyä sairauden muotoa tai vaikeusastetta. Erityiskorvaus voidaan maksaa, kun asiakkaalla on Kelan myöntämä korvausoikeus.

Asiakas hakee korvausoikeutta lääkärin kirjoittamalla B-lääkärinlausunnolla. Jos korvausoikeus myönnetään, asiakkaalle lähetetään uusi Kela-kortti, johon on merkitty korvausoikeuden numero. Apteekki saa ajantasaiset tiedot asiakkaan korvausoikeuksista Kelan suorakorvaustietojen kyselypalvelusta.

Eräitä lääkeaineita sisältävät valmisteet edellyttävät korvausoikeuden lisäksi lääkemääräykseen tehdyn erillisen reseptimerkinnän, jotta erityiskorvaus voidaan maksaa.

Osa lääkeaineista on sekä rajoitetusti peruskorvattavia että rajoitetusti erityiskorvattavia samoilla lääketieteellisillä edellytyksillä. Lääketieteellisten edellytysten täyttyessä asiakkaalle myönnetään aina rajoitettu erityiskorvausoikeus. Asiakkaalle saatetaan myöntää poikkeuksellisesti myös rajoitettu peruskorvausoikeus esim. takautuvien korvausten maksamista varten.

Miten laadin hyvän B-lausunnon lääkekorvausoikeutta varten?

Niin Kela kuin potilaskin hyötyvät hyvästä B-lausunnosta, joka varmistaa korvausoikeuden saamisen edellytysten täyttyessä. Kelan vastaava asiantuntijalääkäri Helena Kastarinen ohjeistaa asiasta artikkelissaan Hyvän B-lausunnon resepti lääkekorvausasiassa (duodecimlehti.fi).

Korvauksen määrä

Korvausta maksetaan 50 euron alkuomavastuun täyttymisen jälkeen. 

  • Alempi erityiskorvaus on 65 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta.
  • Ylempi erityiskorvaus on 100 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta 4,50 euron lääkekohtaisen omavastuun ylittävältä osalta.

Korvausoikeuden myöntämisen edellytykset

Alla olevassa taulukossa on lueteltu aakkosjärjestyksessä rajoitetusti erityiskorvattavat lääkeaineet. Korvausnumeroista on linkit Kelan päätöksen mukaisiin korvausoikeuden myöntämisen edellytyksiin. Sivun vasemmassa reunassa lääkeaineet on esitetty korvausnumeron mukaisessa järjestyksessä. Edellytykset perustuvat Kelan päätökseen rajoitetusti erityiskorvattavista lääkkeistä.

Rajoitettu ylempi erityiskorvaus (100 %)
Lääkeaine Korvausnumero
Abemasiklibi 1515
Abirateroni ja entsalutamidi 163
Afatinibi ja gefitinibi 155
Agalsidaasi alfa, agalsidaasi beeta ja migalastaatti 195
Aksitinibi 168
Alektinibi 1504
Binimetinibi ja enkorafenibi (melanooma) 1513
Bosutinibi 170
Brigatinibi 1521
Brivarasetaami, eslikarbatsepiini, gabapentiini, lakosamidi, levetirasetaami, perampaneeli, pregabaliini, tiagabiini ja tsonisamidi 182
Dabrafenibi ja trametinibi 1509
Daltepariini, enoksapariini ja tintsapariini Reseptimerkintä + 115, 116, 117, 128 tai 130
Daltepariini ja tintsapariini (yli 6 kuukauden hoidossa) 166
Dasatinibi 150
Deferasiroksi 175
Dimetyylifumaraatti, glatirameeriasetaatti, interferoni beeta ja teriflunomidi (MS-tauti) 157
Eliglustaatti, imigluseraasi ja velagluseraasi alfa 151
Eltrombopagi  1517
Emisitsumabi (A-hemofilia, vasta-aineita) 1503
Emisitsumabi (A-hemofilia, ei vasta-aineita) 1520
Erlotinibi 191
Everolimuusi 158
Fingolimodi ja kladribiini 164
Fulvestrantti 192
Hyytymistekijä VIII ja von Willebrand -tekijä von Willebrandin taudin hoitoon 194
Hyytymistekijä VIII ja von Willebrand -tekijä A-hemofiliaa sairastavien vasta-ainepositiivisten potilaiden siedätyshoitoon 172
Ibrutinibi 1512
Iksatsomibi 1505
Imatinibi 189
Interferoni alfa 180
Kabotsantinibi 1502
Kasvuhormoni 186
Kritsotinibi 169
Lamotrigiini ja topiramaatti 183
Lantaanikarbonaatti, sevalameeri ja sukroferrinen oksihydroksidi 190
Lapatinibi 156
Lenalidomidi 153
Lenvatinibi 1508
Mekasermiini 154
Nilotinibi 152
Niraparibi 1510
Olaparibi 1511
Osimertinibi 1519
Palbosiklibi 1501
Parikalsitoli ja sinakalseetti 196
Patsopanibi 159
Pomalidomidi 1507
Rasagiliini 193
Regorafenibi 176
Retigabiini ja vigabatriini 181
Ribosiklibi 1514
Romiplostiimi 1516
Rufinamidi 199
Ruksolitinibi 174
Sorafenibi 198
Sunitinibi 197
Takrolimuusirakeet Reseptimerkintä + 127
Tegafuurin, gimerasiilin ja oterasiilin yhdistelmävalmiste 178
Trastutsumabi-injektio 173
Trifluridiinin ja tipirasiilin yhdistelmävalmiste 1506
Vemurafenibi 167
Venetoklaksi 1518
Vismodegibi 179
Von Willebrand -tekijävalmiste 161

 

 
Rajoitettu alempi erityiskorvaus (65 %)
Lääkeaine Korvausnumero
Abatasepti, adalimumabi, anakinra, etanersepti, golimumabi, iksekitsumabi, infliksimabi, sarilumabi, sekukinumabi, sertolitsumabipegoli ja tosilitsumabi 281
Alirokumabi  ja evolokumabi familiaalisen hyperkolesterolemian hoidossa 292
Alirokumabi ja evolokumabi hyperkolesterolemian ja sekamuotoisen dyslipidemian hoidossa 294
Apiksabaani, dabigatraani, edoksabaani ja rivaroksabaani eteisvärinän hoitoon 290
Apremilasti 299
Barisitinibi 293
Dapagliflotsiini 250
Dulaglutidi, eksenatidi, liksisenatidi, liraglutidi ja semaglutidi (tyypin 2 diabetes, aikuiset) 285
Febuksostaatti 288
Liraglutidi (tyypin 2 diabetes, lapset ja nuoret) 295
Mepolitsumabi 297
Natriumoksibaatti 282
Nintedanibi ja pirfenidoni 284
Prasugreeli Reseptimerkintä + 206
Rivaroksabaani sepelvaltimotaudin hoitoon 296
Rivaroksabaani sepelvaltimotautikohtauksen yhteydessä Reseptimerkintä + 206
Sakubitriilin ja valsartaanin yhdistelmävalmiste 289
Siklosporiini-silmätippa 286
Tikagrelori 60 mg 287
Tikagrelori 90 mg Reseptimerkintä + 206
Tofasitinibi 291
Upadasitinibi 298

 

Lue lisää