Luettelot Kelalle ilmoitetuista vaihtokelpoisten valmisteiden hinnoista

Luettelot
Esimerkit hintaputkien määräytymisestä (jpg)

Apteekeilla on tietyin edellytyksin velvollisuus vaihtaa lääkemääräyksellä määrätty lääkevalmiste halvimpaan tai siitä hinnaltaan vähän poikkeavaan yleisesti saatavilla olevaan vaihtokelpoiseen lääkevalmisteeseen, jonka hinta on ilmoitettu määräajassa. Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden halvin hinta ja siitä vähän poikkeava hinta eli ns. hintaputki määräytyvät lääkeyritysten Kansaneläkelaitokselle ilmoittamien hintojen perusteella. Näiden ilmoitusten perusteella määräytyvät myös ne lääkevalmisteet, jotka sisältyvät kyseiseen hintaputkeen.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea) julkaisee luettelon keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista neljä kertaa vuodessa. Fimean luetteloon sisältyvien valmisteiden hinnat tulee ilmoittaa vähintään 21 päivää ennen kunkin vuosineljänneksen ensimmäistä päivää Kansaneläkelaitokselle, josta ne toimitetaan edelleen lääkkeiden hintalautakunnalle, Suomen Apteekkariliitolle ja Yliopiston Apteekille.

Suomessa otettiin 1.4.2009 käyttöön lääkkeiden viitehintajärjestelmä. Keskenään vaihtokelpoiset korvattavat lääkevalmisteet kuuluvat viitehintajärjestelmään, jos ryhmään sisältyy vähintään yksi korvattava rinnakkaisvalmiste, rinnakkaistuontivalmiste tai rinnakkaisjakeluvalmiste. Lääkkeiden hintalautakunta julkaisee luettelon viitehintajärjestelmään kuuluvista lääkevalmisteista neljä kertaa vuodessa. Viitehintajärjestelmässä käytetään samaa hintailmoitusta kuin lääkevaihdossa. Hintailmoitus lähetetään Kansaneläkelaitokselle, joka toimittaa ilmoituksen lääkkeiden hintalautakunnalle.

Keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden halvin hinta on kunkin vuosineljänneksen ensimmäisenä päivänä halvimman valmisteen arvonlisäverollinen vähittäismyyntihinta tai viitehintaryhmän voimassa ollessa viitehintaryhmän halvimman korvattavan valmisteen arvonlisäverollinen vähittäismyyntihinta.

Hintaputken yläraja määräytyy siten, että halvimman lääkevalmisteen arvonlisäverolliseen vähittäishintaan lisätään 0,50 euroa. Viitehinta määräytyy siten, että halvimman lääkevalmisteen arvonlisäverolliseen vähittäishintaan lisätään 0,50 euroa.

Sosiaali- ja terveysministeriön antaman asetuksen mukaan Kansaneläkelaitoksen tehtävänä on julkaista luettelo sille ilmoitetuista vaihtokelpoisista lääkkeistä ja niiden hinnoista. Luettelossa keskenään vaihtokelpoiset valmisteet on ryhmitelty Fimean antaman substituutioryhmän ja pakkauskoon mukaan (substituutioryhmäkoodi). Näin muodostetulle ryhmälle on määritetty ns. hintaputki. Viitehintasarakkeessa on viitehinta niiden korvattavien valmisteiden kohdalla, jotka kuuluvat viitehintajärjestelmään. Näistä valmisteista maksetaan korvaus pääsääntöisesti korkeintaan viitehinnan suuruisesta hinnasta. Hintaputkeen kuuluvat ja korkeintaan viitehintaiset valmisteet on merkitty tähdellä (*). Jos valmiste on hintaputken ylärajaa kalliimpi tai valmiste ei ole yleisesti saatavilla, se ei kuulu hintaputkeen.

Luettelot Ladattavat tiedostot
1.1.2020 (xlsx) 1.1.2020 (txt)
1.10.2019 (xlsx) 1.10.2019 (txt)