Mõõk puåtti vaaikte piʹrǧǧeemtuärjjõʹsse?

Vuâđđpiʹrǧǧeemtuärjjõõzz meärra vaaikte puk puåtti da väär, kook tuʹst da piârrjastad lie. Puåttjid laʹsǩǩeet še tuärjjõõzzid, koid vuäǯǯak.

Vuâđđpiʹrǧǧeemtuärjjõs lij mââimõs-sâjjsaž tällõõzzlaž tuärjjõs. Tõt miârkkšââvv, što tuʹst feʹrttai vuõššân ooccâd jeeʹres tuärjjõõzzid, koid tuʹst lij vuõiggâdvuõtt.

Kela mäʹhssem jeeʹres tuärjjõõzz lie ouddmiârkkân

  • reâuǥteʹmesvuõttstaan
  • jälstemtuärjjõõzz
  • jeältõõǥǥ
  • mätt-tuärjjõs
  • puõʒʒâlmpeiʹvvteäʹǧǧ
  • puärrsipeiʹvvteäʹǧǧ
  • päärnažlââʹss
  • dommhååid tuärjjõs
  • jeäʹltemtuärjjõs.

Ko piʹrǧǧeemtuärjjõõzz tuʹmmjet, puåttjid vääʹldet lokku nettomeärrsiʹžžen leʹbe piiđi mâŋŋa.

Lij šiõǥǥ muʹštted, što piʹrǧǧeemtuärjjõʹsse vaaikte še väär, kook tuʹst lie ââʹnnemnalla.
Vääraivuiʹm juuʹrdet ouddmiârkkân tieʹǧǧid, kook lie šiâšttum baŋkktiil õõl, leʹbe nåkam jällmõõžž, koon vuäitak kaaupšed, mâʹte ǩeâmp.

Tobddõõđ tõzz, mäʹhtt jeeres tuärjjõõzz vaaikte piʹrǧǧeemtuärjjõʹsse.