Kela tuärjjõõzz mättʼtõõttja

Kela vuäitt miõttâd mättʼtõõttja mätt-tuärjjõõzz.

Mätt-tuärjjõʹsse koʹlle

 • mätt-teäʹǧǧ
 • mätt-tieʹǧǧ huõlteeipââjõs
 • mätt-tieʹǧǧ mättmateriaal-lââʹss
 • mättlääin riikkstaanmõš
 • jälstemlââʹss.

Mätt-tuärjjõõzz jälstemlââʹzz vuäitt vuäǯǯad tåʹlǩ, jõs mättʼtââtt ouddmiârkkân meermättškooulâst leʹbe ålggjânnmin. Lääʹddjânnmest jälsteei mättʼtõõtti vuäitt vuäǯǯad takai jälstemtuärjjõõzz.

Looǥǥ lââʹzz takai jälstemtuärjjõõzzâst.

Jeeʹres Kela mäʹhssem tuärjjõõzz mättʼtõõttja lie ouddmiârkkân

 • škooulmäʹtǩǩtuärjjõs
 • mättläinnpueʹrõs
 • porrmõštuärjjõs.

Ǩii vuäǯǯ mätt-tuärjjõõzz?

Vuäitak ooccâd mätt-tuärjjõõzz, ko alttääk määttaid vuâđđškooul mâŋŋa.

Jiijjad puåtti da kuäʹss-ne puärrsi puåtti še vuäiʹtte vaaikted mätt-tuärjjõõzz vuäǯǯma.

Vuäitak vuäǯǯad mätt-tuärjjõõzz, jõs mättʼtõõđak

 • lookkjiškooulâst
 • ämmtallaš mättstroiʹttlest
 • õllškooulâst
 • meermättškooulâst.

Vuõrâslookkjiškooulniiʹǩǩin mätt-tuärjjõõzz vuäiʹtte vuäǯǯad tåʹlǩ tõk, kook sprääʹve õhttuumtuʹtǩǩõõzz.

Õhttuumtuʹtǩǩõs miârkkšââvv, što spraavak seämma ääiʹj ämmtallaš vuâđđtuʹtǩǩõõzz da lookkjiškooul.

Jõs puäđak ålggjânnmin Lääʹddjânnma mättʼtõõttâd, jiõk takainalla vueiʹt vuäǯǯad mätt-tuärjjõõzz.

Jõs mättʼtõõđak ålggjânnmin, vuäitak vuäǯǯad mätt-tuärjjõõzz Lääʹddjânnmest. Tuʹst kuuitâǥ âʹlǧǧe leeʹd ouddmiârkkân jälstem leʹbe piârkõskkvuõđi diõtt ǩiiddõs čõnstõõǥǥ Lääʹddjânnma.

Ǩii ij vuäǯǯ mätt-tuärjjõõzz?

Jiõk vueiʹt vuäǯǯad mätt-tuärjjõõzz, jõs vuäǯǯak ouddmiârkkân täid tuärjjõõzzid:

 • mätt-tuärjjõõzz ålggjânnmin
 • reâuǥteʹmesvuõttpeiʹvvtieʹǧǧ leʹbe reâuggmarkkântuärjjõõzz
 • puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ
 • vuõrâsoummiškooultemtuärjjõõzz (vuäitak vuäǯǯad tõn lââʹssen mättlääin riikkstaanmõõžž)
 • vuârtõõllâmluõvâsvuõttkoʹrvvõõzz
 • säuʹrsmâʹttemtieʹǧǧ määttääd
 • jeältõõǥǥ (ij kuõsk piârjeältõõǥǥ).

Jiõk vuäǯǯ mätt-tuärjjõõzz ni teʹl, jõs

 • leäk reâuggviõkkškooultõõzzâst
 • leäk mättsuåppmõš-škooultõõzzâst
 • leäk prizoov- leʹbe siviilkääzzkõõzzâst.

Puâccjõõvvmõš

Jõs puâccjõõvak kõõsk määttai, vuäitak pääʹcced puõʒʒâlmluåmmu da ooccâd Kelast puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ. Jõs tuʹnne miõđât puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ, Kela looppat mätt-tuärjjõõzzad automaattlânji.

