Laatuseloste 2016–2018: Tilasto vanhempainpäivärahasta

  1. Tilastotietojen relevanssi
  2. Tietojen tarkkuus ja luotettavuus
  3. Tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus
  4. Tilastojen yhtenäisyys ja vertailukelpoisuus
  5. Tietojen saatavuus ja selkeys

Vanhempainpäivärahojen tilastot tuottaa Kelan tieto- ja viestintäyksikön tilasto- ja tietovarastoryhmä. Laki Kansaneläkelaitoksesta velvoittaa Kelan laatimaan tilastoja, arvioita ja ennusteita. Kelan työjärjestyksen mukaan tieto- ja viestintäyksikön tehtävänä on vastata Kelan hoitamaan sosiaaliturvaan ja etuuksien toimeenpanoon liittyvästä tilastoinnista.

Tilaston tuottaminen rahoitetaan vuosittain Kelan varoista.

1 Tilastotietojen relevanssi

Suomessa asuvat henkilöt on vakuutettu sairausvakuutuslain mukaisesti. Lain perustella he ovat tietyin edellytyksin oikeutettuja vanhempainpäivärahaan korvauksena raskauden ja lapsen hoidon aiheuttamasta ansionmenetyksestä.

Vanhempainpäivärahaa (äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaa sekä erityisäitiysrahaa) maksetaan raskauden ja synnytyksen sekä lapsen, myös adoptiolapsen, hoidon johdosta. Jos vanhemmalla on työtuloja, vanhempainpäivärahalla korvataan ansionmenetyksiä, tulottomat ja hyvin pienituloiset saavat vanhempainpäivärahan vähimmäismääräisenä. Työssä käyvällä on päivärahan maksun ajalta oikeus saada vapaata työstään.

Vanhempainpäivärahatilasto antaa kuvan perheiden toimeentuloturvasta, kun perheeseen syntyy tai adoptoidaan lapsi. Vanhempainpäivärahan antama turva on noin 11 kuukauden mittainen. Tilasto tarjoaa myös tietoa isien aktiivisuudesta käyttää oikeuttaan isyys- ja vanhempainrahaan.

Vanhempainpäiväraha tilastoidaan seuraavilla yksiköillä: vanhempainpäivärahan saaja, vanhempainpäivärahapäivä, maksettu euromääräinen korvaus, alkanut vanhempainpäivärahakausi ja päättynyt vanhempainpäivärahakausi.

Vanhempainpäivärahan tilastoinnissa käytetään mm. seuraavia luokituksia: etuuslaji (erityisäitiysraha, äitiysraha, isyysraha ja vanhempainraha), maksunsaaja (vakuutettu, työnantaja), vanhempainpäivärahan määräytymisperuste, ammatti ja ammattiasema (Ammattiluokitus 2010), yleiset alueluokitukset ja yleiset demografiset luokitukset.

Vanhempainpäivärahatilasto on tarkoitettu sosiaali- ja terveysturvan päättäjille, suunnittelijoille, tutkijoille sekä sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille.

Tilastojen käyttäjiltä saatua palautetta seurataan ja se otetaan huomioon tilastoja kehitettäessä. Tilastojen sisältöä ja niiden tietojen käytettävyyttä arvioidaan mm. Kelan perhe-etuuksien tilastointiryhmässä.

2 Tietojen tarkkuus ja luotettavuus

Vanhempainpäivärahatilasto perustuu hallinnollisiin tietoihin päivärahan ratkaisemisesta ja maksamisesta. Vanhempainpäivärahahakemuksia ratkaistaan sekä Kelassa että työpaikkakassoissa (niihin kuuluvien vakuutettujen osalta). Tilasto tehdään henkilöpohjaisesta vanhempainpäivärahojen tilastointirekisteristä. Se muodostetaan vanhempainpäivärahojen etuusjärjestelmästä, joka sisältää kaikki vanhempainpäivärahojen toimeenpanossa käsiteltävät ja syntyvät tiedot.

