Tanssi-liiketerapia vähensi masennusoireita

Tutkimukseen osallistuneiden työ- ja opiskelukyky vahvistuivat tanssi-liiketerapiajakson aikana.

Tanssi-liiketerapialla voi olla suotuisia vaikutuksia masennuksen hoidossa, osoittaa tuore tutkimus. Tutkimuksessa tanssi-liiketerapiaan osallistuneiden oireet vähenivät merkitsevästi verrattuna kontrolliryhmäläisiin, joiden oireet eivät muuttuneet. Lisäksi osallistujien työ- tai opiskelukyky vahvistui. Terapiaan osallistuneista lähes 45 % hyötyi siitä.

Osallistujien kehonkuva ei muuttunut merkittävästi kyselyiden pistemäärillä arvioituna, mutta laadullista muutosta ilmeni. Terapian jälkeen osallistujat raportoivat aiempaa enemmän itsen ja kehon havainnointia, hyväksyntää, uudenlaisen toiminnan kokeilemista, neutraaliutta ja myötätuntoa.

– Suotuisat muutokset säilyivät 3 kuukauden seurantajakson ajan, sanoo projektitutkija Päivi Pylvänäinen Jyväskylän yliopistosta. Pylvänäinen työskentelee myös psykologina ja tanssi-liiketerapeuttina.

Ohjattu ryhmä kokoontui 20 kertaa

Kelan julkaisemassa tutkimuksessa selvitettiin ryhmämuotoisen tanssi-liiketerapian käytettävyyttä masentuneiden työikäisten kuntoutuksessa. Tutkittavia oli 157, ja heillä kaikilla oli lääkärin diagnosoima masennus, joka aiheutti uhkaa työ- tai opiskelukyvylle. Tutkimuksessa tarkasteltiin heidän masennusoireiluaan, yleistä psyykkistä vointiaan, työ- tai opiskelukykyään ja kehonkuvaansa.

Tanssi-liiketerapeutin ohjaama ryhmä kokoontui 20 kertaa 10 viikon aikana. Osallistujat vastasivat itsearviointikyselyihin terapiajakson alkaessa ja päättyessä sekä 3 kuukautta sen päättymisen jälkeen. Kaikki tutkittavat saivat tutkimuksen aikana myös tavanomaista hoitoa masennukseensa.

Lisätietoja:

Pylvänäinen P, Hyvönen K, Muotka J, Forsblom A, Lappalainen R, Levaniemi A, Maaskola N. Ryhmämuotoinen tanssi-liiketerapia kuntoutusmuotona masennuspotilaille. Satunnaistettu kontrolloitu tutkimus. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 157, 2021. 69 s. ISBN 978-952-284-113-1 (nid.), ISBN 978-952-284-114-8 (pdf). http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202102033575