Laitos- ja avomuotoisiin kuntoutuspalveluihin liittyvät muutokset

Ohje koskee kaikkia laitos- ja avomuotoisia kuntoutuspalveluja, joiden sopimuskausi on voimassa tai sopimuskausi alkaa 1.1.2018. Ohje ei koske vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapiapalveluja.

1.Henkilöstöä koskevat muutokset

Palveluntuottaja vastaa siitä, että kuntoutusta toteuttava henkilökunta on palvelukuvauksen yleisen osan ja palvelukohtaisten osien sekä kelpoisuusehtojen mukainen koko sopimuskauden.

Palveluntuottajat eivät enää ilmoita Kelan kuntoutuspalveluryhmälle kuntoutuspalveluissa tapahtuvia henkilöstöä koskevia muutoksia.

Palveluntuottajat eivät enää täytä henkilöstömuutoslomaketta, eikä vie kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseissa työryhmän jäsenten ja eritystyöntekijöiden henkilöstömuutoksia palveluntuottajien kuntoutuskurssijärjestelmä Extranetiin.

 1.1.Henkilöstön sijaisuudet

Henkilöstön sijaisuuksista on tarkemmat ohjeet Kelan palveluntuottajan ohjeissa sekä palvelukuvauksen yleisen osan kohdassa 3.3.2 Henkilöstömuutokset ja sijaisuudet sopimuskauden aikana.

1.2. Kurssin palveluvastaavan vaihtuminen

Vuonna 2019 alkavilla kursseilla on palveluvastaava, joka vastaa kuntoutuksen organisoinnista ja koordinoinnista. Palveluntuottajan tulee ilmoittaa palveluvastaavan ja hänen yhteystietojensa muutoksista Kelaan sähköpostitse osoitteeseen kuntoutus_sopimushallinta@kela.fi.

1.3. NUOTTI-valmennuksen valmentajan vaihtuminen

NUOTTI-valmennukseen nimetyn valmentajan vaihtuminen uuteen valmentajaan tulee ilmoittaa Kelaan valmentajan tiedot -lomakkeella, osoitteeseen kuntoutus_sopimushallinta@kela.fi.  Kela hyväksyy vaihtuneen valmentajan tilalle nimetyn valmentajan ennen kuin kyseinen henkilö voi aloittaa palvelun toteuttamisen.

2.Tiloja koskevat muutokset

Palveluntuottaja vastaa siitä, että käytettävät tilat ovat palvelukuvauksen yleisen osan ja palvelukohtaisten osien sekä kelpoisuusehtojen mukaiset koko sopimuskauden.

Jos palveluntuottajan toimintaan sovelletaan yksityisestä terveydenhuollosta annettua lakia (152/1990) tai yksityisistä sosiaalipalveluista annettua lakia (922/2011), huomioi palveluntuottaja kyseisten säännösten velvoitteet toimitilojen muuttuessa.

Palveluntuottajia pyydetään ilmoittamaan muuttuneet tilatiedot sähköpostitse kuntoutus_sopimushallinta(at)kela.fi:

  • palveluntuottajan/toimipisteen nimi
  • kuntoutuspaikan vanha ja uusi osoite
  • yhteyshenkilön tiedot
  • mistä alkaen muutos on voimassa

3.Remontit, korjaus- ja muutostyöt

Palveluntuottajan tulee ilmoittaa remonteista ja korjauksista ennakkoon kuntoutujille sekä Kelan kuntoutuspalvelujen ryhmälle sähköpostitse  kuntoutus_sopimushallinta(at)kela.fi. Ilmoituksesta tulee ilmetä remontin, korjaus- ja muutostöiden ajankohta alkamis- ja päättymispäivineen.

4.Rakenteelliset muutokset

Rakenteellisia muutoksia ovat esimerkiksi omistussuhteiden, yhtiömuodon ja y-tunnuksen muutokset.

Palveluntuottaja ilmoittaa rakenteellisista muutoksista vapaamuotoisesti vähintään 3 kuukautta ennen muutoksen toteutumista. Tiedoista tulee ilmetä palveluntuottajan ja toimipisteen tiedot, mistä muutoksesta on kyse, mitä kuntoutuspalveluja se koskee ja mistä alkaen muutos astuu voimaan. Palveluntuottaja lähettää ilmoituksen rakenteellisista muutoksista Kelan kuntoutuspalvelujen ryhmälle sähköpostitse kuntoutus_sopimushallinta(at)kela.fi.

Kuntoutuspalvelujen ryhmä on ilmoituksen perusteella yhteydessä palveluntuottajaan ja pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä ja ilmoittaa muutoksen hyväksymisestä.

Palveluntuottajaa pyydetään huomioimaan, että rakenteellisilla muutoksilla voi olla vaikutusta puitejärjestelyyn ja hintoihin. Kuntoutuspalvelujen ryhmä käy mahdolliset muutokset läpi yhdessä palveluntuottajan kanssa.

5.Palveluntuottajan toiminnasta vastaavan johtajan muutos

Palveluntuottajat lähettävät vapaamuotoisen ilmoituksen johtajan muutoksesta Kelan kuntoutuspalvelujen ryhmään sähköpostitse kuntoutus_sopimushallinta(at)kela.fi.

6. Laskuttajana toimivan tahon muutokset

Palveluntuottaja ilmoittaa laskuttajana toimivan tahon muutoksista Kelan kuntoutuspalvelujen ryhmään sähköpostitse  kuntoutus_sopimushallinta(at)kela.fi.