Milloin voit saada kuntoutusrahaa?

Voit saada kuntoutuksen ajalta kuntoutusrahaa, jos olet saanut kuntoutuksesta päätöksen Kelasta, työterveyshuollosta, kunnasta tai kuntayhtymältä.

Kuntoutusrahaa voidaan maksaa myös oppisopimuskoulutuksen ja veikkausvaroin rahoitetun sopeutumisvalmennuksen ajalta. Lisäksi alle 20-vuotiaalle voidaan maksaa tehostetun kuntoutuksen ajalta nuoren kuntoutusrahaa.

Kela voi tarpeen mukaan maksaa sinulle kuntoutusrahaa myös siltä ajalta, kun odotat pitkäkestoisen kuntoutuksen alkamista tai kuntoutuksesi keskeytyy lyhytaikaisesti esimerkiksi sairastumisen vuoksi.

Työterveyshuollon järjestämä kuntoutus

Voit saada kuntoutusrahaa, jos työterveyshuolto on todennut, että tarvitset kuntoutusta, ja tehnyt sinulle kuntoutuspäätöksen. Lisäksi kuntoutusrahan myöntämisen edellytys on, että työnantajasi osallistuu kuntoutuksen kustannuksiin.

Kuntoutus voi olla esimerkiksi:

 • kuntoremonttikurssi (pdf)
 • työkokeilu omalla työpaikalla
 • lääkinnällinen kuntoutus (esim. kuntoutuslaitoksessa)
 • päihdekuntoutusjakso.

Kunnan tai kuntayhtymän järjestämä kuntoutus

Kuntoutusrahaa voidaan maksaa kunnan tai kuntayhtymän järjestämän kuntoutuksen ajalta. Kuntoutuspäätöksen tai kuntoutuksen maksusitoumuksen voi antaa esimerkiksi sairaala, terveyskeskus tai kunnan sosiaalitoimi.

Kuntoutus voi olla esimerkiksi:

 • lääkinnällinen kuntoutusjakso (esim. kuntoutuslaitoksessa)
 • kuntoutustutkimus ja työkokeilu
 • sopeutumisvalmennuskurssi
 • kehitysvammaisen perhekuntoutus
 • perhekuntoutus avohuollon tukitoimena tai päihdekuntoutuksena
 • yksilöllinen päihdekuntoutus.

Oppisopimuskoulutus

Voit saada kuntoutusrahaa oppisopimuskoulutuksen ajalta.

Edellytyksenä on, että

 • työkykysi tai mahdollisuutesi valita ammatti tai työ on heikentynyt sairauden tai vamman vuoksi
 • sinulla ei ole oikeutta työeläkelaitoksen järjestämään ammatilliseen kuntoutukseen
 • sinulla ei ole oikeutta oppisopimuskoulutukseen erityisopetuksena
 • olet tehnyt oppisopimuksen työnantajan kanssa
 • oppisopimustoimisto tai vastaava koulutuksen järjestäjä on hyväksynyt oppisopimuksen.

Oppisopimuksen ajalta kuntoutusraha maksetaan työnantajalle.

Veikkausvaroin rahoitettu sopeutumisvalmennus

Kuntoutusrahaa voidaan myöntää veikkausvaroin rahoitetun sopeutumisvalmennuskurssin ajalta (ent. RAY:n rahoittama sopeutumisvalmennus). Kurssin järjestäjä voi olla esimerkiksi yhdistys tai järjestö. Kurssin on täytettävä samat ehdot kuin Kelan tai kunnan järjestämän sopeutumisvalmennuksen.

Lisäksi sopeutumisvalmennukseen osallistumisen perusteena tulee olla sairaus tai vamma. Ennalta ehkäisevänä varhaiskuntoutuksena järjestetty kuntoutus ei oikeuta kuntoutusrahaan.

Omaisen kuntoutusraha

Voit saada kuntoutusrahaa siltä ajalta, kun osallistut omaisesi sopeutumisvalmennukseen, kuntoutuskurssille tai perhekuntoutukseen. Omaisen tai muun läheisen kuntoutusrahan maksamista koskevat kuntoutusrahan ja osakuntoutusrahan yleiset periaatteet.

Toimeentulo ennen kuntoutuksen alkamista ja kuntoutuksen keskeytyessä

Jos olet saanut kuntoutuspäätöksen pitkäkestoisesta kuntoutuksesta (esim. koulutus), Kela voi myöntää sinulle kuntoutusrahan toimeentulosi turvaamiseksi ja kuntoutuksen toteutumisen varmistamiseksi, kun

 • odotat kuntoutuksen alkamista
 • kuntoutus on keskeytynyt sinusta riippumattomasta syystä (esim. oman sairauden vuoksi).

Kela harkitsee kuntoutusrahan jatkumisen tapauskohtaisesti. Jos keskeytyminen johtuu sairastumisesta, Kela voi pyytää sinulta lääkärintodistuksen.

Ilmoita viipymättä Kelaan, jos et voi osallistua kuntoutukseen, jonka ajalta saat kuntoutusrahaa. Ilmoituksen voit tehdä joko verkossa asiointipalvelun Viestit-toiminnolla tai soittamalla kuntoutuksen palvelunumeroon.