Usein kysyttyjä kysymyksiä merimiesten sairausvakuutuksesta

 

Mitä ulkomaille rekisteröidyllä aluksella työskentelevän merimiehen on ilmoitettava Kelaan?

Kun Suomessa vakinaisesti asuva henkilö työskentelee ulkomaisen työnantajan palveluksessa, hänen on selvitettävä Kelasta, kuuluuko hän työsuhteensa aikana Suomen sosiaaliturvan piiriin. Asia on selvitettävä riippumatta siitä, onko työskentely väliaikaista vai vakinaista. Suomen sairausvakuutuslaki velvoittaa ilmoittamaan Kelaan, jos elämässä tapahtuu muutoksia, jotka voivat vaikuttaa henkilön oikeuksiin saada etuuksia.

Kelaan voi ottaa yhteyttä verkkopalvelussa, puhelimitse tai käymällä toimistossa.

Yhteydenoton jälkeen Kela selvittää, kuuluuko kyseinen henkilö Suomen sosiaaliturvan ja samalla sairausvakuutuksen piiriin. Niin sanottu tutkinta perustuu EU- lainsäädäntöön, Suomen sairausvakuutuslakiin sekä ns. soveltamisalalakiin. Kela antaa päätöksen asumiseen perustuvan sosiaaliturvan soveltamisesta.

Myös merimiehen työnantajalla on velvollisuus ilmoittaa Kelalle työntekijöistä, jotka työskentelevät toisiin maihin rekisteröidyillä aluksilla. Kela voi tarkistaa Merimieseläkekassasta, millä aluksella henkilö työskentelee.

Kela tekee yhteistyötä Eläketurvakeskuksen ja Verohallinnon kanssa.

Minkä maan sairausvakuutuksen piiriin ulkomaille rekisteröidyllä aluksella työskentelevä merimies kuuluu?

Merimiehiin sovelletaan pääsääntöisesti ns. lippusääntöä. Sen mukaan merimiehet kuuluvat sen maan sosiaaliturvan ja sairausvakuutuksen piiriin, jonka lipun alla alus liikennöi tai johon alus on rekisteröity. Merimiehet ja heidän työnantajansa maksavat kaikki sosiaaliturvamaksut lippuvaltioon, joten merimiehille myönnetään sosiaaliturvaetuuksia lippuvaltion lainsäädännön mukaisesti.

Mitä tarkoittaa, että merimies ei enää kuulu Suomen sairausvakuutuksen piiriin?

Toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin rekisteröidyllä aluksella työskentelevä merimies kuuluu työsuhteensa vuoksi lippuvaltion sairausvakuutuksen piiriin. Hän siis ei kuulu Suomen sosiaaliturvan ja sairausvakuutuksen piiriin. Kela-kortti on yhteydessä Suomen sairausvakuutukseen, joten merimiehen on palautettava Kela-korttinsa ja Suomen myöntämä eurooppalainen sairaanhoitokortti.

Suomen kansalaisuus, pysyvä asuminen Suomessa tai verojen maksaminen Suomeen eivät oikeuta Kela-korttiin.

Korttien palauttaminen ei vaikuta henkilön oikeuteen saada sairaanhoitoa. Merimiehellä on edelleen oikeus sairaanhoitoon ja sairaanhoitoetuuksiin Suomessa sekä muissa EU- ja Eta-maissa. Kustannukset maksaa se valtio, jonka lipun alla hänet työllistävä alus seilaa.

Mitä oikeus sairaanhoitoetuuksiin tarkoittaa?

Esimerkiksi sitä, että Suomessa asuva, mutta Ruotsiin rekisteröidyllä aluksella työskentelevä merimies saa sairaanhoitoetuudet Suomesta Ruotsin puolesta ja Ruotsin kustannuksella. Suomessa oikeus sairaanhoitoetuuksiin tarkoittaa esimerkiksi

  • oikeutta käyttää julkisen terveydenhuollon palveluja samaan hintaan kuin kunnan muut asukkaat
  • oikeutta saada Kelalta sairaanhoitokorvauksia yksityisen terveydenhuollon kustannuksista
  • oikeutta saada lääkekorvauksia apteekista ostetuista lääkkeistä.