Tilastointirekisterissä ovat kaikki ne henkilöt, jotka saivat tiettynä tilastointiajanjaksona vanhempainpäivärahaa. Poikkileikkausajankohdan saajista muodostetaan oma tilastointitiedosto vanhempainpäivärahan kohdistumisajankohdan perusteella. Siinä saajiksi tilastoituvat ne henkilöt, joille on maksettu poikkileikkausajankohdan päivälle kohdistuvaa etuutta. (Poikkileikkausajankohdan saajien tilastoinnissa tiedot poimitaan poikkileikkausajankohtaa seuraavien neljän kuukauden maksuista.) Myös tiettynä ajanjaksona alkaneista vanhempainpäivärahakausista sekä tiettynä ajanjaksona päättyneistä kausista muodostetaan omat tiedostot.

Tilasto vanhempainpäivärahoista perustuu kokonaisaineistoon lukuun ottamatta tilastoa äidin ammatista ja ammattiasemasta, joka perustuu sairausvakuutuksen pysyvään perusotantaan. Otos käsittää noin 6,6 % vakuutetuista.

Kelan maksamien etuuksien tilastoissa euromäärät täsmäytetään kuukausittain ja vuosittain kirjanpidon tietoihin.

Tilastoissa havaitut virheet korjataan välittömästi Suomen virallisen tilaston neuvottelukunnan julkaisuohjeen suosituksen mukaisesti. Verkkopalvelussa havaitut virheet korjataan ja virheelliset tiedot poistetaan.

3 Tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Vanhempainpäivärahatilastoja julkaistaan kuukausittain ja vuosittain. Tiedot ovat saatavilla tilastotietokanta Kelastossa neljän viikon kuluessa tilastoajanjakson päättymisestä. Poikkileikkausajankohdan tilastot julkaistaan neljän kuukauden viiveellä. Tilastot päättyneistä vanhempainpäivärahakausista julkaistaan kerran vuodessa. Sairausvakuutusetuuksien kuukausitilasto julkaistaan tilastokuukautta seuraavan kuukauden aikana ja vuositilasto (Kelan lapsiperhe-etuustilasto) tilastovuotta seuraavan vuoden puoliväliin mennessä. Tarkemmat julkistamisajankohdat selviävät julkistamiskalenterista.

Tilaston tiedot ovat lopullista tietoa.

4 Tilastojen yhtenäisyys ja vertailukelpoisuus

Vanhempainpäivärahoja koskevaa tilastoa on olemassa vuodesta 1964, jolloin sairausvakuutusjärjestelmä luotiin. Jos tekee vertailuja ajassa, tulee ottaa huomioon sellaiset eri vuosina voimaan tulleet vanhempainpäivärahaa koskevat lainmuutokset, joilla on vaikutusta etuuksien saamiseen, määräytymisperusteisiin ja maksettuihin etuuksiin. Vanhempainpäiväraha on vuodesta 1964 lähtien kokenut asteittain paljon muutoksia. Aika, jolta päivärahaa maksetaan, on moninkertaistunut. Isät ovat tänä aikana saaneet oikeuden päivärahaan; lisäksi oikeutta on useaan otteeseen laajennettu. Vuoden 1982 päivärahajärjestelmän uusiminen vaikeuttaa em. seikkojen ohella ajallista vertailukelpoisuutta. Pitkässä aikasarjassa on toki vertailun sallivia suvantojaksojakin, ks. lähiajan lainmuutokset Kelan tilastollinen vuosikirja, tuorein nide (Liite 2).

Myös luokitusten muuttuminen voi vaikeuttaa vertailtavuutta. Joulukuussa 2013 Kelassa otettiin käyttöön uusi ammattiluokitus. Uusi luokitus on Tilastokeskuksen käyttämä Ammattiluokitus 2010, joka perustuu kansainväliseen ISCO-luokitukseen. Tätä ennen, vuodesta 1988 lähtien käytössä oli ns. Pohjoismainen ammattiluokitus.

Vanhempainpäiväraha (äitiys-, isyys- ja vanhempainraha sekä erityisäitiysraha) on lakisääteinen koko Suomessa asuvan väestön kattava etuus. Sen tilastoinnista vastaa vain Kela.

5 Tietojen saatavuus ja selkeys

Vanhempainpäivärahatilastoa julkaistaan verkossa. Kunkin verkkotilaston yhteydessä julkaistaan yhteystiedot.