Looǥǥ lââʹzz puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧest.

Armeija da siviilkääzzkõs

Jiõk vueiʹt vuäǯǯad mätt-tuärjjõõzz armeija leʹbe siviilkääzzkõõzz ääiʹj. Jõs vuäǯǯak mätt-tuärjjõõzz, ko mõõnak armeijaaʹje leʹbe siviilkääzzkõʹsse, mätt-tuärjjõõzz âlgg looppted. Vuäitak ooccâd tuärjjõõzz oʹđđest, ko juätkak määttaid.

Vuäitak looppted mätt-tuärjjõõzz da ooccâd tõn oʹđđest Kela äʹššeemkääzzkõõzzâst.

Mätt-tuärjjõs lookkjiškooulnekka da ämmta mättʼtõõttja

Kela vuäitt miõttâd mätt-tuärjjõõzz lookkjiškooulmäättaid da ämmtallaš škooultõʹsse. Vuõrâsoummilookkjiškooulâst vuäitak vuäǯǯad tuärjjõõzz tåʹlǩ, jõs spraavak õhttuumtuʹtǩǩõõzz.

Vuäitak vuäǯǯad tuärjjõõzz jeeʹres määttaid še, ouddmiârkkân

 • määttaid meermättškooulâst leʹbe liikkeem-mättškooulâst
 • valmštõʹtti škooultõʹsse
 • lookkjiškoouʹle valmštõʹtti, jânnmasiʹrddjid jurddum škooultõʹsse
 • vuõrâsoummi vuâđđmättʼtõʹsse.

Vuäǯǯak mätt-tuärjjõõzz mieʹrrääiʹj. Lookkjiškooulmäättaid tuärjjõõzz miõđât vuõššân kuälmad mättʼtõõttâmeeʹjj loʹppe. Ämmtallaš määttain tuärjjõõzz miõđat määttai veiddsõsvuõđ vaʹstteei ääiǥas. Jõs määttad juätkkje tõn mâŋŋa, õõlǥak ooccâd tuärjjõõzz lââʹssääiǥas jeäʹrben.

Jõs valmštõõvak plaanuum ääiʹjben leʹbe jõõskak määttääd, muuʹšt iʹlmmted ääʹššest Kelaaʹje.

Mätt-tuärjjõs õllškooulmättʼtõõttja

Vuäitak vuäǯǯad mätt-tuärjjõõzz, ko spraavak

 • õllškooultuʹtǩǩõõzz universiteeʹttest leʹbe ämmatõllškooulâst
 • ämmatõllškooulmäättaid valmštõʹtti, jânnmasiʹrddjid jurddum valmšteei škooultõõzz
 • pååđärvvsääʹn leʹbe mättobbvuõđ õllškooultuʹtǩǩõõzz mâŋŋa.

Määttääd veeidasvuõđâst lij ǩidd, mõõn kuuʹǩǩ vuäitak vuäǯǯad mätt-tuärjjõõzz. Õõut lookkâmeeʹjj ääiʹj mätt-tuärjjõõzz määuʹset takainalla 9 määnpââʹjest.

Što vuäitak vuäǯǯad mätt- tuärjjõõzz, määtt âʹlǧǧe ouddned. Kela seuʹrrai määttai ouddnummuž.

Mõõn jiânnai mätt-tuärjjõõzz vuäǯǯ?

Mättʼtõõtti, ǩeäʹst jie leäkku päärna, vuäitt vuäǯǯad mätt-tieʹǧǧ da mättlääin jäänmõsân nuʹtt 900  eeuʹr määnpââʹjest. Tät teäʹǧǧsumm âânn seʹst nuʹtt 250 euʹrred mätt-tieʹǧǧ da 650 euʹrred mättlääin.

Mättʼtõõtti, ǩeäʹst lie päärna, vuäitt vuäǯǯad mätt-teägga päärnažpââjõõzz.

Lââʹssen mättʼtõõtti vuäitt vuäǯǯad takai jälstemtuärjjõõzz.

Kõõjj lââʹzz mättʼtõõttji da prizoovniiʹǩǩi tuärjjõõzzi pirr kääzzkâʹsttemnââmrest 020 692 209.

Looǥǥ lââʹzz