Rahana saatavat etuudet, kuten sairauspäiväraha, maksetaan siitä valtiosta, jossa merimies on sairausvakuutettu.

Kela antaa merimiehelle asiakirjan Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa pyytäessään merimiestä palauttamaan Kela-kortin. Merimies voi myös pyytää todistuksen erikseen soittamalla maahan- ja maastamuuton palvelunumeroon 020 634 0200 tai lomakkeella SV140.

Käytännössä merimiehellä on oikeus

  • käyttää julkisen terveydenhuollon palveluja samalla tavalla ja samaan hintaan kuin kunnan muillakin asukkailla.

Julkinen terveydenhuolto eli kunta saa valtiolta korvausta henkilön sairaanhoitokustannuksista. Sen takia merimiehen on esitettävä julkisessa terveydenhuollossa Kelan myöntämä Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa

  • käyttää yksityisiä terveydenhuoltopalveluja Suomessa.

Henkilö maksaa lääkärin- ja hammaslääkärinpalkkiot sekä tutkimuksen ja hoidon kustannukset kokonaan itse. Sairaanhoitokorvaus haetaan jälkikäteen lomakkeella SV127.

  • saada apteekissa suorakorvaus lääkeostoistaan.

Miten Kela pyytää takaisin Kela-kortin tai Suomen myöntämän eurooppalaisen sairaanhoitokortin?

Kela pyytää kortit takaisin ja luottaa siihen, että henkilöt palauttavat kortit, jos he eivät enää kuulu Suomen sosiaaliturvaan. Väärinkäytöksiä tutkitaan sitä mukaa kuin ne tulevat Kelan tietoon.

Kelassa on seitsemän yksikköä, joissa ratkaistaan henkilön kuuluminen Suomen sosiaaliturvan piiriin. Asiakkaiden tiedot ovat kuitenkin ajan tasalla yhteisessä tietojärjestelmässä, joka on kaikkien Kelan palvelupisteiden ja puhelinpalvelun käytössä. Tietojärjestelmästä näkee, jos henkilö ei kuulu Suomen sosiaaliturvan piiriin eikä hän voi enää käyttää Kela-korttia tai Suomen myöntämää eurooppalaista sairaanhoitokorttia.

Mitä tapahtuu, jos käyttää Kela-korttia tai eurooppalaista sairaanhoitokorttia sen jälkeen, kun se olisi pitänyt palauttaa?

Sairaanhoitokorvaukset voidaan periä jälkikäteen takaisin. Henkilö, joka ei kuulu Suomen sosiaaliturvan piiriin, ei ole oikeutettu käyttämään Kela-korttia tai Suomen myöntämää eurooppalaista sairaanhoitokorttia.

Pitääkö Suomessa asuvalle, mutta ulkomaille rekisteröidyllä aluksella työskentelevälle merimiehelle järjestää työterveyshuolto Suomessa?

Ei pidä. Työterveyshuollosta määrätään työturvallisuuslaissa, jota sovelletaan vain Suomen maaperällä ja suomalaisessa aluksessa tehtävään työhön. Sitä ei sovelleta esimerkiksi Ruotsiin rekisteröidyllä aluksella, vaikka työntekijät olisivat suomalaisia. Työnantaja voi halutessaan järjestää työterveyshuollon Suomessa omalla kustannuksellaan.

Miten toimitaan, jos merimies työskentelee kahdella eri maihin rekisteröidyllä aluksella?

EU-lainsäädännön mukaan henkilö voi kuulua kerrallaan yhden maan sosiaaliturvan piiriin. Samanaikaisesti eri maissa työskentelevien henkilöjen sosiaaliturva ratkaistaan lainsäädännön sääntöjen mukaan, jokainen tapaus erikseen.

Jos henkilö työskentelee säännöllisesti aluksilla, jotka liikennöivät kahden eri lipun alla, hänen on otettava yhteyttä Eläketurvakeskukseen. ETK selvittää minkä maan lainsäädäntöä henkilöön sovelletaan. Jos henkilö työskentelee esimerkiksi Suomeen ja Ruotsiin rekisteröidyillä aluksilla, päätöksessä määrätään, sovelletaanko henkilöön Suomen vai Ruotsin sosiaaliturvalainsäädäntöä sairausvakuutuslaki mukaan luettuna.

Kela ja Eläketurvakeskus tekevät asiassa yhteistyötä.

Miten toimitaan sellaisen merimiehen kohdalla, jolla on Suomessa rekisteröity yritys ja joka maksaa yhtiöveroa Suomeen, mutta työskentelee ulkomaille rekisteröidyllä aluksella?

Henkilö on sen jäsenvaltion lainsäädännön alainen, jossa hän on palkkatyössä. Esimerkiksi henkilö, jolla on Suomeen rekisteröity yritys mutta joka työskentelee Ruotsiin rekisteröidyllä aluksella, kuuluu Ruotsin sairausvakuutusjärjestelmän piiriin. Hänen pitää sen vuoksi palauttaa Kela-korttinsa Kelaan.

ETK ratkaisee Suomessa asuvan ja kahdessa tai useammassa maassa työskentelevän henkilön Suomen sosiaaliturvaan kuulumisen. Jos työntekijään sovelletaan Suomen lainsäädäntöä, ETK antaa asiasta todistuksen A1 (E101). Jos osa työskentelystä tapahtuu Eta-maassa tai Sveitsissä tai niiden lipun alla olevilla aluksilla, ota yhteyttä ETK:hon.

Saako Suomessa asuva merimies lääkkeistä suorakorvauksen apteekissa?

Merimiehet saavat Suomen apteekeissa suorakorvauksen lääkkeistä, jotka ovat korvattavia. Todistusta oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa ei välttämättä tarvitse esittää apteekissa, sillä apteekki tarkistaa henkilön oikeuden korvaukseen sähköisesti Kelan suorakorvaustietojen kyselypalvelusta. Kysely tehdään jokaisen apteekkiasioinnin yhteydessä osana lääkemääräyksen toimittamista. Jos henkilöllä on erityiskorvausoikeus, suorakorvauksen saa myös erityiskorvattavista lääkkeistä.

Jos korvatuista lääkkeistä henkilön maksamat kustannukset ylittävät vuotuisen omavastuuosuuden (lääkekatto), henkilöllä on oikeus lisäkorvaukseen. Kela lähettää ilmoituksen, kun henkilön maksamat lääkekustannukset ovat ylittäneet vuotuisen omavastuuosuuden.  Myös lääkkeiden lisäkorvauksen saa suorakorvauksena apteekissa, kun apteekki tarkistaa henkilön oikeuden lisäkorvaukseen Kelan suorakorvaustietojen kyselypalvelusta.

Jos henkilö ei ole saanut apteekissa suorakorvausta korvattavista lääkkeistä, hän voi hakea korvausta Kelasta jälkikäteen lomakkeella SV 178. Jos henkilö ei ole saanut lisäkorvausta korvattavista lääkkeistä, hän voi hakea sitä jälkikäteen Kelasta lomakkeella SV 178.

Korvataanko ulkomaisella reseptillä ostettuja lääkkeitä?

EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä laaditulla reseptillä Suomesta ostetuista korvattavista lääkkeistä saa suorakorvauksen apteekissa, kun apteekki tarkistaa henkilön oikeuden korvaukseen Kelan suorakorvaustietojen kyselypalvelusta.

Miten haetaan oikeutta lääkkeiden erityiskorvaukseen?

Tiettyjen vaikeiden, pitkäaikaisten sairauksien hoitoon käytettävistä lääkkeistä voi saada peruskorvausta suuremman erityiskorvauksen.  Lue lisää erityiskorvausoikeuden hakemisesta lääkekorvaukset-osiosta.

Lue lisää